bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-20/19 na zad. pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji wystawy czasowej pt.: KRESY MOJE, UTRACONE. ZE WSPOMNIEŃ MIESZKAŃCÓW STALOWEJ WOLI

MR – AG – ZO – 312 – 20/19                                                       
 

Stalowa Wola, dnia 11.09.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do udziału w otwartym zapytaniu ofertowym na usługę pn.:

Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji wystawy czasowej pt.: KRESY MOJE, UTRACONE. ZE WSPOMNIEŃ MIESZKAŃCÓW STALOWEJ WOLI

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Elżbieta Skromak, Paweł Szegda

e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej Pzp. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługę o szacunkowej wartości poniżej równowartości 30.000 Euro zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Niniejsze zamówienie ma charakter pracy twórczej, artystycznej, autorskiej. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zaproszeniem do projektantów wystaw, architektów wnętrz, inżynierów. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

III.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt.: „Kresy moje, utracone. Ze wspomnień mieszkańców Stalowej Woli”.

2.     Wystawa będzie mieścić się w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w Sali nr 11 na parterze oraz w pięciu Salach na I piętrze (Sala nr 16 oraz tzw. Amfilada).  

3.     Powierzchnia przeznaczona pod planowaną ekspozycję czasową wynosi 263 m2.

4.     Budżet realizacji wystawy (budowa aranżacji, przestrzeni ekspozycyjnych, gablot i produkcja wydruków) nie może przekroczyć 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy zł).

5.     Opis przedmiotu zamówienia: 

A.   Opracowanie projektu koncepcyjnego rozwiązań wystawienniczych i scenograficznych wystawy, w szczególności zawierającego:

Ø koncepcję plastyczną aranżacji wystawy w oparciu o zarys scenariusza wystawy, wykaz eksponatów oraz plan architektoniczny sal ekspozycyjnych Muzeum,

Ø wykonanie wizualizacji w wersji elektronicznej i drukowanej,

Ø zaprojektowanie przestrzeni ekspozycyjnych z uwzględnieniem możliwości wykorzystania będących w posiadaniu Muzeum ekspozytorów, wg Załącznika C,

Ø zaprojektowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych z uwzględnieniem możliwości ich powtórnego wykorzystania w przyszłości na potrzeby innych wystaw czasowych.  

B.   Wykonanie projektu technicznego - wykonawczego aranżacji ekspozycji. Projekt aranżacji ekspozycji musi w szczególności zawierać:

Ø opracowania rysunkowe i opisowe rozwiązań przestrzennych, plastycznych oraz technicznych dotyczących wykonania poszczególnych elementów aranżacji wystawy,

Ø projekt aranżacji ścian, podłóg,

Ø wytyczne dotyczące oświetlenia eksponatów w oparciu o istniejące i/lub nowe elementy (oprawy, listwy LED-owe, halogeny, itp.),

Ø wykonanie szczegółowych rysunków technicznych poszczególnych elementów aranżacyjnych wystawy,

Ø projekt wykorzystania technologii multimedialnych np.: muzyka, dźwięk, film, itp.,

Ø przekazanie szczegółowego wykazu materiałów, sprzętu multimedialnego oraz elementów wykończeniowych z opisem technologii ich montażu,

Ø wykonanie szacunkowego kosztorysu zakupu wyposażenia oraz kompletnej budowy aranżacji wystawy,

Ø dostarczenie zaakceptowanego projektu w wersji drukowanej (min. 2 egz. formatu A3) oraz elektronicznej na płycie CD/DVD. (min. 1 egz.).

C.   Projekt elementów graficznych wchodzących w skład ekspozycji – bez kosztów produkcji (druku wielkoformatowego, montażu fototapet, podpisów, itp.)

Ø projekt szaty graficznej identyfikacji wizualnej wystawy ze wskazaniem technologii wykonania,

Ø skład graficzny oraz przygotowanie plików produkcyjnych wydruków wielkoformatowych (np.: fototapet, plansz informacyjnych, itp.),

Ø podpisów do fotografii,

Ø podpisów do eksponatów, 

Ø tytuł i podtytuły wystawy,

Ø tekstów wprowadzających do części wystawy,

Ø fragmenty wspomnień,

Ø ponadto trzeba opracować mapę Kresów na podstawie materiału dostarczonego przez Muzeum. 

D.  Projekt graficzny i skład materiałów promocyjnych i edukacyjnych:

Ø skład graficzny oraz przygotowanie plików produkcyjnych: plakatu, zaproszenia, baneru promującego wystawę na stronie internetowej Muzeum, ulotki edukacyjnej.

E.   Nadzór autorski

Ø Zamawiający przewiduje minimum 1 dniowy nadzór autorski podczas montażu wystawy w terminie 7-8 listopada 2019 r.

Ø Wykonawca powinien zapewnić możliwość stałych konsultacji z Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz pracownikiem merytorycznym Muzeum w kwestiach dotyczących aranżacji wystawy.

Ø Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej sal ekspozycyjnych w budynku przy ul. Sandomierskiej 1, w których będzie budowana wystawa oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

Ø W dniu podpisania umowy Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przekaże Wykonawcy zaktualizowany scenariusz merytoryczny wystawy z wykazem eksponatów, inwentaryzację architektoniczną kondygnacji budynku, na której planowana jest wystawa.

Ø Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z realizacją przedmiotu umowy.

Ø Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za poniesione straty materialne powstałe na skutek zaniedbań i błędów projektu koncepcyjnego wystawy w wyniku narażenia eksponatów na uszkodzenie lub zniszczenie.

IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)         posiadania wiedzy i doświadczenia

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 koncepcje oraz projekty wykonawcze aranżacji wystaw o powierzchni minimum 200 m2, które zostały zrealizowane (wybudowane) w muzeach polskich z załączeniem dowodów określających, że usługi zostały zrealizowane w sposób należyty i prawidłowo ukończone (np.: referencje, protokoły odbioru), wg załącznika nr 3 (Doświadczenie zawodowe wykonawcy).

b)         dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

2.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy:

a)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

b)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,

c)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia wraz z załączeniem dowodów określających, czy wykazane usługi zostały wykonane w sposób należyty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (np.: referencje, protokoły odbioru). 

VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.     Wymagany termin wykonania końcowego projektu koncepcyjnego wystawy: 5 dni od dnia podpisania umowy.

2.     Wymagany termin wykonania projektu technicznego - wykonawczego wystawy na bazie zaakceptowanej koncepcji: 10 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego.

3.     Wymagany termin wykonania elementów graficznych wchodzących w skład ekspozycji oraz materiałów promocyjnych i edukacyjnych (druki offsetowe): do dnia 22 października 2019 r.

4.     Wymagany termin nadzoru autorskiego: min. jeden dzień w dniach 7-8 listopada 2019 r.

VII.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaadresowanej jak niżej:

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-312-20/19

Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji wystawy czasowej pt.:KRESY MOJE, UTRACONE. ZE WSPOMNIEŃ MIESZKAŃCÓW STALOWEJ WOLI

NIE OTWIERAĆ PRZED 19.09.2019 r., godz. 12.00.

 

2.    Termin składania ofert: 19.09.2019 r. godz. 12.00.

3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2019 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

4.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6.    Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia oferty na piśmie (max 3 dni od terminu składania ofert).

7.    Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz WSTĘPNĄ KONCEPCJĘ

(opis + wizualizacja 2D, 3D zaaranżowanej przestrzeni ekspozycyjnej).

8.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

 

Lp.

Nazwa

Kryterium

Opis 

kryterium

Waga

Kryterium (%)

Maksymalna ilość punktów obliczona  wg wzoru

1.

Cena

Cena oferty brutto

60

Najniższa cena z ofert / cena oferty badanej) x waga x 60

2.

Ocena wstępnej koncepcji aranżacji wystawy

Punktacja uzyskana w wyniku indywidualnej oceny członków komisji

40

Suma punktów oferty badanej/ najwyższa suma punktów za

kryterium z badanych ofert  x waga x 40

RAZEM

100

 

Sposób dokonywania oceny.: kryterium I: CENA - 60%

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto.

Maksymalnie można uzyskać za kryterium cena 60 punktów.

 

Sposób dokonywania oceny.: Kryterium II: OCENA WSTĘPNEJ KONCEPCJI WYSTAWY CZASOWEJ

(OPIS, WIZUALIZACJA 2D, 3D) - 40%

W celu opracowania wstępnej koncepcji należy wykorzystać:

a)    Zarys scenariusza wystawy wraz ze fotografiami – 15 szt. (załącznik do zapytania ofertowego)

b)    rzuty architektoniczne sal ekspozycyjnych.

W ramach niniejszego kryterium pod uwagę będą brane następujące elementy, które będą oceniane wg tzw. „małych punktów” w 2 podkategoriach:

a)      atrakcyjność przestrzeni ekspozycyjnych, czytelność odbioru wystawy, stworzenie nastroju, klimatu wystawy

punktacja 1-20 pkt.

16-20 pkt. (= max) dla oceny „doskonała”

11-15 pkt. dla oceny „bardzo dobra”

6-10 pkt. dla oceny „dostateczna”

2-5 pkt. dla oceny „wystarczająca, przeciętna”

1 punkt (= min.) dla oceny „niedostateczna”

b)      spójność rozwiązań projektowych, sposób wkomponowania eksponatów w przestrzeń wystawienniczą, umiejętność wykorzystania nowoczesnych form przekazu (film, prezentacja, muzyka, itp.), sposób wykorzystania przestrzeni ekspozycyjnej, tworzenie nastrojowości wystawy, np.: gra światłem, symboliką, itp).

punktacja 1-20 pkt.

16-20 pkt. (= max) dla oceny „doskonała”

11-15 pkt. dla oceny „bardzo dobra”

6-10 pkt. dla oceny „dostateczna”

2-5 pkt. dla oceny „wystarczająca, przeciętna”

1      punkt (= min.) dla oceny „niedostateczna”

2.    Suma punktów dla każdej oferty obliczona będzie w ten sposób, że każdy członek komisji oceniającej (minimum 3 pracowników Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli) lub osoba powołana do funkcji „biegłego specjalisty” przyzna pisemnie na specjalnie przygotowanej KARCIE OCENY od 1 do 20 punktów dla każdego z powyższych podkryteriów, a następnie liczby tych punktów zostaną do siebie dodane i podzielone przez liczbę członków komisji dokonujących oceny (średnia ocen). Punktacja za kryterium zostanie wyliczona według wzoru podanego w tabeli.

3.    Jeżeli koncepcja otrzyma od minimum 1 członka komisji oceniającej po 1 (słownie: jednym) punkcie, odpowiadającym ocenie „niedostatecznej”, Oferent zostanie wykluczony, a oferta odrzucona z uwagi na nie spełnienie wymogów Zamawiającego.

4.    Na formularzu oferty należy podać cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

5.    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania ofertowego.

6.    Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

7.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.

8.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

IX.       Informacje końcowe

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów.

2.    Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

3.    W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

4.    Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

6.    Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  

7.    Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

8.    O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

9.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

 

X.         Załączniki

1.      Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

2.      Wzór umowy – Załącznik nr 2

3.      Doświadczenie zawodowe Oferenta – Załącznik nr 3

4.      Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik nr 4

Załącznik  

– Zarys scenariusza wystawy, wykaz eksponatów, fotografie

– Rzuty architektoniczne sal ekspozycyjnych

– 15 fotografii oraz przykładowy tekst na potrzeby wykonania koncepcji plastycznej wystawy  

powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2019-09-11
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-09-11 11:12
Dodano do archiwum
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 28 maja 2020r. 08:25:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.