XML
Zapytanie ofertowe MR-AG-ZO-312-19/19 na zad. pn.: Demontaż istniejącej wystawy plenerowej oraz wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowej wystawy plenerowej pt.: Okupacja niemiecka nad Sanem, 1939-1944 – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej

MR – AG – ZO – 312 – 19 /19


                                                             Stalowa Wola, dnia 13.08.2019

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:

 

Demontaż istniejącej wystawy plenerowej oraz wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowej wystawy plenerowej pt.:

Okupacja niemiecka nad Sanem, 1939-1944

– 80. rocznica wybuchu II wojny światowej

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. dalej zwana ustawą Pzp). Zgodnie z regulaminem wewnętrznym dokonywania zakupów towarów i usług o równowartości kwoty poniżej 30 000 Euro Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert.

1.   Przedmiotem zamówienia jest demontaż tablic z drukami wielkoformatowymi istniejącej wystawy plenerowej pt.: „Ze sportowych kronik ZKS-STAL Stalowa Wola 1938-2018” zlokalizowanej w centrum Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki, a następnie oczyszczenie tablic ekspozycyjnych oraz wydruk i montaż wydruków wielkoformatowych nowej wystawy pt.: „Okupacja niemiecka nad Sanem, 1939-1944 – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej”, zgodnie z następującym zakresem.:

a)    Łączna powierzchnia wydruków wielkoformatowych do wyklejenia wynosi: 280,34 m2,

b)    demontaż 55 tablic z poliwęglanu komorowego oraz PCV (12 mm) zainstalowanych w całorocznych konstrukcjach wystawienniczych, zlokalizowanych na placu miejskim przy ul. Popiełuszki w sąsiedztwie budynków Biblioteki Miedzyuczelnianej, Sądu Rejonowego oraz ZUS-u,

c)     w przypadku widocznych sfalowań istniejących wydruków lub w przypadku odklejania się warstw poprzednich wydruków tablice należy dokładnie oczyścić poprzez usunięcie starych warstw folii oraz innych zanieczyszczeń np.: kurzu, resztek kleju, zanieczyszczeń organicznych, itp. – profesjonalnym środkiem chemicznym.

d)    wydruk na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej 92 plansz wielkoformatowych, a następnie naklejenie ich na zdemontowanych oczyszczonych tablicach,

e)    montaż tablic z nowymi wydrukami do konstrukcji wystawienniczych należy wykonać przy pomocy nowych wkrętów samo-wiercących 4,8 x 16 mm lub dłuższych co ok. 30 cm. Na potrzeby montażu należy zapewnić 1 kg wkrętów samo-wiercących odpornych na korozję,

f)     w przypadku, gdy istniejące otwory w ramach konstrukcji wystawienniczych nie spełniają swojej funkcji i istnieje ryzyko, że tablica wypadnie z ramy, należy zamontować nowe kątowniki aluminiowe, analogiczne do istniejących. Nowe kątowniki aluminiowe dociskające płyty do ram ekspozytorów należy zapewnić także w przypadku istnienia zużytych, nieestetycznych lub zdewastowanych kątowników aluminiowych.

g)    Szczegółowe ilości oraz wymiary tablic ekspozycyjnych:

nośnik: PŁYTY Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO ORAZ PCV przymocowane do stalowych ram.

Ø  165 cm (wysokość) x 98 cm (szerokość) - 11 szt.

Ø  167 cm (wysokość) x 147,5 cm (szerokość) - 11 szt.

Ø  167 cm (wysokość) x 68 cm (szerokość) - 4 szt.

Ø  167 cm (wysokość) x 220 cm (szerokość) - 2 szt.

Ø  167 cm (wysokość) x 210 cm (szerokość) - 2 szt.

Ø  167 cm (wysokość) x 125 cm (szerokość) - 4 szt.

Ø  167 cm (wysokość) x 195 cm (szerokość) - 1 szt.

Ø  237 cm (wysokość) x 195 cm (szerokość) - 2 szt.

UWAGA: Wymagane naklejanie dwustronnie

2 x 84,44 = 168,88 m2

 

nośnik: PŁYTY Z PCV przymocowane do stalowych ram dookoła CZERPNI POWIETRZA przy budynku BIBLIOTEKI MIĘDZYUCZELNIANEJ.

Ø  CZERPNIA LEWA (niższa)

6 szt. - 147 x 125 cm = 10,98 m2

2 szt. - 84 x 125 cm = 2,20 m2

1 szt. - 110 x 120 cm = 1,32 m2

Ø  CZERPNIA PRAWA (wyższa)

6 szt. - 147 x 142 cm = 12,48 m2

2 szt. - 84 x 142 cm = 2,38 m2

1 szt. - 110 x 137 cm = 1,50 m2

UWAGA: Wymagane naklejanie jednostronnie

razem: 30,86 m2

 

nośnik: WIELKOGABARYTOWA RZEŹBA PRZESTRZENNA:

stalowa konstrukcja przeznaczona do naklejenia wydruków wielkoformatowych. Powierzchnia boków bryły do zaklejenia wynosi 41.40 m2. Rzeźba (konstrukcja całoroczna) zainstalowana jest na placu miejskim obok Biblioteki Międzyuczelnianej.

UWAGA: Wymagane naklejanie jednostronnie

razem: 41,40 m2

nośnik: 4 OKRĄGŁE EKSPOZYTORY REKLAMOWE (2 kpl.)

Ekspozytory spełniają zadanie elementu małej architektury usytuowanych w różnych punktach miasta. Słup ekspozycyjny ma prostą formę walca ekspozycyjnego wykonanego z matowej blachy ze stali nierdzewnej montowanych na fundamencie betonowym.

Słupy ekspozycyjne zamontowane są parami w Stalowej Woli:

a)    przy ul. Popiełuszki (obok Biblioteki Miejskiej)

b)    przy ul. Hutniczej 17 (obok ZS nr 1 w Stalowej Woli)

Pomiędzy słupami znajduje się KONSTRUKCJA STALOWA Z SZYBĄ.

Obwód każdego okrąglaka to 560 cm.

Każdy wyklejany z dwóch części 280 x 150h, zatem jeden okrąglak ma rozmiar 560x150h = 8,40 m2

4 okrąglaki mają powierzchnię 33,60 m2

W ramach jednego kompletu w środku pomiędzy dwoma słupami znajduje się konstrukcja stalowa z szybą przeznaczoną na PLAKAT informacyjny o wymiarach 100x140cm z jednej i drugiej strony = 2,8 m2 x 2 (kpl) = 5,6 m2

33,60 m2 + 5,6 m2 = 39,20 m2

razem: 39,20 m2

 

2.   Łączna ilość wydruków wielkoformatowych wynosi: 168,88 + 30,86 + 41,40 + 39,20 = 280,34 m2

3.   Specyfikacja wykonania wszystkich wydruków wielkoformatowych:

a)    druk na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej typu PCV ORAJET lub równoważna o nie gorszych parametrach użytkowych, samoprzylepna z klejem o grubości bez podkładu 100 mikronów,

b)    druk w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny jest efekt tzw. paskowania),

c)     wymagana odporność na UV i warunki atmosferyczne min. 6 miesięcy,

d)    wydruk zabezpieczony laminatem stałym grubości 70 mikronów z filtrem UV.

4.   Zamawiający dostarczy Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu koncepcję rozmieszczenia oraz kolejność montażu plansz ekspozycyjnych.

5.   Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej dotychczasowej wystawy plenerowej, mieszczącej się przy w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki (w sąsiedztwie budynków Biblioteki Miedzyuczelnianej – ZUS. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

6.   Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił min. 6 – miesięcznej gwarancji na wydruk, klejenie oraz montaż wydruków ekspozycyjnych wystawy plenerowej.

IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)         posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi polegające na druku oraz montażu wystaw plenerowych o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 każda (słownie: sto metrów kwadratowych). 

Ponadto Oferent wypełnia załącznik do specyfikacji pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta” wraz z podaniem tytułów zrealizowanych samodzielnie wystaw plenerowych, wartości zamówień oraz dat ich wykonania. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia, itp. 

b)         dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji. 

2.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

a)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,

b)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia. 

 

VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia:

10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i przekazania plików produkcyjnych Zamawiający planuje podpisanie umowy w dniu 20.08.2019 r.

Wystawa powinna być gotowa do 31.08.2019 r . 

Specyfika działalności Muzeum oraz planowany termin otwarcia wystawy sprawia, że Wykonawca będzie działał niejednokrotnie pod presją czasu przy bezwzględnym zachowaniu terminu montażu i otwarcia wystawy. Wymaga się zatem dyspozycyjności pracowników i dysponowanie pracownikami w liczbie zapewniającej wykonywanie koniecznych prac, w tym także w godzinach popołudniowych i wieczornych. 

1.    Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1,

37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie

z adnotacją:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-312-19/19 na zad. pn.:

Demontaż istniejącej wystawy plenerowej oraz wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowej wystawy plenerowej pt.:

Okupacja niemiecka nad Sanem, 1939-1944

– 80. rocznica wybuchu II wojny światowej

2.    Oferty należy składać do dnia – 19 sierpnia 2019 r. godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

3.    Oferty zostaną otwarte dnia 19 sierpnia 2019 r. godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, pokój nr 14.

4.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

1.   Oferty będą oceniane wg następujących kryterium: CENA – 100%.

2.   Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania ofertowego.

3.   Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.

4.   Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

5.   Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. 

IX.       INFORMACJE KOŃCOWE

1.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.

3.   Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

4.   Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

6.   Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.

7.   W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. 

8.   Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

9.   O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

10. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

X.         Załączniki

1.      Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

2.      Wzór umowy – Załącznik nr 2

3.      Doświadczenie Oferenta – Załącznik nr 3

4.      Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Załącznik nr 4

5.      Załącznik: przykładowe fotografie ekspozytorów wystawy plenerowej

6.      Załącznik: MAKIETA wystawy plenerowej przy ul. Popiełuszki

 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2019-08-13
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-08-13 18:30