OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ. NR POSTĘPOWANIA: MR-D-3122-KULTURA-9/23

        OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ MR-D-3122-KULTURA-9/23     I. Nazwa i adres zamawiającego   Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ul. Sando...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR MR–AG–ZO–312–31/23. Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Na targu”

  MR–AG–ZO–312–31/23                                                                                                  Stalowa Wola, 27.09.2023       INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO    ...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zad. pn.: Wykonywanie obowiązków Edukatora prowadzącego zajęcia warsztatowe w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. MR-D-3122-KULTURA-5/23

  MR-D-3122-KULTURA-5/23                                                                                Stalowa Wola, 1.09.2023             Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zad. p...

Przejdź do wpisu

Pozytywna informacja o wyniku naboru na stanowisko: Asystent-historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

      Stalowa Wola 31.08.2023 r.       Pozytywna informacja o wyniku naboru                 INFORMACJA o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 17 lipca 2023 r. na stanowisko Asystent-histo...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NR MR-D-3122-KULTURA-4/23

          OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ MR-D-3122-KULTURA-4/23     I. Nazwa i adres zamawiającego Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ul. Sando...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NR MR-D-3122-KULTURA-5/23

    OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ MR-D-3122-KULTURA-5/23     I. Nazwa i adres zamawiającego Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe ponowione nr MR-AG-ZO-312-32/23 na zad. pn.: Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Portret kobiety”

  MR–AG–ZO–312–32/23                                                                                    Stalowa Wola, dnia 27.09.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w S...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA MR–AG–ZO–312–32/23 pn.: Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Portret kobiety”.

  MR–AG–ZO–312–32/23                                                                                   Stalowa Wola, dnia 5.10.2023       Wykonawcy uczestniczący w zapytaniu ofertowym      ...

Przejdź do wpisu

Pozytywna informacja o wyniku naboru na stanowisko: Kierownik Oddziału – Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

    Stalowa Wola 10.10.2023 r.       POZYTYWNA INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Kierownik Oddziału – Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego ul. Hutnicza 17,  37-450 Stalowa Wola.  ...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-34/23 na zad. pn.: Wykonanie i montaż wydruków wielkoformatowych na potrzeby budowy aranżacji wystawy czasowej pt.: „Potęga Stalowej Woli”

  MR – AG – ZO – 312 – 34/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 13.10.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stal...

Przejdź do wpisu

Pozytywna informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 5.01.2023 r. na stanowisko Edukator w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Stalowa Wola 27.01.2023 r. INFORMACJA o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 5.01.2023 r. na stanowisko Edukator w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli Szczegóły w...

Przejdź do wpisu

ROZPOZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA pn.: Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej modernizacji i zmiany układu funkcjonalnego kamienicy tzw. Górki - na potrzeby utworzenia Muzeum Kierownictwa Dywersji AK

Stalowa Wola, dnia 27.01.2023 ROZPOZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Zamawiający – Muzeum Regiona...

Przejdź do wpisu

Ponowione zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-3/23 na zad. pn.: Świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji i oprogramowania dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Stalowa Wola,  2.02.2023 r.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli,

ul. Rozwadowska 12,  37-450 Stalowa Wola

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki,
  • doświadczenie zawodowe - praca w muzeach minimum rok lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą,
  • praktyczna umiejętność obsługi komputera,
  • doświadczenie w organizacji wystaw stałych i/lub czasowych,
  • dobra znajomość w mowie i piśmie języka obcego,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • znajomość programów służących do opracowania i ewidencjonowania zbiorów muzealnych,
 • doświadczenie w zakresie pracy ze zbiorami muzealnymi,
 • wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,
 • nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów muzealnych,
 • rekomendacje w zakresie zakupów,
 • przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
 • przygotowywanie propozycji i scenariuszy wystaw,
 • realizacja wystaw,
 • opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw; pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych,
 • przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych,
 • przygotowywanie i prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych,
 • reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc.,
 • uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,
 • prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.
 • zlecanie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej i fotograficznej konserwowanych dzieł,
 • asystowanie przy przemieszczaniu dzieł, pakowaniu i transporcie z uwzględnieniem delegacji,

Oferujemy

•      wymiar czasu pracy: pełny etat

 • praca w równoważnym czasie pracy
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3600,00 – 4000,00 PLN (w zależności 
   od udokumentowanego doświadczenia)

Termin składania aplikacji: 28 lutego 2023 r.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji:  marzec 2023.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: rpac@muzeum.stalowawola.pl 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.muzeum.stalowawola.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

Wymagane dokumenty

•            C.V.,

•            list motywacyjny,

•            kopia dyplomu,

•            certyfikaty, opinie, rekomendacje,

•            poświadczenie znajomości języka obcego,

•            kopie świadectw pracy.

 •  oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie(zał. Nr 1)
 •  oświadczenie o niekaralności (zał. Nr 2)

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko asystent - historyk sztuki ogłoszonego 2 lutego 2023 r. i prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1                                                                                                                

Procedura naboru:

Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 5. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.
 6. Rekrutacja na stanowisko „Asystent -historyk sztuki” jest prowadzona w wyniku realizacji projektu:  pn. Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

 1. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
 2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 
 4. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Regionalne W Stalowej Woli od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. E-mail kontaktowy: iod@carit.pl
 6. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

b)     prawo do usunięcia danych;

c)    ograniczenia przetwarzania danych;

d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)     prawo do przenoszenia danych;

f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji.
 2. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Ogłoszenie o naborze wraz z oświadczeniami w formacie edytowalnym dostępne w załącznikach (plik PDF, plik DOC.)

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu w trybie podstawowym na zadanie pn.: Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - zamówienie z podziałem na dwie części, nr sprawy MR – AG – 3121 – 1/23

NAZWA ZAMÓWIENIA Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - z podziałem na dwie części Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 1/23 Postępowanie o udzi...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT: Dot. postepowania na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie kawiarni w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17.

    Nr sprawy: MR–AG–221/3/2023                                                            Stalowa Wola, dnia 19.09.2023   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA    Działając na podstawie Ro...

Przejdź do wpisu

Pisemny przetarg na: Wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie kawiarni w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17

  Nr sprawy: MR–AG–221/1/2023                                                                        Stalowa Wola, dnia 8.02.2023 Pisemny przetarg na: Wynajem lokalu użytkowego przeznaczo...

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert na: Wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie kawiarni w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17. Nr sprawy: MR–AG–221/5/2023

  Nr sprawy: MR–AG–221/5/2023                                                                        Stalowa Wola, dnia 20.10.2023     Konkurs ofert na:   Wynajem lokalu użytkowego przeznaczoneg...

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE MR-D-3122-KULTURA-10/23 _Wykonywanie obowiązków Edukatora prowadzącego zajęcia warsztatowe w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

    MR-D-3122-KULTURA-10/23 Stalowa Wola, 20.10.2023 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   Zamówienie dotyczy oferty w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora – osobę prowadzącą zajęcia warsztat...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-36/23 na zad. pn.: Projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku publikacji pt.: „Stalowa Wola i Rozwadów w cieniu nazistowskiej flagi”

    MR-AG-ZO-312-36/23                                                                                      Stalowa Wola, dnia 24.10.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Muzeum Regionalne w Stalowe...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

    Stalowa Wola, 24.10.2023 r.       Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk  w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli,...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr MR–AG–ZO–312–34/23 na zad. pn.: Wykonanie i montaż wydruków wielkoformatowych na potrzeby budowy aranżacji wystawy czasowej pt.: „Potęga Stalowej Woli”

      MR–AG–ZO–312–34/23                                                                                                  Stalowa Wola, 25.10.2023         Biuletyn Informacji Publicznej INFOR...

Przejdź do wpisu

Regulamin udostępniania wyposażenia zakupionego w ramach Projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”

  Regulamin udostępniania wyposażenia zakupionego w ramach Projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”         Regulamin dostępny jest w załączonym pliku PDF.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK TECHNICZNY GALERII/MUZEUM

    Stalowa Wola, 6.11.2023 r.       Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy  Pracownik galerii/muzeum w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr MR–AG–ZO–312–36/23 na zad. pn.: Projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku publikacji pt.: „Stalowa Wola i Rozwadów w cieniu nazistowskiej flagi”

  MR–AG–ZO–312–36/23                                                                        Stalowa Wola, dnia 9/11/2023 r.                                                                        ...

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE MR-D-3122-KULTURA-11/23 _Wykonywanie obowiązków Edukatora prowadzącego zajęcia warsztatowe w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

  MR-D-3122-KULTURA-11/23 Stalowa Wola, 22.11.2023 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   Zamówienie dotyczy oferty w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora – osobę prowadzącą zajęcia warsztatowe...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ. Nr sprawy MR-D-3122-KULTURA-11/23 z dnia 22.11.2023

    Stalowa Wola, dnia 22.11.2023 MR-D-3122-KULTURA-11/23             OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ           Zamawiający – Muzeum Regionalne w...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-4/23 na zad. pn.: Dostawa i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

MR–AG–ZO–312–4/23                                                                                      Stalowa Wola, dnia 21.02.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Sta...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ. NR POSTĘPOWANIA: MR-D-3122-KULTURA-7/23 pn.: Zakup ładowarki kołowej hydraulicznej Ł-34 prod. HSW, 1984 r. po kompletnej odbudowie/renowacji - uzupełnienie kolekcji Muzeum COP

  OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ MR-D-3122-KULTURA-7/23     I. Nazwa i adres zamawiającego   Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 1/23

Stalowa Wola, 20.02.2023 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 1/23 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE...

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert: Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W dniu 21.02.2023 r. Zamawiający Muzeum Regionalne w Stalowej Woli dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: Świadczenie usług sprzątan...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-5/23 na zad. pn.: Wydruk i przyklejanie plansz wielkoformatowych na potrzeby aranżacji holu wystawy stałej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

  MR – AG – ZO – 312 – 5/23                                                                              Stalowa Wola, dnia 21.02.2023   ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalow...

Przejdź do wpisu

Uchwala Nr LXI_801_2023 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w Stalowej Woli

Przejdź do wpisu

Statut Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli _2023

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług pielęgnacji zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 3/23

NAZWA ZAMÓWIENIA Usługi pielęgnacji zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 3/23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzon...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr MR–AG–3121–1/23 dot. zam. pn.: Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - zamówienie z podziałem na dwie części.

MR – AG – 3121 – 1/23                                                                         Stalowa Wola, dnia 1.03.2023                                    Wykonawcy, któr...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Asystent-historyk sztuki

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Asystent-historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul. Rozwadowska 12, 37-450 Stalowa Wola   Dy...

Przejdź do wpisu

Ogłaszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Stalowa Wola,  2.03.2023 r. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alf...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 4/23

NAZWA ZAMÓWIENIA Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Zamówienie z podziałem na dwie części. Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 4/23 Postępow...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 2/23

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 2/23 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 3/23

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 3/23 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIE...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dot. postępowania na zad. pn.: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania

06.03.2023 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W dniu 06.03.2023 r. Zamawiający Muzeum Regionalne w Stalowej Woli dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dot. zad. pn.: Usługi pielęgnacji zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

06.03.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 06.03.2023 r. Zamawiający Muzeum Regionalne w Stalowej Woli dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

Usługi pielęgnacji zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Zamawiający informuje, że:

 1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 150 000,00 PLN brutto.
 2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:

  1.  POLSKA FLORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mikołaja Kopernika 8 lokal 6, 40-064 Katowice

cena 760 968,00 PLN.

  1.  ALLDOM KRZYSZTOF TRAWIŃSKI FIRMA USŁUGOWA, ul. Sopocka 30, 37-400 Nisko,

cena 145 508,40 PLN.

  1.  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BOGUSŁAW ROGUZ,

ul. Sosnowa 39, 28-230 Połaniec

cena 100 224,00 PLN.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 4/23

    Stalowa Wola, 10.03.2023   Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 4/23     INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWI...

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert: Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli _nr MR-AG-3121-4/2023

  W dniu 10.03.2023 r. Zamawiający Muzeum Regionalne w Stalowej Woli dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalo...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konkursie na wynajem i prowadzenie kawiarni plenerowej podczas imprezy „Rozwadowski Jarmark Wielkanocny” w dniu 2.04.2023

    Nr sprawy: MR–AG–221/2/2023                                                                                  Konkurs na wynajem i prowadzenie kawiarni plenerowej podczas imprezy „Rozwa...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko pracy: Pracownik ds. administracyjno-biurowych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

    Stalowa Wola, 15.03.2023 r.       Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy  Pracownik ds. administracyjno-biurowych w Muzeum Regionalnym w...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko pracy: Przewodnik-Edukator w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Stalowa Wola, 16.03.2023 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Przewodnik- Edukator  w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul. Sandomie...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy postepowania MR-AG-3121-3/23 pn.: Usługi pielęgnacji zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

                                                                                                                           Stalowa Wola, dnia 16.03.2023         B I U L E T Y N     I N F O R M...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-6/23 na zad. pn.: Przygotowanie do druku i wydanie materiałów pokonferencyjnych, recenzowanych pt. „Dolne Nadsanie. Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregionu dolnosańskiego. Mat. pokonferencyjne"

        MR – AG – ZO – 312 – 6/23                                                                              Stalowa Wola, dnia 16.03.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Region...

Przejdź do wpisu

Wyjaśnienie i zmiany treści zapytania ofertowego nr sprawy MR – AG – ZO – 312 – 6/23 

      MR – AG – ZO – 312 – 6/23                                                                   Stalowa Wola, dnia 23.03.2023                                Wykonawcy uczestniczący w postępo...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr sprawy MR – AG – 3121 – 2/23

MR – AG – 3121 – 2/23                                            Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu    ZAWIADOMIENIEO ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  Dotyczy postęp...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu nr MR-AG-3121-5/23 na zad. pn.: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania

  NAZWA ZAMÓWIENIA Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania –...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu o nr sprawy: MR-AG-3121-6/23 na zad. pn.: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoj

    NAZWA ZAMÓWIENIA Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Asystent-historyk sztuki

                                             INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO asystent – historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul. Rozwadowska 12,  37-450 Stalowa Wola  ...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

      Stalowa Wola,  14.04.2023 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Kar...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konkursie na wynajem i prowadzenie kawiarni plenerowej podczas imprezy plenerowej „NIECH SIĘ ŚWIĘCI 3 MAJA" - organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na Rynku w Stalowej Woli-Rozwadowie w dniu 3 maja 2023

  Nr sprawy: MR–AG–221/3/2023                                                                         Stalowa Wola, dnia 14.04.2023     KONKURS na wynajem i prowadzenie kawiarni plenerowej podcza...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-10/23 na zad. pn.: Usługi malarskie i inne okołobudowlane związane z montażem wystaw i przestrzeni ekspozycyjnych w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

    MR-AG-ZO-312-10/23                                                                                       Stalowa Wola, dnia 17.04.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalne...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-11/23 na zad. pn.: Wydruk i dostawa plansz wielkoformatowych na potrzeby 2 wystaw organizowanych w Muzeum COP

    MR – AG – ZO – 312 – 11/23                                                                             Stalowa Wola, dnia 17.04.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 6/23

    Stalowa Wola, 21.04.2023   Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 6/23             INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSO...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT postępowania MR-AG-3121-6-23 na zad. pn.: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania

      21.04.2023 r.   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   W dniu 21.04.2023 r. Zamawiający Muzeum Regionalne w Stalowej Woli dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:   Zaprojekt...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO PONOWNYM BADANIU OFERT. Dotyczy postepowania MR-AG-3121-4/23 pn.: Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

                                                                                                                           Stalowa Wola, dnia 24.04.2023       B I U L E T Y N     I N F O R M A C...

Przejdź do wpisu

Pozytywna informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 16.03.2023 r. na stanowisko Przewodnik - Edukator w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

    Stalowa Wola 25.04.2023 r.       Pozytywna informacja o wyniku naboru         INFORMACJA o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 16 marca 2023 r. na stanowisko Przewodnik-edukator w Muze...

Przejdź do wpisu

Pozytywna informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 15.03.2023 r. na stanowisko Pracownik ds. administracyjno-biurowych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

        Stalowa Wola 25.04.2023 r.       Pozytywna informacja o wyniku naboru         INFORMACJA o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 15 marca 2023 r. na stanowisko Pracownik ds. admini...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy postępowania MR-AG-3121-6/23 pn.: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania ...

                                                                                                 Stalowa Wola, dnia 27.04.2023     B I U L E T Y N     I N F O R M A C J I     P U B L I C Z N E J...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-6/23 na zad. pn.: Przygotowanie do druku i wydanie materiałów pokonferencyjnych, recenzowanych pt. „Dolne Nadsanie. Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregion dolnosański

  MR–AG–ZO–312–6/23                                                                                                    Stalowa Wola, 28.04.2023   INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO   Dotycz...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-14/23 na zad. pn.: Usługa poligraficzna - druk offsetowy publikacji dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

    MR–AG–ZO–312–14/23                                                                                                  Stalowa Wola, 18.05.2023         INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-17/23 na zad. pn.: Usługa poligraficzna: druk offsetowy katalogu prac „Sammlung Pastula”

MR – AG – ZO – 312 – 17/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 29.05.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowe...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-18/23 na zad. pn.: Usługa profesjonalnego przygotowania eksponatów do transportu oraz transport eksponatów wystawy z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

    MR–AG–ZO–312–18/23                                                                                    Stalowa Wola, dnia 29.05.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Muzeum Regionalne w Stalowej Wol...

Przejdź do wpisu

Pozytywna informacja o wyniku naboru o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 14 kwietnia 2023 r. na stanowisko Asystent-historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

  Pozytywna informacja o wyniku naboru            INFORMACJA o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 14 kwietnia 2023 r. na stanowisko Asystent-historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli...

Przejdź do wpisu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli:  www.bip.muzeum.stalowawola.pl .

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej
Data publikacji strony internetowej: 10.08.2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.01.2023 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

·         powiększanie/pomniejszania czcionki

·         ustawienie wysokiego kontrastu

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Aktualizację oświadczenia sporządzono dnia: 31.03.2022 r. na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku napotkania problemów na stronie internetowej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Paweł Szegda pszegda@muzeum.stalowawola.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu + 48 15 844 85 56. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
tel.: 15 844 85 56
e-mail:
biuro@muzeum.stalowawola.pl


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Brak dostępności tłumacza języka migowego.

 

Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli jest p. Krystian Koterbicki, z którym można się skontaktować poprzez maila iod@carit.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

e-mail: biuro@muzeum.stalowawola.pl, tel. 15 844 85 56

Budynek położony jest przy ulicy Sandomierskiej 1 na wyodrębnionej posesji. Stanowi jeden obiekt oddzielony od otoczenia ogrodzeniem ochronnym, wykonanym z prętów stalowych.

Muzeum zlokalizowane jest na posesji wyodrębnionej ulicami:

Ø  od strony północnej ulicami Sandomierską i Broniewskiego (styk ulic),

Ø  od strony wschodniej ulicą Kopernika,

Ø  od strony zachodniej drogą osiedlową.

Do budynku prowadzi jedno wejście: od ulicy Sandomierskiej i od ulicy Kopernika (od strony parkingu). Bramy i drzwi na terenie obiektu dostosowane do osób na wózkach. Przy dojściu do budynku jest utwardzona i równa nawierzchnia.  Brak schodów. Punkt Obsługi Klienta z kasą biletową oraz sklepik znajduje się po lewej stronie. Na wprost wejścia szatnia. Dla osób na wózkach na parterze dostępny jest hol główny, sale wystaw i sala edukacyjna. W budynku jest platforma /dźwig. Wszystkie sale wystaw czasowych na parterze i piętrze 1 są dostępne.  Eksponaty i podpisy rozmieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się wózku. Wystawa stała zlokalizowana na poddaszu nie dostępna dla osób na wózkach. Brak progów i nierówności poziomów poszczególnych sal.

Bez progowe wejście do sal ekspozycyjnych i Sali edukacyjnej. Korytarze, przejścia oraz dojścia do eksponatów są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. Dwie toalety dla zwiedzających i osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze budynku. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla gości niepełnosprawnych.

Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12, 37-450 Stalowa Wola

e-mail: galeriakarpinski@muzeum.stalowawola.pl, tel. 15 842 02 07

Budynek położony jest przy ulicy Rozwadowskiej 12, na wyodrębnionej posesji. Stanowi jeden obiekt oddzielony od otoczenia ogrodzeniem ochronnym, wykonanym z prętów stalowych. Posesja wyodrębniona jest ulicami:

Ø  od strony północnej ulicą Dąbrowskiego,

Ø  od strony wschodniej ulicą Rozwadowską,

Ø  od strony zachodniej ulicą Targową.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ulicy Rozwadowskiej i od ulicy Dąbrowskiego (od strony parkingu). Od strony ul . Dąbrowskiego brama wjazdowa na parking dostosowana do osób na wózkach. Przy dojściu do budynku jest utwardzona i równa nawierzchnia. Drzwi na terenie obiektu dostosowane do osób na wózkach. W budynku jest winda, hol główny i wszystkie sale ekspozycyjne na parterze i na kolejnych piętrach (1 i 2) są dostępne dla osób na wózkach. Kasa biletowa, sklepik i szatnia znajdują  się po prawej stronie od wejścia, po lewej znajduje się informacja dla zwiedzających. Między poszczególnymi salami nie ma progów czy nierówności poziomów. Korytarze, przejścia oraz dojścia do eksponatów są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 metra. Toalety dla zwiedzających i osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze i piętrze 1. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla gości z niepełnosprawnością.

Wejście od ul. Rozwadowskiej nie dostosowane do osób na wózkach.

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola

e-mail: muzeumcop@muzeum.stalowawola.pl;  tel. 15 8235037

 

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Hutniczej 17, na wyodrębnionej posesji. Stanowi jeden obiekt oddzielony od otoczenia ogrodzeniem ozdobnym.

Posesja wyodrębniona jest ulicami:

 • Hutniczą
 • Kwiatkowskiego – od której znajduje się główny wjazd i wejście do muzeum

Do budynku prowadzi jedno wejście: od ulicy Kwiatkowskiego. Brama i drzwi na terenie obiektu dostosowane są do osób na wózkach. Przy dojściu do budynku jest utwardzona i równa nawierzchnia.  Brak schodów. Punkt Obsługi Klienta z kasą biletową oraz sklepik znajduje się po lewej stronie. Po lewej stronie wejścia jest szatnia. Cała wystawa dostępna jest dla osób poruszających się na wózkach. Eksponaty i podpisy rozmieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózku. Bez progowe wejście do przestrzeni ekspozycyjnych i sal edukacyjnych. Korytarze, przejścia oraz dojścia do eksponatów mają szerokość nie mniejszą niż 1,5 m. Toalety dla zwiedzających i osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze budynku.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla gości z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe

Jeśli w opisie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli i jego oddziałów nie znaleźli Państwo informacji, której potrzebują, prosimy o kontakt z Anną Jarosz (ajarosz@muzeum.stalowawola.pl) – tel. 15 8235037 koordynatora ds. dostępności. 

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKU PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO MR–AG–ZO–312–18/23

  MR–AG–ZO–312–18/23                                                                                   Stalowa Wola, dnia 2.06.2023     Wykonawcy uczestniczący w zapytaniu ofertowym MR–AG–ZO–31...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-19/23 na zad. pn.: Wydruk plansz wielkoformatowych na potrzeby organizacji wystawy plenerowej „Rozwadów wczoraj i dziś”

MR – AG – ZO – 312 – 19/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 9.06.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalo...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR–AG–ZO–312–17/23. Dot. zam. pn.: Usługa poligraficzna: druk offsetowy katalogu prac „Sammlung Pastula”

MR–AG–ZO–312–17/23                                                                                                  Stalowa Wola, 11.06.2023   INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO    Dotyczy:...

Przejdź do wpisu

ROZPOZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Wykonanie strony internetowej oraz strony sklepiku internetowego dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami - na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

  Stalowa Wola, dnia 14.06.2023   ROZPOZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA    Szanowni Państwo,   Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli prowadzi rozpoznanie...

Przejdź do wpisu

Konkurs na wynajem i prowadzenie kawiarni plenerowej podczas imprezy plenerowej „FINAŁ III FESTIWALU KULTURY LASOWIACKIEJ” - na Rynku w Stalowej Woli-Rozwadowie w dniu 30 lipca 2023 r.

  Nr sprawy: MR–AG–221/4/2023                                                                        Stalowa Wola, dnia 11.07.2023      KONKURS na wynajem i prowadzenie kawiarni plenerowej podc...

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE MR-D-3122-KULTURA-4/23 _Wykonywanie obowiązków Edukatora prowadzącego zajęcia warsztatowe w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

  MR-D-3122-KULTURA-4/23 Stalowa Wola, 11.07.2023 r.     ZAPYTANIE OFERTOWE   Zamówienie dotyczy oferty w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora – osobę prowadzącą zajęcia warsztato...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ. Nr sprawy MR-D-3122-KULTURA-4/23

Stalowa Wola, dnia 11.07.2023     OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ     Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. S...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-21/23 na zadanie pn.: Wydruk plansz wielkoformatowych na potrzeby organizacji wystawy plenerowej pt. „Wytnij po lasowiacku. Od tradycji do inspiracji”

MR – AG – ZO – 312 – 21/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 16.07.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowe...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

    Stalowa Wola,  18.07.2023 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpiń...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy: Pracownik galerii/muzeum w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

  Stalowa Wola, 25.07.2023 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy  Pracownik galerii/muzeum w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul. S...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-23/23 na zadanie pn.: Przebudowa części ogrodzenia posesji Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli

    MR – AG – ZO – 312 – 23/23                                                                             Stalowa Wola, dnia 27.07.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Muzeum Regionalne w Stalowej Wo...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 7/23 na zadanie pn.: Świadczenie usług sprzątania Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

  NAZWA ZAMÓWIENIA Świadczenie usług sprzątania Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli   Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 7/23   Postępowanie o udz...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-24/23 na zadanie pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych wystawy plenerowej pt.: „Potęga Stalowej Woli”

MR – AG – ZO – 312 – 24/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 7.08.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe ponowione nr MR-AG-ZO-312-25/23 na zadanie pn.: Przebudowa części ogrodzenia posesji Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli

MR – AG – ZO – 312 – 25/23                                                                 Stalowa Wola, dnia 8.08.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza zapytani...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-26/23 na zadanie pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego technicznego aranżacji wystawy czasowej pt.: STALOWE PAMIĄTKI - wystawa poświęcona historii Stalowej Woli z okazji rocznicy 85 – lecia powstania miasta

    MR – AG – ZO – 312 – 26/23                                                                             Stalowa Wola, dnia 8.08.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Muzeum Regionalne w Stalowej...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zad. pn.: Wykonywanie obowiązków Edukatora prowadzącego zajęcia warsztatowe w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

  MR-D-3122-KULTURA-4/23           Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zad. pn.:   Wykonywanie obowiązków Edukatora prowadzącego zajęcia warsztatowe w Muzeum Centralnego Okręgu Pr...

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE MR-D-3122-KULTURA-5/23 _Wykonywanie obowiązków Edukatora prowadzącego zajęcia warsztatowe w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

  MR-D-3122-KULTURA-5/23 Stalowa Wola, 9.08.2023 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   Zamówienie dotyczy oferty w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora – osobę prowadzącą zajęcia warsztatowe d...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 25_2023 Regulamin ogranizacyjny Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

  Regulamin ogranizacyjny Muzeum Regionalnego w Stalowej woli dostępny w załączonym pliku pdf. 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko pracy: Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka)

  Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy:   PRACOWNIK UTRZYMANIA CZYSTOŚCI (SPRZĄTACZKA)   w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul. Sandomiers...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 7/23

  Stalowa Wola, 16.08.2023   Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 7/23     INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENI...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie usług sprzątania Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

      16.08.2023 r.       INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT     W dniu 16.08.2023 r. Zamawiający Muzeum Regionalne w Stalowej Woli dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:  ...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR–AG–ZO–312–25/23. Dot. zam. pn.: Przebudowa części ogrodzenia posesji Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli

 

MR–AG–ZO–312–25/23                                                                                                  Stalowa Wola, 21.08.2023

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-25/23 zgodnie z regulaminem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na zadanie pn.:

 

Przebudowa części ogrodzenia posesji

Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli

 

I.       Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 8.08.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip

 

II.     Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe:

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.08.2023 r. godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty:

 

OFERTA nr 1:

Firma Budowlano Handlowa BUDREM Zbigniew Kulczyk ul. Sopocka 75A, 37-400 Nisko

Cena: 33 950,75 (netto), 41 759,42 zł (brutto)

 

OFERTA nr 2:

Centrum Stolarki Budowlanej DOMLUX Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 11, 37-450 Stalowa Wola

Cena: 41 130,90 (netto), 50 591,01 zł (brutto)

 

III.   Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Lp.

Nr oferty

KRYTERIUM Cena (100%)

Punktacja

1

I

41 759,42 (brutto) x 100 / 41 759,42 zł (brutto) = 100,00

100,00 pkt.

2

II

41 759,42 (brutto) x 100 / 50 591,01 zł (brutto) = 82,54

82,54 pkt.

 

IV.    Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Firmę Budowlano-Handlową BUDREM Zbigniew Kulczyk ul. Sopocka 75A, 37-400 Nisko z ceną ofertową: 41 759,42 zł (brutto).

 

V.      Wykonawca posiada wymagane doświadczenie oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w związku z powyższym oferta Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą.

 

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-27/23 na zad. pn.: Wydruk plansz wielkoformatowych na potrzeby organizacji wystawy plenerowej „POTĘGA STALOWEJ WOLI”

MR – AG – ZO – 312 – 27/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 24.08.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowe...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dot. zamówienia nr MR-AG-3121-7/23 na zad. pn.: Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

                                                                                                                           Stalowa Wola, dnia 23.08.2023         B I U L E T Y N     I N F O R M...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ. Nr sprawy MR-D-3122-KULTURA-5/23

  Stalowa Wola, dnia 9.08.2023 MR-D-3122-KULTURA-5/23       OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ     Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z siedzi...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-28/23 na zad. pn.: Dostawa profesjonalnych ścianek muzealnych wykonanych na podstawie projektu aranżacji wystawy czasowej pt.: STALOWE PAMIĄTKI

MR–AG–ZO–312–28/23                                                                                     Stalowa Wola, dnia 25.08.2023               ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalne...

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie kawiarni w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17

      Nr sprawy: MR–AG–221/2/2023                                                                         Stalowa Wola, dnia 25.08.2023     KONKURS OFERT na: Wynajem lokalu użytkowego przeznacz...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko kierownicze w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

  Stalowa Wola, 28.08.2023 r.       Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko kierownicze w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego   STANOWISKO PRACY:  Kierow...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ. Nr sprawy MR-D-3122-KULTURA-6/23

Stalowa Wola, dnia 31.08.2023 MR-D-3122-KULTURA-6/23         OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ       Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z si...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu Nr sprawy: MR-AG-3121-8/23 na zadanie pn.: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości budynków i posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

 NAZWA ZAMÓWIENIA Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości budynków i posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego  Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 8/...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-30/23 na zad. pn.: Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Na targu”

MR–AG–ZO–312–30/23                                                                                     Stalowa Wola, dnia 8.09.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowe...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 8/23

    Stalowa Wola, 5.09.2023   Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 8/23         INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE Z...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA MR–AG–ZO–312–30/23 pn.: Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Na targu”.

    MR–AG–ZO–312–30/23                                                            Stalowa Wola, dnia 19.09.2023 r.       B i u l e t y n    I n f o r m a c j i    P u b l i c z n e j     ZAW...

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie kawiarni w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17. Nr sprawy: MR–AG–221/3/2023

Nr sprawy: MR–AG–221/3/2023                                                                        Stalowa Wola, dnia 19.09.2023     KONKURS OFERT na: Wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na p...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe ponowione nr MR-AG-ZO-312-31/23 na zad. pn.: Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Na targu”

  MR–AG–ZO–312–31/23                                                                                    Stalowa Wola, dnia 19.09.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w S...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dot. zamówienia nr MR-AG-3121-8/23 na zad. pn.: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości budynków i posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

                                                                                                                         Stalowa Wola, dnia 20.09.2023       B I U L E T Y N     I N F O R M A C J...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy: Pracownik galerii/muzeum w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

    Stalowa Wola, 25.07.2023 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy  Pracownik galerii/muzeum w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul...

Przejdź do wpisu