bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o wyborze oferty _dot. części I przetargu nieograniczonego o nr sprawy: MR-AG-3121-01/18 na zad. pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu zarządzającego Projektem pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP”
                                                                                                         
                                                                                                                      Stalowa Wola, dnia 13.03.2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowegow części I pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu zarządzającego Projektem pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP” - wybrana została w dniu 13 marca 2018 r. oferta złożona przez firmę: Bico Group Tomasz Przybylski, ul. Staniewicka 1 Lok. 2, 03-310 Warszawa.
 
Uzasadnienie
Kryterium wyboru oferty była cena (60%) oraz doświadczenie personelu wykonawcy (40%) skierowanego do realizacji zamówienia. Oferent Bico Group Tomasz Przybylski złożył ofertę na kwotę: 392 320,80 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące zł trzysta dwadzieścia zł 80/100). Oferta cenowa ww. firmy mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Oferent Bico Group Tomasz Przybylski spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, zaś oferta ww. firmy odpowiada treści SIWZ. Personel wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia posiada wymagane w SIWZ doświadczenie. Na podstawie Rozdziału XVII SIWZ Zamawiający przyznał oferentowi następującą punktację:
 
Lp. Nazwa
i adres Oferenta
 
LICZBA PKT
w kryterium nr 1
CENA
 (maksymalnie 60,00 pkt)
 
LICZBA PKT W KRYTERIUM nr 2
 (maksymalnie 40 pkt)
RAZEM
Podkryterium nr 1
dot. doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję Koordynatora projektu
(0 – 15 pkt.)
Podkryterium nr 2
dot. doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję Specjalisty ds. rozliczeń
(0 – 10 pkt.)
Podkryterium nr 2
dot. doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję
Specjalisty ds. zamówień publicznych
 (0 – 15 pkt.)
1 Konsorcjum firm:
Euroinwestycje
Tomasz Nawrocki
Kancelaria Radcy Prawnego
Malwina Żurek – Majerska
Spektrum Rafał Rajchel
Nie dotyczy -
2 Bico Group Tomasz Przybylski
ul. Staniewicka 1 Lok. 2
03-310 Warszawa
51,08 pkt.
 
0 pkt. 10,00 pkt. 15,00 pkt. 76,08 pkt.

 
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. Dodatkowo informujemy, że na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zwrócił ofertę złożoną przez firmę Sap Konstrukcje, ul. Bociania 17, 31-231 Kraków, która wpłynęła po terminie składania ofert.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. Oferta wpłynęła w dniu 23.02.2018 r. o godz. 13.50. Termin składania ofert upłynął dnia 23.02.2018 r. o godz. 12.00.
 
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, umowa z firmą Bico Group Tomasz Przybylski może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2018-03-13
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2018-03-13 14:01
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 12:34:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.