bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW, OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_ dot. przetargu na zadanie pn.: Roboty budowlane do zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego.
MR – AG – 3121 – 01/17                                                                                  Stalowa Wola, dnia 27.09.2017 r.
 
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Roboty budowlane do zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego. 


Muzeum Regionalne w Stalowej Woli działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej w dalszej treści ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Oferentów:
 
PYTANIA
1. Z uwagi na zakres robót do wykonania w okresie zimowym taki jak wymiana konstrukcji dachu oraz jego pokrycia czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zamówienia?
2. Po dokonaniu oględzin stanu elewacji stwierdza się rozbieżności pomiędzy przyjętym procentowo (30%) odtworzeniem tynku na elewacji a rzeczywistym stanem ok. 80-90%. Proszę o sprecyzowanie ilości którą należy przyjąć do wyceny.
3. Czy przewiduje się wzmacnianie podłoża spękanych powierzchni tynków zewnętrznych siatką elewacyjną oraz klejem wraz z zastosowaniem narożników.
4. W związku z koniecznością demontażu krat okiennych przy wykonywaniu robót elewacyjnych proszę o dodanie pozycji: "demontaż i ponowny montaż krat".
5. W związku z istniejąca instalacją p.poż zamontowaną na konstrukcji drewnianej dachu proszę o dodanie pozycji kosztorysowej w tym zakresie.
6. Prosimy o potwierdzenie czy zakresem wykonywanych robót jest przedmiar robót, czy opis techniczny do projektu gdyż przedmiar robót nie obejmuje swoim zakresem robót wymienionych w opisie technicznym.
7. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych obejmujących wykończenia nowopowstałych łazienek.
 
 ODPOWIEDZI
Ad. 1.
Tak, Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zamówienia ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie konstrukcji więźby i pokrycia dachowego, np.: deszcz, śnieg, które spowodowałyby niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie oraz mogłyby uszkodzić substancję budynku. 
Ad. 2.
Do wyceny należy przyjąć 80% odtworzenia tynku na elewacji.
Zaktualizowany przedmiar został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 
 Ad. 3.
Do wyceny należy przyjąć wzmocnienie powierzchni tynków zewnętrznych siatką elewacyjną zatopioną w kleju wraz z zastosowaniem narożników – analiza własna.
Zaktualizowany przedmiar został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 
Ad. 4.
Należy oszacować zakres i sposób demontażu oraz ponownego montażu krat okiennych wg analizy własnej. 
Ad. 5.
Należy oszacować koszt demontażu i ponownego montażu instalacji p.poż na konstrukcji drewnianej dachu – 8 czujek.
Ad. 6.
Zakres robót jest oznaczony na rysunkach i przedmiarze. Zamawiający udostępnia zmodyfikowany przedmiar uwzględniający ww. pytania.
Ad. 7.
Zamawiający dodał pozycje przedmiarowe obejmujące wykończenia nowopowstałych łazienek.
Zaktualizowany przedmiar został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów.
 
Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert.
 
Odpowiedzi zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.
 
W związku z odpowiedziami na zapytania oferentów Zamawiający zaktualizował przedmiar w zakresie: ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA oraz dołączył rysunki sanitariatów w zakresie architektury wnętrz.
 
W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 3 dni, tj. o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
 
Oferty należy składać do dnia 5 października 2017 r. do godziny 12:00
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego dnia 5 października 2017 r. o godzinie 12:15

 
 

Ogłoszenie nr 500034952-N-2017 z dnia 27-09-2017 r.

Stalowa Wola:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 584868-N-2017
Data: 14/09/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Krajowy numer identyfikacyjny 83041400600000, ul. Sandomierska  1, 37-450  Stalowa Wola, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8448556, e-mail mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl, lmizera@muzeum.stalowawola.pl, faks 015 8448557.
Adres strony internetowej (url): http://www.muzeum.stalowawola.pl/

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-02, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-05, godzina: 12:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zamówienia ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie konstrukcji wieźby i pokrycia dachowego, np.: deszcz, śnieg, które spowodowałyby niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie oraz mogłyby uszkodzić substancję budynku.

powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2017-09-27
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-09-27 14:34
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2017-09-27 14:41
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 25 września 2018r. 17:07:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.