bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe MR-AG-ZO-312-13/18 na zad. pn.: Dokumentacja fotograficzna wystaw czasowych dla potrzeb promocyjnych oraz wydawniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
MR – AG – ZO – 312 – 13/2018                                                           Stalowa Wola, dnia 29.03.2018
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Dokumentacja fotograficzna wystaw czasowych dla potrzeb promocyjnych
oraz wydawniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
I.          INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej zwana ustawą Pzp). Zgodnie z regulaminem wewnętrznym dokonywania zakupów towarów i usług o równowartości kwoty poniżej 30 000 Euro Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert.
  1.   Przedmiotem zamówienia jest.:
A)    sukcesywne wykonywanie dokumentacji fotograficznej wystaw czasowych organizowanych w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 (sale ekspozycyjne nr 11, 2, 4, 16 i inne),
B)    sukcesywne wykonywanie dokumentacji fotograficznej wystaw czasowych organizowanych w Centrum Edukacji Artystycznej w Stalowej Woli przy ul. Staszica 14,
C)    sukcesywne wykonywanie dokumentacji fotograficznej wystaw plenerowych przy ul. Popiełuszki w Stalowej Woli,
D)   Wykonywanie fotografii eksponatów na potrzeby poligraficzne (druk publikacji, katalogów, itp).
E)    Wykonywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń i ewentów organizowanych w Muzeum i w plenerze (np. reportaże z wydarzeń – minimum 100 zdjęć). 
2.   Zamawiający planuje realizację rocznie ok. 15 wystaw czasowych (+/- 50%)
3.   Zamawiający będzie zlecał telefonicznie zapotrzebowanie na wykonanie dokumentacji fotograficznej na konkretne potrzeby Zamawiającego.
4.   Czas na wykonanie sesji fotograficznej oraz obróbkę graficzną materiału fotograficznego wynosi nie więcej niż 7 dni.
5.   Wykonawca podczas realizacji zamówienia musi uwzględniać sugestie i uwagi pracownika merytorycznego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia (kuratora wystawy).
6.   Zamawiający wymaga, by w ramach jednego zamówienia (dokumentacji fotograficznej jednej wystawy) wykonać minimum 50 ujęć, w tym.: aranżacja wystawy, grupy eksponatów, detale eksponatów, itp. 
7.   Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu plików w formatach:
a)   TIFF (do celów poligraficznych),
b)   JPG (w większej rozdzielczości do 5 Mb,
c)   JPG (w mniejszej rozdzielczości do 0,5 Mb, na potrzeby publikacji w sieci Internet),
- nagranych na płytach CD ROM lub DVD.
8.   Wraz z zapłatą wynagrodzenia za wykonanie zgodnie z zamówieniem dokumentacji fotograficznej konkretnej wystawy, Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu Umowy polegające na prawie do wykorzystania zdjęć. Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy.
 
IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)         posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
ü  Zamawiający nie nakłada szczegółowego wymagania w tym zakresie.
b)         posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 5 różnych sesji fotograficznych: np. ekspozycji muzealnych, ekspozycji plenerowych, (np. dot. architektury, przyrody, martwej natury).
 
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 sesje fotograficzne na potrzeby wydawnicze - poligraficzne (zdjęcia zostały wykorzystane do publikacji, która została wydana – wydrukowana).
 
c)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
ü  Zamawiający nie nakłada szczegółowego wymagania w tym zakresie.
 
2.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
a)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
b)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia wraz z załączeniem dowodów określających, czy wykazane usługi zostały wykonane w sposób należyty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (np.: referencje, oświadczenia, protokoły odbioru lub publikacje, w których znajdują się fotografie autorstwa Oferenta).
 
VI.       Terminy realizacji
Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  1.    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaadresowanej jak niżej:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
z adnotacją: Oferta do zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-13/18
Nie otwierać do godz. 12:15 – do dnia 9 kwietnia 2018 r.
 
2.    Oferty należy składać do dnia – 9 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00
w siedzibie Zamawiającego:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
 
3.    Oferty zostaną otwarte dnia – 9 kwietnia 2018 r. do godziny 12:15
w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 14)
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
  1.    Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
2.    W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub inne świadczenia i podatki, które Wykonawca zobligowany jest odprowadzać.
3.      1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100 %
 
Lp. Kryterium %
1 Cena za realizację kompletną dokumentacji fotograficznej 1 wystawy czasowej 80
2 Cena za wykonanie fotografii 1 eksponatu na cele wydawnicze  20
 
2.    Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.
3.    Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
4.    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania ofertowego.
5.    Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 
X.         INFORMACJE KOŃCOWE
1.     Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2.     Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
3.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
5.     Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6.    Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
7.    W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
8.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
9.     Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
10.  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
11.  O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2018-03-29
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2018-03-29 11:36
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2018-03-29 11:41
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 12:39:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.