XML
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-18/2019 na zadanie pn.: Usługa druku i naklejania wydruków wielkoformatowych na potrzeby aranżacji wystawy czasowej pt.: „Prywatna wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej”
MR – AG – ZO – 312 – 18/2019            
                                                             Stalowa Wola, dnia 12.08.2019
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Usługa druku i naklejania wydruków wielkoformatowych na potrzeby aranżacji wystawy czasowej pt.: „Prywatna wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej”
 
 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Szegda, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługę o szacunkowej wartości poniżej równowartości 30.000 Euro zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest wydruk oraz naklejanie wydruków wielkoformatowych na ścianach, podłogach oraz elementach zabudowy ekspozycyjnej - w związku z budową scenografii wystawy czasowej pt.: „Prywatna wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej”.
 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z założeniami autorskiego projektu wykonawczego wykonanego przez Firmę: ASC Studio Projektowania Wnętrz, al. Stanów Zjednoczonych 51/507, 04-028 Warszawa.
 3. Wyklejanie wydruków wielkoformatowych należy wykonywać zgodnie z projektem oraz poleceniami projektanta, kuratora wystawy lub pracownika technicznego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli odpowiedzialnego za budowę ekspozycji.
 4. Miejsce montażu wydruków: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, sale wystawiennicze zlokalizowane na parterze i I piętrze o łącznej powierzchni 450 m2.
 5. Zamawiający udostępni ww. sale w godzinach 8-18, po wcześniejszym ustaleniu.  
 6. Specyfikacja wykonania wydruków wielkoformatowych:
 
 1. Druk na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej kalandrowanej z klejem o grubości bez podkładu 100 mikronów np. PCV ORAJET lub równoważnej o nie gorszych parametrach, druk w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny jest efekt paskowania).
 
 1. Druk na fototapecie offsetowej klejonej w razie potrzeby na mokro klejem do tapet, druk w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny jest efekt paskowania).
 
 1. Druk UV na PCV 3 mm, PCV 10 mm. Zamawiający dopuszcza druk na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej kalandrowanej + naklejanie na PCV 3 mm, PCV 10 mm.
 
 1. Plotowanie tekstów z folii matowej – wg projektu. Naklejanie na ścianę, podłogę, zabudowę scenograficzną lub szklane ekspozytory.
 
 1. Szczegółowy zakres usługi zawiera: Załącznik A – ZESTAWIENIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH - przedmiar.
 2. Termin wykonania: 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów.
 3. Przy wykonywaniu prac związanych z realizacją projektów artystycznych w ramach aranżacji wystaw, wymagana jest od Wykonawcy współpraca z projektantem, kuratorem wystawy oraz z pracownikami Działu Administracyjno - Gospodarczego Muzeum.
 4. Specyfika działalności Muzeum sprawia, że Wykonawca będzie działał niejednokrotnie pod presją czasu przy bezwzględnym zachowaniu ustalonego terminu. Wymaga się zatem dyspozycyjności pracowników i dysponowanie pracownikami w liczbie zapewniającej wykonywanie koniecznych prac niejednokrotnie w godzinach wieczornych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości wydruków wielkoformatowych +/- 50% (każdego rodzaju), zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
 6. Rozliczenie zamówienia nastąpi kosztorysem uproszczonym powykonawczym zgodnie z cenami jednostkowymi z załącznik A oraz faktycznie wykonanymi usługami.
 7. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił min. 6 – miesięcznej gwarancji na wydruk, klejenie oraz montaż wydruków wielkoformatowych.
 8. W usłudze naklejania wydruków wielkoformatowych należy uwzględnić nietypowe powierzchnie np.: ściany szpachlowane, ściany nieszpachlowane, płyty MDF, płyty wiórowe, pleksa, szkło, itp.
 9. Zamawiający wymaga, by usługa była wykonywana wg stawek cenotwórczych przedstawionych w formularzu ofertowym (rozliczenie kosztorysowe) za wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający będzie potrzebował wykonać druk niezaplanowany w specyfikacji zapytania ofertowego. W takim przypadku wydruki te będą rozliczane wg odrębnych zleceń, po przeprowadzeniu negocjacji ceny z Wykonawcą.
 10. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia
 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi polegające na druku oraz montażu wydruków wielkoformatowych na potrzeby wystaw organizowanych przez muzea lub galerie sztuki lub inne instytucje kultury (w tym także wystaw plenerowych), o łącznej powierzchni wystawy nie mniejszej niż 50 m2. (słownie: pięćdziesiąt m2).
 
Ponadto Oferent wypełnia załącznik do specyfikacji pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta” wraz z podaniem tytułów zrealizowanych samodzielnie wystaw plenerowych, wartości zamówień oraz dat ich wykonania. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia, itp. 
 1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie w realizacji wydruków wielkoformatowych wraz z ich montażem na potrzeby wystaw,  stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.
 
 1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.
 
 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
 1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
 2. Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia.
 
 1.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów.
           
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 
 1. Oferta winna być przygotowana w języku polskim napisana na maszynie lub komputerze (formularz – przedmiar może być wypełniony ręcznie).
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zapytania ofertowego.
 3. Oferta należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE MR-AG-ZO-312-18/2019 na zad. pn.:
Usługa druku i naklejania wydruków wielkoformatowych na potrzeby aranżacji wystawy czasowej pt.: „Prywatna wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej”
 
 1. Miejsce składania ofert: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1.
 2. Termin składania ofert: 19 sierpnia 2019 r. godz. 12.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2019 r., o godz. 12:15. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, pok. nr 14. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 
 1. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100 %.
 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: koszty przygotowawcze, porządkowe, robociznę, koszty transportu, zakupu materiałów oraz wszelkie inne koszty nie wymienione, a konieczne do wykonania zamówienia.
 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
 1. INFORMACJE KOŃCOWE
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
 3. W przypadku, gdyby oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
 6. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
 7. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 9. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
 
 1. ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Wzór umowy – Załącznik nr 2
 3. Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3
 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik nr 4
 5. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH – przedmiar – Załącznik A
 
 
 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2019-08-12
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-08-12 18:59