bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Ogłoszenie o wyborze oferty _dot. części II przetargu nieograniczonego o nr sprawy: MR-AG-3121-01/18 na zad. pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP
MR – AG – 3121 – 01/18                                                                            Stalowa Wola, dnia 13.03.2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowegow części II pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” - wybrana została w dniu 12 marca 2018 r. oferta złożona przez firmę: Bico Group Tomasz Przybylski, ul. Staniewicka 1 Lok. 2, 03-310 Warszawa.
 
Uzasadnienie
Oferent Bico Group Tomasz Przybylski spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Personel wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia posiada wymagane w SIWZ doświadczenie. Na podstawie Rozdziału XVII SIWZ Zamawiający przyznał oferentowi następującą punktację:
 
Lp. Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Liczba pkt
w kryterium
„Cena”
Liczba pkt
w kryterium
„Ilość pobytów w tygodniu przedstawiciela Wykonawcy”
 
Liczba pkt w kryterium
„Doświadczenie
Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej
w nadzorze nad robotami budowlanymi przy zabytku nieruchomym”
 
Łączna
liczba punktów
1 Bico Group Tomasz Przybylski
ul. Staniewicka 1 Lok. 2
03-310 Warszawa
60,00 pkt. 20,00 pkt. 20,00 pkt. 100,00 pkt.
 
Oferent Bico Group Tomasz Przybylski złożył ofertę cenową na kwotę 379 185,94 zł brutto, słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć zł 94/100. Oferent otrzymał maksymalną ilość punktów w pozacenowych kryteriach oceny ofert. Zamawiający w nawiązaniu do art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp informuje, że w wyniku przesunięć budżetowych zwiększył kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, tj.: o brakującą kwotę 48 902,29 PLN (brutto).
Z postępowania w części II zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono oferty. W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Dodatkowo informujemy, że na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zwrócił ofertę złożoną przez firmę Sap Konstrukcje, ul. Bociania 17, 31-231 Kraków, która wpłynęła po terminie składania ofert.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. Oferta wpłynęła w dniu 23.02.2018 r. o godz. 13.50. Termin składania ofert upłynął dnia 23.02.2018 r. o godz. 12.00.
 
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, umowa z firmą Bico Group Tomasz Przybylski może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2018-03-13
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2018-03-13 14:14
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 13:42:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.