bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-4/19 na zad. pn.: Budowa elementów aranżacji wystawy czasowej pt. „Wikingowie w Polsce?”
MR–AG–ZO–312–4/19                                                                                      
Stalowa Wola, dnia 1.02.2019
 


ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Budowa elementów aranżacji wystawy czasowej pt.
„Wikingowie w Polsce?”
 
I.          INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
Paweł Szegda, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
II.         TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Zgodnie z regulaminem wewnętrznym dokonywania zakupów towarów i usług o równowartości kwoty poniżej 30 000 Euro Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert.
 
III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż kluczowych elementów aranżacji wystawy czasowej pt. „Wikingowie w Polsce?”. Montaż należy wykonać w czterech salach ekspozycyjnych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w budynku przy ul. Sandomierskiej 1, w tzw. amfiladzie o łącznej powierzchni 125 m2, zgodnie z założeniami autorskiego projektu wykonawczego wykonanego przez pracownię projektową: Agni Koncepcje Wydarzenia Szkolenia Małgorzata Uta. Zakres prac obejmuje wykonanie i montaż nietypowych, autorskich modułów ekspozycyjnych, półek, gablot na eksponaty oraz wykonanie i montaż wydruków wielkofor­matowych.
 
2.   Kolejność wykonywanych prac:
1)    wykonanie wydruków wielkoformatowych oraz ich naklejanie na ściany lub moduły ekspozycyjne,
2)    montaż modułów ekspozycyjnych z mdf (przygotowanie konstrukcji, wykonanie prostych instalacji elektrycznych do tabletów, oklejanie modułów wydrukami, ustawianie modułów w miejscach zgodnie z projektem),
3)    wprowadzenie eksponatów (poza zakresem zamówienia, wykonuje Muzeum)
4)    odpowiednia regulacja istniejącego oświetlenia (poza zakresem zamówienia, wykonuje Muzeum)
 
3.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
a)    Specyfikacji zapytania ofertowego (ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO WYKONANIA)
b)    Projekcie aranżacji wystawy – część opisowa
c)     Projekcie aranżacji wystawy – część rysunkowa
 
4.   Wydruki wielkoformatowe należy wykonać w wysokiej rozdzielczości w technice solwentowej na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej klejonej na sucho lub fototapety klejone klejem do tapet na mokro. Niedopuszczalny jest na wydruku wielkoformatowym efekt tzw. „paskowania” lub inne defekty, np.: różnice w kolorze.  
5.   Przed rozpoczęciem prac należy zrobić pomiary na miejscu budowy aranżacji wystawy i w razie konieczności wykonać rysunki warsztatowe poszczególnych elementów zabudowy, a następnie przedstawić je do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego z Działu AG. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian nieistotnych, tzn. takich, które nie zmienią estetyki projektu i zamysłu projektanta (pożądanego efektu końcowego).
6.   Specyfika działalności Muzeum oraz nieprzekraczalny termin otwarcia wystawy sprawia, że Wykonawca będzie działał niejednokrotnie pod presją czasu przy bezwzględnym zachowaniu terminu montażu i otwarcia wystawy. Wymaga się zatem dyspozycyjności pracowników i dysponowanie pracownikami w liczbie zapewniającej wykonywanie koniecznych prac niejednokrotnie w godzinach popołudniowych i wieczornych.
7.   Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminu ruchu osobowego w Muzeum oraz przepisów bhp. i ppoż. na terenie Muzeum.
8.   W zakresie wymaganych elementów przedmiotu zamówienia, co do których wskazany został producent i symbol, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania elementów przedmiotu zamówienia równoważnych do wskazanych. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnych elementów przedmiotu zamówienia do wskazanych, Zamawiający dokona oceny zaoferowanych produktów pod kątem zgodności parametrów technicznych z produktami określonych producentów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
9.   Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia przed przystąpieniem do sporządzenia oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. W sprawie dokonania oględzin lub uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do przygotowania oferty wykonawcy mogą kontaktować się z P. Pawłem Szegdą, tel. 15 844 85 56 w godzinach od 8:00 do 16:00.
10. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej sali ekspozycyjnej, w której powstanie zabudowa. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
11. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.
12. Wymagana jest min. 6 miesięczna gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
IV.        INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)         posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 8 000 zł brutto każda, polegające na wykonaniu elementów aranżacji wystaw stałych lub wystaw czasowych wewnątrz budynku lub polegających na wykonaniu wystaw plenerowych o ww. wartości.
 
Ponadto Oferent wypełnia załącznik do specyfikacji pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta”. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia, itp. 
b)         dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.
2.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
a)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty, wg Załącznika 1 oraz wzór umowy wg Załącznika 2, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
b)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, tzn.: wykaz zrealizowanych usług wg Załącznika 3, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.
 
VI.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 26.02.2019.
Zamawiający udostępni Wykonawcy sale na I piętrze najwcześniej w dniu 13.02.2019 r.
 
VII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaadresowanej jak niżej:

 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

z adnotacją:

ZAPYTANIE OFERTOWE MR-AG-ZO-312-4/19
Budowa aranżacji wystawy czasowej pt. „Wikingowie w Polsce?”

 
2.    Termin składania ofert: 8 lutego 2019 r. godz. 12.00.
3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2019 r. o godz. 12.15. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w pokoju nr 14 o godz. 12.15.
4.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 
VIII.     OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.    Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za kompletny przedmiot zamówienia.
2.    W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
 
IX.        INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1.     Oferty będą oceniane wg następujących kryterium: CENA – 100%.
2.     Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania ofertowego.
3.     Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
4.     Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5.     Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
6.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
7.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
8.     Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
9.     Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
11.  Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.
12.  W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.   
13.  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
14.  O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
15.  Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
 
X.         Załączniki
1.    Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2.    Wzór umowy – Załącznik nr 2
3.    Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3
4.    Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik 4
5.    PROJEKT ARANŻACJI WYSTAWY – Załącznik A
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2019-02-01
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-02-01 18:06
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 19 sierpnia 2019r. 06:41:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.