bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe MR-AG-ZO-312-10/18 na zad. pn.: Opracowanie spójnego systemu identyfikacji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli wraz z oddziałami
MR – AG – ZO – 312 – 10/18                                                                            Stalowa Wola, dnia 8.03.2018
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do udziału w otwartym zapytaniu ofertowym na usługę pn.:
 
OPRACOWANIE SPÓJNEGO SYSTEMU IDENTYFIKACJI MUZEUM REGIONALNEGO
W STALOWEJ WOLI WRAZ Z ODDZIAŁAMI

Uwaga:

w ramach modyfikacji z dnia 14.03.2018
usunięto Par. 2 ust. 5 wzoru umowy.

 
  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), dalej Pzp. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługę o szacunkowej wartości poniżej równowartości 30.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
III.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.     W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany będzie w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do opracowania systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli wraz z oddziałami, uwzględniającego następujące elementy:
a)      elementy bazowe znaku graficznego wraz z:
Ø  opisem budowy i kolorystyki znaku w wariancie sygnetu oraz logotypu (w wersji pełnokolorowej, mono- i achromatycznej), specyfikacją kolorów w 3 systemach standaryzacji CMYK, Pantone oraz w systemie RGB dla potrzeb publikacji internetowej,
Ø  opisem typografii,
Ø  wariantami specjalnymi znaku (reprodukcje na małych powierzchniach, druk jednokolorowy, reprodukcje na ciemnym tle).
Ø  ochroną znaku (wersje niedozwolone znaku).
Ø  pola podstawowego znaku, pola chronionego znaku, dopuszczalnego skalowania, tła, projekt papieru firmowego w formacie A4,
b)   projekt wizytówek,
c)   projekt teczki na dokumenty w formacie A4,
d)   projekt torby na materiały promocyjne,
e)   projekt prezentacji multimedialnej,
f)    projekt elementów ekspozycji: ścianki prezentacyjnej, rozkładanej tablice roll-up,
g)   projekt zastosowania znaku graficznego na gadżetach reklamowych np. maskotce, smyczy, długopisie, kubku, płycie CD, koszulce, w tym opis zastosowanie logo na małych powierzchniach,
h)   opis zastosowania znaku graficznego przy jego grawerowaniu, wytłaczaniu, itp.,
i)    projekt układu (w tym wykorzystania znaku graficznego) i kolorystyki strony internetowej Muzeum: strony głównej, podstrony dedykowanym oddziałom (wraz z wariantami pozwalającymi na zamieszczanie różnych treści multimedialnych, takich jak filmy, zdjęcia, etc), artykułów; przy projektowaniu układu strony internetowej założeniem jest, że Wykonawca nie zmieni używanego obecnie na stronie www.muzeum.stalowawola.pl formatu zdjęć, postara się zachować układ obecnej strony opartej o prostokąty, dostosuje kolorystę strony do zaproponowanego przez siebie logo,
j)    projekt belki podpisowej oraz projekt intro i outro do wykorzystania w materiałach filmowych,
k)   opis wykorzystania logo w innych technologiach druku i technikach multimedialnych.
 
2.     Istotne cechy znaku graficznego:
Ø  Znak graficzny musi być oryginalny, tzn. nie może być kopią żadnego istniejącego i chronionego prawnie znaku graficznego.
Ø  Znak graficzny ma być nowoczesny, spójny i wzmacniający markę instytucji. Nowy, oryginalny znak graficzny Muzeum ma nawiązywać do charakteru jednostki oraz ujednolicać identyfikację wszystkich jego oddziałów. Logo powinno również zwracać uwagę na nowoczesność i prestiż instytucji. Stylistyka znaku powinna bazować na prostych skojarzeniach, zrozumiałych dla odbiorców międzynarodowych oraz gości Muzeum. Ponadto, znak musi być zgodny z zasadami określonymi w dokumencie „Zasady komunikacji marki Polska”,
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/publikacje/zasady_komunikacji_marki_polska
i wpisywać się w uniwersalny i nowoczesny przekaz o Muzeum.
Ø  Znak graficzny powinien stanowić skuteczny instrument promocyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, stąd też musi być zaprojektowany w oparciu o zestaw prostych, czytelnych skojarzeń, które umożliwią łatwą interpretację i pozwolą na budowanie kompleksowego przekazu komunikacyjnego, wykorzystującego uniwersalne wartości.
Ø  Znak graficzny powinien być nowoczesny, atrakcyjny wizualnie, oryginalny, wyróżniający się.
Ø  Znak musi spełniać najwyższe standardy z zakresu projektowania graficznego, w tym te odnoszące się do typografii i kompozycji projektu.
Ø  Znak graficzny powinien być tak opracowany, aby niezależne od techniki druku – na papierze, folii, nośnikach elektronicznych i innych materiałach – był łatwy do wykonania. Powinien zakładać wersje zmian, możliwość animacji komputerowej lub opracowania wersji przestrzennej.
Ø  Znak graficzny i technologia jego wykonania powinny być uniwersalne dla dużego formatu oraz znacznych pomniejszeń.
 
3.     Podczas realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
a)    ścisłej współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami, w tym wymaganych właściwą realizacją projektu kontaktów osobistych, telefonicznych oraz e-mailowych,
b)    realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia,
c)     działania z dochowaniem należytej staranności i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
4.     W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada za:
a)    koordynację i nadzór nad wszelkimi działaniami podejmowanymi w związku z realizacją zamówienia przez zatrudnionych przez siebie podwykonawców i pracowników,
b)    koordynację i nadzór nad wszystkimi zatrudnionymi przez siebie podwykonawcami w celu zapewnienia należytego i terminowego wykonania zamówienia.
5.     Wykonawca odpowiada za wypełnienie wszelkich zobowiązań formalno-prawnych i finansowych wobec swoich podwykonawców i pracowników współpracujących z nim przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia oraz za współpracę z nimi, w tym za ich przeszkolenie i przekazanie otrzymanych od Zamawiającego informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
6.     Jest zobowiązany do stosowania reguły równości szans, co oznacza, że rezultaty działań realizowanych w ramach zamówienia dostępne będą na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych.
7.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do niniejszego zapytania ofertowego.
8.     Zamawiający informuje, że planuje otwarcie w III kwartale 2018 r. oraz w IV kwartale 2020 r. nowych oddziałów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli:
a)      Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego” (Stalowa Wola, ul. Rozwadowska 12).
b)      Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego (Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17).
 
Szczegółowy opis nowych oddziałów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zawiera Załącznik B do niniejszego zapytania ofertowego.
 
9.     Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej siedziby głównej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zlokalizowanej przy ul. Sandomierskiej 1 oraz remontowanych aktualnie budynków, które staną się oddziałami Muzeum:
a)   Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego”
(budynek dawnego Sądu Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska 12).
b)   Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
(budynek dawnego ZS nr 1 w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17).
10.  Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 
 
 
IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)         posiadania wiedzy i doświadczenia

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonali należycie 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot Zamówienia, przy czym wartość pojedynczej usługi była nie mniejsza niż 10 000 brutto zł.

W celu potwierdzenia, że usługi te zostały zrealizowane w sposób należyty i prawidłowo ukończone, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty wykaz wykonanych usług z podaniem dat ich wykonania, danych adresowych zamawiających, wartości zamówienia oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie (referencje, poświadczenia lub protokoły odbioru).
b)         dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji, w tym grafikiem, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, stworzył na zlecenie firm lub instytucji co najmniej 5 znaków graficznych (logo),
 
2.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.
3.     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 muszą zostać spełnione przez wszystkich Wykonawców łącznie.
 
V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy:
a)         Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
b)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
c)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia wraz z załączeniem dowodów określających, czy wykazane usługi zostały wykonane w sposób należyty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (np.: referencje, protokoły odbioru).
d)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić wykaz wykonanych usług porównywalnych z przedmiotem zamówienia.
e)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi ze wskazaniem doświadczenia tych osób.
  30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 
VII.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
1.     Oferta powinna zawierać:
a)    Projekt elementu identyfikacji wizualnej w postaci znaku graficznego (logo uwzględniające sygnet oraz logotyp LUB logo tekstowe z wyróżnikiem graficznym),
Ø  Na projekt złożony w ofercie składa się: jeden znak graficzny (logo uwzględniające sygnet oraz logotyp lub logo tekstowe z wyróżnikiem graficznym) wraz z opisem kolorów oraz określeniem konstrukcji i pola chronionego znaku graficznego w skali CMYK i PANTONE oraz opisem genezy (znaczenie, przesłanie, symbolika). Część opisowa znaku nie powinna zawierać więcej niż 5 zdań.
Ø  Na projekt złożony w ofercie składa się również konieczność przygotowania 2 przykładowych wizualizacji wykorzystania proponowanego znaku graficznego na stronie internetowej www. Muzeum.stalowawola.pl  (strona główna) oraz na papierze firmowym.
Ø  Oprócz złożenia projektu znaku graficznego w wersji drukowanej, projekt należy przedstawić w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD lub wysłać na adres poczty elektronicznej:
oferty@muzeum.stalowawola.pl
Ø  Dla znaku graficznego należy przedstawić wersję pełnokolorową, monochromatyczną i achromatyczną. Znak należy przedstawić w optymalnym rozmiarze oraz najmniejszym czytelnym pomniejszeniu.
Ø  Projekt w wersji elektronicznej należy przesłać w formacie JPG, rozdzielczości 300 DPI, rozmiarze A4, w wersji pełnokolorowej, monochromatycznej i achromatycznej.
Ø  Znak graficzny musi być oryginalny, tzn. nie może być kopią żadnego istniejącego i chronionego prawnie znaku graficznego.
Ø  Znak graficzny ma być nowoczesny, spójny i wzmacniający markę instytucji. Nowy, oryginalny znak graficzny Muzeum ma nawiązywać do charakteru jednostki oraz ujednolicać identyfikację wszystkich jego oddziałów. Logo powinno również zwracać uwagę na nowoczesność i prestiż instytucji.  Stylistyka znaku powinna bazować na prostych skojarzeniach, zrozumiałych dla odbiorców międzynarodowych oraz gości Muzeum.
Ø  Znak graficzny powinien stanowić skuteczny instrument promocyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, stąd też musi być zaprojektowany w oparciu o zestaw prostych, czytelnych skojarzeń, które umożliwią łatwą interpretację i pozwolą na budowanie kompleksowego przekazu komunikacyjnego, wykorzystującego uniwersalne wartości.
Ø  Znak graficzny powinien być nowoczesny, atrakcyjny wizualnie, oryginalny, wyróżniający się.
Ø  Znak musi spełniać najwyższe standardy z zakresu projektowania graficznego, w tym te odnoszące się do typografii i kompozycji projektu.
 
2.     Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.
3.     Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez przedstawiciela Wykonawcy lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.
4.     Zamawiający nie rości sobie autorskich praw majątkowych do Ofert, które nie zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu. Egzemplarze ofert przekazane przez Wykonawców zostaną zarchiwizowane przez Zamawiającego.
5.     Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaadresowanej jak niżej:
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-312-10/2018
Opracowanie spójnego systemu identyfikacji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
wraz z oddziałami
NIE OTWIERAĆ PRZED 20.03.2018 r., godz. 12.00.
 
 
1.    Termin składania ofert: 20.03.2018 r. godz. 12.00.
2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2018 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
3.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
VIII.    INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
 
Lp. Nazwa
Kryterium
Opis 
kryterium
Waga
Kryterium (%)
Maksymalna ilość punktów obliczona  wg wzoru
1. Cena Cena oferty brutto 60 Najniższa cena z ofert / cena oferty badanej) x waga x 60
2. Ocena projektu elementu identyfikacji wizualnej w postaci znaku graficznego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Punktacja uzyskana w wyniku indywidualnej oceny członków komisji 40 Średnia ocen
członków komisji oceniającej
RAZEM 100
 
Sposób dokonywania oceny.: kryterium I
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto.
Maksymalnie można uzyskać za kryterium cena 60 punktów.
 
Sposób dokonywania oceny.: Kryterium II:
Ocena projektu elementu identyfikacji wizualnej w postaci znaku graficznego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

2.    Suma punktów dla każdej oferty obliczona będzie w ten sposób, że każdy członek komisji oceniającej (minimum 3 pracowników Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli) lub osoba powołana do funkcji „biegłego specjalisty” przyzna pisemnie na specjalnie przygotowanej KARCIE OCENY punkty dla każdego z powyższych podkryteriów, a następnie liczby tych punktów zostaną do siebie dodane i podzielone przez liczbę członków komisji dokonujących oceny (średnia ocen).
3.    Jeżeli projekt znaku graficznego otrzyma od minimum 1 członka komisji oceniającej 1 (słownie: jeden) punkt, odpowiadający ocenie „niedostatecznej”, oferta zostanie odrzucona z uwagi na nie spełnienie wymogów jakości przedmiotu zamówienia.
4.    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania ofertowego.
5.    Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
6.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
7.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
IX.       Informacje końcowe
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
2.    Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
3.    W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
4.    Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
6.    Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
7.    Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
8.    O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
9.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
 
X.         Załączniki
1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2.      Wzór umowy – załącznik nr 2
3.      Doświadczenie zawodowe Oferenta – załącznik nr 3
4.      Załącznik A – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
5.      Załącznik B – Opis oddziałów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2018-03-08
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2018-03-08 15:07
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2018-03-14 12:49
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 13:36:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.