XML
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-17/19 na zad. pn.: Wykonanie elementów zabudowy ekspozycyjnej zgodnie z projektem wykonawczym na potrzeby budowy aranżacji wystawy pt.: „Prywatna wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej ”
MR – AG – ZO – 312 – 17/2019                                                                            Stalowa Wola, dnia 6.08.2019
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Wykonanie elementów zabudowy ekspozycyjnej zgodnie z projektem wykonawczym
na potrzeby budowy aranżacji wystawy pt.: „Prywatna wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej  ”
 
 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Paweł Szegda,
e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługę o szacunkowej wartości poniżej równowartości 30.000 Euro zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów zabudowy ekspozycyjnej wystawy pt.: „Prywatna wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej” zgodnie z założeniami autorskiego projektu wykonawczego wykonanego przez Firmę: ASC Studio Projektowania Wnętrz, al. Stanów Zjednoczonych 51/507, 04-028 Warszawa.
 2. Miejsce wykonania zabudowy: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, sale wystawiennicze zlokalizowane na parterze i I piętrze o łącznej powierzchni 450 m2.
 3. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać nietypowe, autorskie przestrzenie ekspozycyjne (moduły) złożone z elementów stalowych (ramy – łączniki, siatka cięto – ciągniona) oraz elementów wykonanych z płyt mdf zgodnie z załączonym wykazem elementów do wykonania pn. „ZESTAWIENIE - Prywatna wojna” oraz rysunkami stanowiącymi załącznik A:
 
PREZENTERY, ELEMENTY GABLOT, RAMKI STALOWE POD GABLOTY, KUBIKI - KPL. 28,  ZAWIERAJĄCE:
 • konstrukcja (stelaż) ze stali cienkościennej, zabezpieczona przeciwkorozyjnie, malowana na kolor czarny matowy, profil c do mocowania płyty MDF, dopuszcza się malowanie proszkowe lub pistoletem. Proponowany przekrój ramki 20x20 mm 25x25 mm lub 30x30 mm, grubość ścianki profilu zapewniająca sztywność konstrukcji, ramy skręcane, łączone za pomocą łączników z tworzywa sztucznego do rur kwadratowych lub spawane – wedle uznania, pod warunkiem zapewnienia stabilności konstrukcji i bezpieczeństwa zwiedzających.
 • siatka cięto – ciągniona, kształt oczka: romb min. 40 mm x 10 mm, grubości min. 1,5 mm – mocowana  do ram np.  za pomocą wkrętów, listew, spawana…itp. malowana na kolor czarny matowy, dopuszcza się malowanie proszkowe lub pistoletem.
 •  konstrukcje, podstawy pod gabloty -  płyta MDF malowana na kolor czarny matowy, dopuszcza się malowanie proszkowe lub pistoletem.
 • EKRAN PROJEKCYJNY - RAMA DREWNIANA 200x200cm z kantówki 40x40mm (jak blejtram) obita tkaniną - siatka do projekcji (SIATKA MESH).
 1. Zamówienie obejmuje dostawę elementów scenografii wystawy (modułów) oraz ich montaż w salach ekspozycyjnych Muzeum.
 2. Zamówienie nie uwzględnia dostawy i montażu:
 • płyt z pleksi, szyb, kloszy na gabloty,
 • wydruków wielkoformatowych, itp.
 • elementów identyfikacji wizualnej: liter plotowanych i naklejanych na wykonane moduły.
 1. Specyfika działalności Muzeum oraz nieprzekraczalny termin otwarcia wystawy sprawia, że Wykonawca będzie działał niejednokrotnie pod presją czasu przy bezwzględnym zachowaniu terminu montażu i otwarcia wystawy. Wymaga się zatem dyspozycyjności pracowników i dysponowanie pracownikami w liczbie zapewniającej wykonywanie koniecznych prac niejednokrotnie w godzinach popołudniowych i wieczornych.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminu ruchu osobowego w Muzeum oraz przepisów B.H.P i PPOŻ. na terenie Muzeum.
 3. W zakresie wymaganych elementów przedmiotu zamówienia, co do których wskazany został producent i symbol, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania elementów przedmiotu zamówienia równoważnych do wskazanych. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnych elementów przedmiotu zamówienia do wskazanych, Zamawiający dokona oceny zaoferowanych produktów pod kątem zgodności parametrów technicznych z produktami określonych producentów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do przygotowania oferty wykonawcy mogą kontaktować się z: P. Pawłem Szegdą, tel. 15 844 85 56 w godzinach od 8:00 do 15:00.
 5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej sal ekspozycyjnych w których powstanie zabudowa. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 6. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.
 7. Wymagana jest min. 6 miesięczna gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto każda związane z budową aranżacji wystaw w muzeach, centrach kultury, szkołach, targach, itp.
 
Ponadto Oferent wypełnia załącznik do specyfikacji pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta”. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia, itp. 
 1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.
 1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
 1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty, wg Załącznika 1 oraz wzór umowy wg Załącznika 2, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
 2. Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, tzn.: wykaz zrealizowanych robót wg Załącznika 3, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.
 
 1.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji: 7 dni od dnia podpisania umowy.
 
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaadresowanej jak niżej:
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-312-22/18
Wykonanie elementów zabudowy ekspozycyjnej zgodnie z projektem wykonawczym
na potrzeby budowy aranżacji wystawy pt.: „Prywatna wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej  ”
 
 1. Termin składania ofert: 12 sierpnia 2019 r. godz. 12.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2019 r. godz. 12.15. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w pokoju nr 14 o godz. 12.15.
 3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za kompletny przedmiot zamówienia.
 2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
 
 1. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 1. Oferty będą oceniane wg następujących kryterium: CENA – 100%.
 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania ofertowego.
 3. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
 5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
 8. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
 9. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
 11. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.
 12. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.   
 13. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 14. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 15. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
 
 1. Załączniki
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Wzór umowy – Załącznik nr 2
 3. Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3
 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik nr 4
 5. PROJEKT ARANŻACJI WYSTAWY, ZESTAWIENIE…,  RYSUNKI – Załącznik A
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2019-08-06
Publikujący Paweł Szegda - Specjalista ds. inwestycji 2019-08-06 12:09