bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe nr MR–AG–ZO–312–37/17 na zad. pn.: Opracowanie propozycji rozwinięcia koncepcji aranżacji wystawy uwzględniającej zmodyfikowany scenariusz merytoryczny wystawy oraz wykonanie projektu technicznego wykonawczego aranżacji wystawy stałej pt. „Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
MR – AG – ZO – 312 – 37/17                                                                            Stalowa Wola, dnia 6.10.2017
 
 
OGŁOSZENIE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do udziału w otwartym zapytaniu ofertowym na usługę pn.:
Opracowanie propozycji rozwinięcia koncepcji aranżacji wystawy uwzględniającej zmodyfikowany scenariusz merytoryczny wystawy oraz wykonanie projektu technicznego wykonawczego aranżacji wystawy stałej pt. „Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego"
  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Lucyna Mizera – Dyrektor, e-mail: lmizera@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), dalej Pzp. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługę o szacunkowej wartości poniżej równowartości 30.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zaproszeniem do projektantów wystaw, architektów wnętrz, inżynierów wnętrz. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
III.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1.     Przedmiotem zamówienia jest opracowanie propozycji (pomysłu) rozwinięcia koncepcji aranżacji wystawy uwzględniającej zmodyfikowany scenariusz merytoryczny wystawy oraz wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej aranżacji wystawy stałej - „Galerii malarstwa Alfonsa Karpińskiego”, wg następujących założeń:
2.     Projekt wykonawczy aranżacji wystawy należy wykonać z uwzględnieniem:
a) koncepcji aranżacji wystawy autorstwa firmy New Amsterdam Sp. z o. o.
b) scenariusza merytorycznego wystawy.
Koncepcja zakłada podział ekspozycji na dwie sale. W pierwszej z nich, galerii, prezentowane będą oryginalne dzieła stworzone przez Alfonsa Karpińskiego. W drugiej części odtworzona zostanie pracownia artysty, w któ­rej zwiedzający przy pomocy zaproponowanych przez firmę New Amsterdam Sp. z o. o. multimediów mogą doświadczyć pracy artysty.
3.     Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
CZĘŚĆ I:
a)    Opracowanie rozwinięcia koncepcji aranżacji galerii z uwzględnieniem zmodyfikowanego scenariusza merytorycznego wystawy,
b)    Wykonanie projektu technicznego wykonawczego aranżacji galerii Alfonsa Karpińskiego.
CZĘŚĆ II:
a)    Opracowanie rozwinięcia koncepcji aranżacji pracowni z uwzględnieniem zmodyfikowanego scenariusza merytorycznego wystawy,
b)    Wykonanie projektu technicznego wykonawczego aranżacji pracowni artysty.
4.     Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na dowolną liczbę części.
5.     W ramach części I oraz części II zamówienia należy wykonać:
  1. Opracowanie rozwinięcia koncepcji aranżacji wystawy w zakresie  koncepcyjnych rozwiązań wystawienniczych i scenograficznych, w szczególności zawierającego:
Ø koncepcję plastyczną aranżacji galerii/pracowni w oparciu o zmodyfikowany scenariusz merytoryczny wystawy, wykaz eksponatów, wykaz sprzętu multimedialnego, plan architektoniczny sal oraz wytyczne i oczekiwania Zamawiającego,
 
  1. Projekt rozwiązań wystawienniczych i scenograficznych, zawierający:
Ø szczegółowe rozwiązania aranżacyjne wykonane w oparciu o scenariusz oraz koncepcję aranżacji wystawy, wykaz eksponatów oraz plan architektoniczny poddasza muzeum,
Ø opracowania rysunkowe i opisowe przyjętych rozwiązań wystawienniczych i scenograficznych dotyczące budowy poszczególnych elementów aranżacji galerii oraz pracowni, m.in. takich jak: przestrzenie ekspozycyjne, meble, ściany, oświetlenia wystawy – z wykorzystania technologii multimedialnych zaproponowanych w koncepcji,  
Ø wykaz materiałów, urządzeń oraz elementów wykończeniowych wraz z opisem technologii montażu,
Ø szczegółowy kosztorys wyposażenia oraz budowy aranżacji wystawy,
 
  1. Projekt elementów graficznych ekspozycji (bez kosztów produkcji), w tym:
Ø projekt identyfikacji wizualnej wystawy ze wskazaniem technologii wykonania poszczególnych elementów graficznych,
Ø skład graficzny plansz, fototapet, podpisów, zwiastunów wystawy i innych, itp.,
Ø przygotowanie plików produkcyjnych.
 
IV.       OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaadresowanej jak niżej:
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-312-37/2017
 
Wykonanie projektu technicznego wykonawczego aranżacji wystawy stałej
Opracowanie propozycji (pomysłu) rozwinięcia koncepcji aranżacji wystawy uwzględniającej zmodyfikowany scenariusz merytoryczny wystawy oraz wykonanie projektu technicznego wykonawczego aranżacji wystawy stałej pt. „Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
 
NIE OTWIERAĆ PRZED 23.10.2017 r., godz. 12.00.
 
2.    Termin składania ofert: 23.10.2017 r. godz. 12.00.
3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2017 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
4.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
V.         INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
 
Lp. Nazwa
Kryterium
Opis 
kryterium
Waga
Kryterium (%)
Maksymalna ilość punktów obliczona  wg wzoru
1. Cena Cena oferty brutto 70 Najniższa cena z ofert / cena oferty badanej) x waga x 70
2. Ocena opracowania pn.: Propozycja (pomysł) rozwinięcia koncepcji aranżacji wystawy uwzględniający
zmodyfikowany scenariusz merytoryczny wystawy
Punktacja uzyskana w wyniku indywidualnej oceny członków komisji 30 Suma punktów oferty badanej/ najwyższa suma punktów za
kryterium z badanych ofert  x waga x 30
RAZEM 100
 
VI.       Informacje końcowe
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
2.    Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
3.    W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
4.    Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
6.    Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
7.    Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
8.    O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
9.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
 
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załączona Specyfikacja Zapytania ofertowego nr MR – AG – ZO – 312 – 37/17 wraz z wymaganymi załącznikami (formularz ofertowy, wzór umowy, oświadczenia, scenariusz merytoryczny wystawy oraz koncepcja aranżacji wystawy autorstwa firmy New Amsterdam Sp. z o. o.
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2017-10-06
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-10-06 21:22
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-10-09 14:30
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 25 września 2018r. 16:39:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.