bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji i oprogramowania dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
MR-AG-ZO-312-01/18                                                                           Stalowa Wola, dnia 11.01.2018
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji i oprogramowania
dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
W sprawach merytorycznych związanych z zamówieniem:
Paweł Szegda - Autor specyfikacji
e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
tel. kom. 797 354 245 w godz. 8.00 – 15.00.
tel. stacjonarny 15 844 85 56, faks 15 844 85 57
 
W sprawach formalnych związanych z zapytaniem ofertowym:
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
tel. stacjonarny 15 844 85 56, faks 15 844 85 57
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na dostawę poniżej równowartości kwoty 30.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych.
2. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
4. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert.
5. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
6. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał producenta (źródło) oraz konkretne typy licencji oprogramowania, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, tzn.: posiadane urządzenia, przedłużenie terminu ważności posiadanych licencji oraz założenia rozbudowy sieci IT.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji oraz oprogramowania dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, zgodnie z poniższym zakresem:
2.  
 1. Obsługa informatyczna:
 1. zapewnienie bezpieczeństwa muzealnej sieci komputerowej i systemów – konfiguracja i zarządzanie systemami wykrywania zagrożeń sieciowych, konfiguracja i zarządzanie urządzeniami Fortinet,
 2. zarządzanie systemami informatycznymi – serwerami Muzeum,
 3. zdalna diagnoza przyczyn awarii sprzętu, oprogramowania powstałych z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych. Czas reakcji podjęcia diagnozy uszkodzenia uniemożli-wiającego pracę komputera będącego serwerem, podjęcie stosownych działań nie może być dłuższy niż 3 godz.
 4. realizowanie polityki bezpieczeństwa u Zamawiającego poprzez:
 • zarządzanie systemami informatycznymi w sposób zapewniający ochronę danych osobowych w nich przetwarzanych,
 • przestrzeganie opracowanych dla systemu procedur bezpieczeństwa,
 • kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym a siecią publiczną,
 • kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej a systemem informatycznym,
 • utrzymanie systemu w należytej sprawności technicznej,
 • regularne tworzenie kopii zapasowych zasobów danych osobowych oraz programów służących do ich przetwarzania,
 • okresowe sprawdzanie poprawności wykonania kopii zapasowych,
 • wykonywanie lub nadzór nad wykonywaniem okresowych przeglądów i konserwacji,  sprzętu IT, systemów informatycznych, aplikacji oraz elektronicznych nośników informacji, na których zapisane są dane osobowe.
 • Bieżące wykonywanie aktualizacji systemów, oprogramowania zainstalowanego na serwerach Muzeum,
 • Bieżące wykonywanie aktualizacji konsoli eset i serwera eset era zainstalowanych na serwerze Muzeum,
 1. weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń przed wtargnięciem tzw. „wirusa komputerowego” do systemu informatycznego Zamawiającego,
 2. konfiguracja i zarządzanie muzealną siecią komputerową,
 3. wsparcie informatyczne dla pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania,
 4. zdalne instalowanie nowych wersji oprogramowania,
 5. zdalna reinstalacja oprogramowania, dokonywanie dodatkowych instalacji oprogramowania,
 6. nadzór nad sprzętem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi,
 7. bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego,
 8. doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego kolejnych przedsięwzięć informatycznych,
 9. awaryjne odtwarzanie, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych.
3. W zakres usług wchodzić będą także szkolenia z obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenia zakupionego, otrzymanego oprogramowania, a także inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem sieci komputerowej.
4. Opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego Wykonawca zapewnia, zgodnie z poniższym zakresem:
 
CZYNNOŚCI STAŁE
CEL: Zapewnienie ciągłości pracy środowiska informatycznego, wprowadzanie działań zapobiegawczych i korygujących
 
Nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych serwerów, kontrola raz w tygodniu
 • Monitorowanie kondycji dysków twardych
 • Monitorowanie RAID
 • Monitorowanie zadań kopii zapasowych
 • Monitorowanie dostępnej przestrzeni dyskowej
 • Konfiguracja zadań kopii zapasowej (jeśli konieczne)
Nadzór nad regułami bezpieczeństwa sieci komputerowej, kontrola raz w tygodniu
 • Monitorowanie ruchu sieciowego pod kątem bezpieczeństwa
 • Wprowadzanie koniecznych ustawień do infrastruktury aktywnej w celu zwiększenia
bezpieczeństwa
 • Aktualizacja oprogramowania urządzeń aktywnych sieci
 
Nadzór nad urządzeniami aktywnymi sieci komputerowej, kontrola raz w tygodniu
 • Monitorowanie kondycji urządzeń
 • Aktualizacja oprogramowania mikroukładowego
 • Pielęgnacja ustawień konfiguracji urządzeń
 • Wersjonowanie i zabezpieczenie konfiguracji
 • Dokumentowanie zmian konfiguracyjnych
 
Kontrola stanu fizycznego infrastruktury informatycznej, min. cztery razy w roku
 • Min. cztery wizyty w roku mające na celu zweryfikowanie stanu fizycznego eksploatowanych serwerów oraz urządzeń aktywnych sieci komputerowej
 • Zalecana raz w roku wizyta konserwacyjna w trakcie której zostanie przeprowadzona konserwacja szafy serwerowej oraz urządzeń zamontowanych w szafie
 
CZYNNOŚCI ZLECANE, wg indywidualnych ustaleń i potrzeb -  szacowany miesięczny limit czasowy – 3 godziny
CEL: Konsulting, usuwanie bieżących problemów technicznych, dodawanie nowych funkcji w systemie informatycznym
 • Dyspozycyjność osoby/osób,
 • Dostępność kanałów elektronicznych do świadczenia usługi, w tym licencjonowanego komercyjnie oprogramowania TeamViewer lub równoważnego,
 • Wsparcie merytoryczne z zakresu dobrych praktyk utrzymania i rozwoju systemu informatycznego,
 • Przekazywanie informacji dotyczących dostępnych na rynku rozwiązań oraz ich charakterystyki,
 • Usuwanie problemów technicznych występujących na stacjach roboczych, a dotyczących zgłaszanych problemów w funkcjonowaniu systemu operacyjnego lub aplikacji
 • Instalacja i/lub konfiguracja oprogramowania,
 • Instalacja i/lub konfiguracja urządzeń peryferyjnych,
 • Zmiany w konfiguracji sieci i urządzeń.
 
Dodatkowe czynności wykraczające poza przydzielony limit czasowy, rozliczane będą osobnym zleceniem wg stawki za roboczogodzinę.
Usługa będzie świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 
 
 1. Oprogramowanie:
 1. odnowienie pełnego pakietu dla urządzenia FortiGate 60D – licencja na okres 12 m-cy zawierająca:
 • Licencja FortiGuard na poziomie UTM
 • Gwarancja FortiCare na poziomie 8x5
 1. odnowienie pełnego pakietu dla urządzenia FortiGate 30D – licencja na okres 12 m-cy zawierająca:
 • Licencja FortiGuard na poziomie UTM
 • Gwarancja FortiCare na poziomie 8x5
 1. Przedłużenie licencji ESET Endpoint Security (35 stanowisk) licencja na okres 12 m-cy
 2. Dostawa oprogramowania, licencji: Acronis Backup Workstation 12 – 2 kpl.
 3. Dostawa oprogramowania, licencji: Acronis Backup Server 12  – 1 kpl.
 
 
 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roczne kontrakty na realizację świadczenia usług informatycznych w obiektach użyteczności publicznej, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 5 000 zł netto każdy.
 
 • Na dowód, że usługi zostały wykonane w sposób należyty, należy dołączyć dokumenty potwierdzające: np.: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia, itp.
 1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający stawia szczegółowego warunku w ww. zakresie.
 
2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
 
 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty określone w pkt a) powyżej.
 1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
 
  Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
 
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaadresowanej jak niżej:
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-312-01/2018
Świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji i oprogramowania
dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
NIE OTWIERAĆ PRZED 18.01.2017 r., godz. 12.00.
 
 
2. Termin składania ofert: 18 stycznia 2017 r. godz. 12.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który uzyska najwyższą ilość punktów łącznie w 3 kryteriach oceny ofert.         
3. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
 
 1. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 
Lp. Kryterium %
A OBSŁUGA INFORMATYCZNA: CZYNNOŚCI STAŁE
CENA (brutto) za ryczałt miesięczny
80
B ROBOCZOGODZINA USŁUGI INFORMATYCZNEJ
(nieobjętej zakresem czynności stałych)
CENA (brutto)
10
C DOSTAWA LICENCJI, OPROGRAMOWANIA
ŁĄCZNIE CENA (brutto)
      10
 
2. Opis metody przyznawania punktów:
Kryterium A
wg wzoru: CENA min / CENA oferty badanej ´ 80
                        gdzie:
                        CENA - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT badanej oferty
CENA min - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT najtańszej oferty spośród złożonych ofert podlegających badaniu
 
Kryterium B
wg wzoru: CENA min / CENA oferty badanej ´ 10
                        gdzie:
                        CENA - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT badanej oferty
CENA min - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT najtańszej oferty spośród złożonych ofert podlegających badaniu
 
Kryterium C
wg wzoru: CENA min / CENA oferty badanej ´ 10
                        gdzie:
                        CENA - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT badanej oferty
CENA min - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT najtańszej oferty spośród złożonych ofert podlegających badaniu
 
3. Otrzymane  punkty  w  każdym  z  kryteriów  zostaną zsumowane.
4. Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
9. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
10. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
12. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
13. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
14. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
 
 1. Załączniki
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2
3. Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3
4. Wzór protokołu odbioru usługi – Załącznik nr 4
5. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy  – Załącznik nr 5
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wersja edytowalna SIWZ Plik doc 615.86 KB
Wersja nieedytowalna SIWZ Plik pdf 345.28 KB
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłPaweł Szegda - Specjalista ds. inwestycji2018-01-11
Publikujący Paweł Szegda - Specjalista ds. inwestycji 2018-01-11 14:21
Modyfikacja Paweł Szegda - Specjalista ds. inwestycji 2018-01-11 14:23
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 12:36:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.