bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe MR – AG – ZO – 312 – 015/18 na zad. pn.: Doposażenie serwerowni - na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
MR – AG – ZO – 312 – 015/18                                                   Stalowa Wola, dnia 04.04.2018
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym dot. zamówienia pn.:
 Doposażenie serwerowni
- na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
 1. INFORMACJE OGÓLNE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
Paweł Szegda
e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługę o szacunkowej wartości poniżej równowartości 30.000 Euro zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych.
 2. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
 4. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert.
 5. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 6. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał producenta (źródło) oraz konkretne typy urządzeń, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, tzn.: posiadane urządzenia, oprogramowanie  oraz założenia rozbudowy sieci IT.
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu dla potrzeb doposażenia serwerowni Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, wg zestawienia:
 
 • zewnętrzny napęd taśmowy HPE LTO-6 Ultrium External Tape Drive wraz z kontrolerem (do serwera HP ProLiant ML350p Gen8) i kablem przyłączeniowym o długości 2m oraz z pakietem 2 nośników HP LTO-6 Ultrium 6,25 TB RW – 1 kpl.     
 • serwer NAS RackStation RS2416+ Synology (12 x HDD SATA 2.5/3.5", Intel Atom C2538 2.4GHz, 2GB DDR3, 4 x 1GbE, 2 x USB 3.0 ports, 1 x eSATA) + pakiet 4 dysków 3,5” WD RED 4TB SATA3+ szyny montażowe – 1 kpl.
 1. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił min. 24 – miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia z serwisem realizowanym w siedzibie Zamawiającego.  
 2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patenty czy pochodzenie urządzeń należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych takich samych lub lepszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca na etapie składania oferty musi przedłożyć dokumenty, opisujące parametry techniczne pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że urządzenia są równoważne (udowodnienie technicznej, funkcjonalnej i użytkowej równoważności z urządzeniami wskazanymi przez Zamawiającego). Niespełnienie tego warunku powodowało będzie odrzucenie oferty.
 3. Oferowane urządzenia muszą:
  1. być fabrycznie nowe i zgodne z obowiązującymi normami.
  2. posiadać oświadczenia producentów potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europejskiej określającymi wymogi bezpieczeństwa (CE).
 4. W celu uniknięcia błędów w ocenie ofert, do oferowanego sprzętu należy podać pełną specyfikację techniczną wraz z nazwą producenta i modelu oferowanego sprzętu (karta katalogowa producenta).
 
 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 dostawy serwerów o wartości zamówienia nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto każda.
Zamawiający wymaga załączenia dowodów określających, czy dostawy te zostały zrealizowane w sposób należyty (np.: poświadczenia, referencje, protokoły odbioru).
 
 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
 1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – Formularz ofertowy oraz Wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
 2. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 3: Doświadczenie zawodowe oferenta, wraz z załączonymi dowodami, wskazującymi czy dostawy zostały zrealizowane w sposób należyty (np.: poświadczenia, referencje, protokoły odbioru).
  Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi: max. 30 dni od dnia podpisania umowy.
 
 1. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaadresowanej jak niżej:
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE NR MR-AG-ZO-312-015/2018
Doposażenie serwerowni - na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
 1. Termin składania ofert:     20 kwietnia 2018 r. godz. 12.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
 2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
 
 1. INFORMACJE O KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ O WARUNKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100 %.
 2. Zamawiający przyzna Oferentom punkty wg następującego wzoru:
CENA min / CENA oferty badanej ´ 100 [pkt.]
gdzie:
CENA - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT badanej oferty
CENA min - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT najtańszej oferty spośród złożonych ofert podlegających badaniu
 1. Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.
 2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
 6. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
 7. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 8. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
 9. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
 11. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 12. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 13. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2018-04-04
Publikujący Paweł Szegda - Specjalista ds. inwestycji 2018-04-04 12:59
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 13:16:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.