XML
Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-1/16 na zad. pn.: Usługa demontażu zabytkowych (powojennych) maszyn (tokarki, frezarki, szlifierki, obrabiarki i inne) oraz ich transport do magazynów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
MR–AG–ZO–312–16/19                     Stalowa Wola, dnia 25/07/2019 r.
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJA O WYNIKU PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-16/19 zgodnie z regulaminem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na zadanie pn.:
 
Usługa demontażu zabytkowych (powojennych) maszyn (tokarki, frezarki, szlifierki, obrabiarki i inne) oraz ich transport do magazynów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli 
 
I.       Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 28.06.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
II.     Otwarcie ofert odbyło się w dniu 5.07.2019 o godz. 12:15.
III.   Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe:
 
Oferta nr 1
SURET Sp. z o. o., ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica
CZĘŚĆ I: 8 500,00 zł (netto), 10 455,00 zł (brutto)
CZĘŚĆ II: 8 500,00 zł (netto), 10 455,00 zł (brutto)
CZĘŚĆ III: 7 900,00 zł (netto), 9 717,00 zł (brutto)
CZĘŚĆ IV: 8 500,00 zł (netto), 10 455,00 zł (brutto)
Cena łącznie: 33 400,00 zł (netto), 41 082,00 zł (brutto)
 
Oferta nr 2
Skinder Global Service Sp. J., ul. Czarny Dwór 4b, 80-365 Gdańsk
CZĘŚĆ I: 8 800,00 zł (netto), 10 824,00 zł (brutto)
CZĘŚĆ II: 8 800,00 zł (netto), 10 824,00 zł (brutto)
CZĘŚĆ III: 7 500,00 zł (netto), 9 225,00 zł (brutto)
CZĘŚĆ IV: 11 500,00 zł (netto), 14 145,00 zł (brutto)
Cena łącznie: 36 600,00 zł (netto), 45 018,00 zł (brutto)
 
IV.    Po terminie składania ofert, w dniu 9.07.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące oferty:
 
Oferta nr 3
Kamel Szymon Marut, ul. Polna 18, 37-433 Bojanów
Cena łącznie: 38 000,00 zł (netto), 46 740,00 zł (brutto)
 
Oferta nr 4
FHU OKSEL Elżbieta Stachura ul. Mała 22/1, 40-757 Katowice
CZĘŚĆ I: 14 500,00 zł (netto), 17 835,00 zł (brutto)
CZĘŚĆ II: 8 500,00 zł (netto), 10 455,00 zł (brutto)
CZĘŚĆ III: 8 500,00 zł (netto), 10 455,00 zł (brutto)
CZĘŚĆ IV: 8 500,00 zł (netto), 10 455,00 zł (brutto)
Cena łącznie: 40 000,00 zł (netto), 49 200,00 zł (brutto)
 
V.      Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się jednym kryterium oceny ofert: cena 100%
VI.    Streszczenie oceny i porównanie złożonych ważnych ofert:
 
Lp. Nr oferty Kryterium cena 100 %
Cena łącznie za 4 części:
Punktacja łącznie
1 I 100,00 pkt. 100,00 pkt.
2 II 92,00 pkt. 92,00 pkt.
 
 
VII.  Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
 
Zgodnie z Rozdz. 9 ust. 3 specyfikacji zapytania ofertowego nr MR-AG-312-16/19, z uwagi na fakt, że wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przeprowadził negocjacje ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę łącznie za 4 części zamówienia. Po przeprowadzeniu negocjacji ceny Firma SURET Sp. z o. o., ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica zaoferowała w dniu 10.07.2019 r. następującą cenę, pod warunkiem możliwości połączenia 1 i 2 etapu oraz 3 i 4 etapu, tak aby umożliwić realizację zamówienia łącznie w 2 dni robocze:
 
Ø  Etap 1 i 2 jednocześnie (1 dzień roboczy): 8 900 zł (netto), 10 947,00 zł (brutto)
Ø  Etap 3 i 4 jednocześnie: (1 dzień roboczy): 8 900 zł (netto), 10 947,00 zł (brutto)
Łącznie: 17 800 zł (netto), 21 894 zł (brutto)
 
Zamawiający zaakceptował wynegocjowaną cenę.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Firmę:  SURET Sp. z o. o., ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica, z wynegocjowaną ceną ofertową: 17 800 zł (netto), 21 894 zł (brutto).
 
Informację o wynikach zapytania ofertowego zamieszczono na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano uczestnikom postępowania.
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2019-07-25
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-07-25 12:25