bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe MR-AG-ZO-312-10/18 na zad. pn.: Realizacja nagłośnienia imprezy plenerowej na Rynku w Rozwadowie-Stalowej Woli w dniu 3 maja 2018 r.
MR – AG – ZO – 312 – 16/18                                                                            Stalowa Wola, dnia 8.04.2017
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na usługę pn.:
Realizacja nagłośnienia imprezy plenerowej na Rynku w Rozwadowie
- Stalowej Woli
w dniu 3 maja 2018 r. 
  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Magdalena Wielgocka, e-mail: mwielgocka@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej zwana ustawą Pzp). Zgodnie z regulaminem wewnętrznym dokonywania zakupów towarów i usług o równowartości kwoty poniżej 30 000 Euro Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
  1.     Przedmiotem zamówienia jest realizacja nagłośnienia imprezy plenerowej na Rynku w Rozwadowie - Stalowej Woli pt. „Z wdzięczności dla niepodległości” w dniu 3 maja 2017 r. w godz. 13-17, zgodnie z następującym wytycznymi oraz wymaganiami Zamawiającego:
 
1)    obsługa techniczna nagłośnienia:
a)   Chóru Gaude Vitae,
b)   Zespołu Pieśni i Tańca Racławice
c)   Widowiska przygotowanego przez młodzież licealną, pt.: Wiwat król! Wiwat naród! Wiwat wszystkie stany! – hołd twórcom Konstytucji, na tle obrazu Jana Matejki
d)   Występu artystycznego Anny Przybysz z zespołem TRIODEON
 
- na centralnym placu w Rozwadowskim rynku (dzielnica Stalowej Woli). Wymagana jest dobra słyszalność w głównej części placu, na powierzchni nie mniejszej niż 900 m2 (przy pomocy min. 4 aktywnych kolumn głośnikowych o sugerowanej mocy min. 1000W każda),
2)    zapewnienie adekwatnego i cichego agregatu prądotwórczego (należy go odsunąć max. od sceny i aparatury nagłośnieniowej o ok. 40-50 m, w kierunku ulicy),
3)    zapewnienie podestu z zadaszeniem lub małej sceny z zadaszeniem, o wymiarach 8x8 m (+/- 30%) oraz max wysokości 1 m, wyposażonej w barierki zabezpieczające po bokach oraz schody na scenę z barierkami (tylko jedna strona).
4)    zapewnienie obok sceny namiotu o powierzchni min. 9 m2, pełniącego funkcję garderoby dla aktorów – młodzieży licealnej.
  
Wymagania techniczne:
 
Ad. 1) a)
Nagłośnienie Chóru Gaude Vitae,
Ø  mikrofon bezprzewodowy dla konfenansjera,
Ø  mikrofony pojemnościowe,
Ø  zapewnienie odtwarzacza CD (podkład muzyczny, koordynacja wg ustaleń z Muzeum).
 
Ad. 1) b)
Nagłośnienie Zespołu Pieśni i Tańca Racławice
Ø  mikrofon bezprzewodowy dla konfenansjera,
Ø  zapewnienie odtwarzacza CD (podkład muzyczny, koordynacja wg ustaleń z Muzeum).
 
Ad. 1) c)
Nagłośnienie widowiska słowno - muzycznego Wiwat król! Wiwat naród! Wiwat wszystkie stany!
Ø  mikrofon bezprzewodowy dla konfenansjera, lektora,
Ø  zapewnienie 3 mikrofonów bezprzewodowych lub mikroportów dla aktorów,
Ø  zapewnienie odtwarzacza CD (podkład muzyczny, koordynacja wg ustaleń z Muzeum).
 
Ad. 1) d)
Nagłośnienie występu artystycznego Anny Przybysz i zespołu TRIODEON
Ø  akordeonista (nagłośnienie akordeonu i wokal),
Ø  gitarzysta (wpięcie gitary i wokal),
Ø  wokal (P. Anna Przybysz posiada własny mikrofon)
RIDER
- 2 x mikrofon wokalowy klasy Beta 58A
- 1 x bezprzewodowy mikrofon nagłowny klasy Senheiser-własny
- 2 x mikrofon do akordeonu klasy ATM 35/350
- 1 x mikrofon do hi-hat klasy AKG 451 EB
- 1 x  Di box do gitary elektroakustycznej
- 2 x linia monitorowa (2 odsłuchy dla instrumentalistów, 1 odsłuch dla
wokalistki)
Ø  kolorowe światło i punktowiec na wokalistkę.
Tel. do akustyka zespołu: 517 150 614.
 
2.     Gotowość nagłośnienia należy zapewnić na godz. 12.00 (próby zespołów).
3.     Szczegółowy program imprezy oraz rzut placu z proponowaną lokalizacją sceny zawiera Załącznik A.
4.     Wykonawca zapewniający zasilanie, nagłośnienie oraz realizację oświetlenia bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo zespołów i osób występujących na scenie,
5.     Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej placu Rynek w Rozwadowie, na którym odbędzie się impreza plenerowa. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
6.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7.     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 
IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)         posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi nagłośnienia masowych imprez plenerowych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - wg załącznika nr 3
 
b)         dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.
 
Na potwierdzenie do każdej wykonanej usługi podanej w wykazie należy złożyć dokument, potwierdzający należyte jej wykonanie (referencje, protokół odbioru, poświadczenia, itp.). Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
a)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
b)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, tzn.: wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
  Czwartek, 3 maja 2018 r.
  a)    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie, zaadresowanej jak niżej:
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
ul. Sandomierska 1,
37-450 Stalowa Wola
z adnotacją:  
ZAPYTANIE OFERTOWE nr sprawy MR-AG-ZO-312-16/18
Realizacja nagłośnienia imprezy plenerowej na Rynku w Rozwadowie - Stalowej Woli
w dniu 3 maja 2018 r. godz. 15-18.
 
b)    Termin składania ofert: 13.04.2018 r. godz. 12.00.
c)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2018 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15.
d)    Dopuszcza się dostarczenie skanu oferty na adres poczty elektronicznej
e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
pod warunkiem niezwłocznej dostawy do 3 dni roboczych oryginału oferty. 
 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
e)    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
  a)         Na formularzu oferty należy podać cenę netto oraz cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
b)         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
c)         Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
d)         Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
e)         Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
f)          W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z wykonawcami oferującymi najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia. 
  a)         Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium CENA – 100 %:
b)         Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
c)         Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
d)         Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
e)         Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
 
Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru:
wartość punktowa A = 100 * Cmin / Cn
gdzie: A - waga
Cmin – cena (brutto jednej roboczogodziny z narzutami) najniższa spośród ofert nieodrzuconych
Cn – cena (brutto jednej roboczogodziny z narzutami) badanej oferty
 
X.         ZAŁĄCZNIKI
a)      Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
b)      Wzór umowy – Załącznik nr 2
c)      Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3
d)      Program imprezy – Załącznik A
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2018-04-06
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2018-04-08 19:41
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 12:57:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.