bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-23/19 na zad. pn.: Realizacja techniczna imprezy plenerowej (scena, światło, nagłośnienie) na Rynku w Rozwadowie - Stalowej Woli w dniu 10 listopada 2019 r.

MR – AG – ZO – 312 – 23/19             
                                                              
Stalowa Wola, dnia 18.10.2019

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty
na usługę pn.:

Realizacja techniczna imprezy plenerowej (scena, światło, nagłośnienie) na Rynku w Rozwadowie - Stalowej Woli w dniu 10 listopada 2019 r. 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Magdalena Wielgocka, e-mail: mwielgocka@muzeum.stalowawola.pl

Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl

 

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Zgodnie z regulaminem wewnętrznym dokonywania zakupów towarów i usług o równowartości kwoty poniżej 30 000 Euro Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

1.     Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna (dostawa sceny, realizacja nagłośnienia i oświetlenia), imprezy plenerowej na Rynku w Rozwadowie - Stalowej Woli w dniu 10 listopada 2019 r. w godz. 15–18: wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych z Grupą Rekonstrukcyjną Żołnierzy „Wrzesień 39” pod kier. Edwarda Horoszko oraz Chórem Dworskim

- zgodnie z następującym wymaganiami Zamawiającego:

1)   zapewnienie sceny plenerowej:

Ø  scena z zadaszeniem o wymiarach minimum 8 x 6 m (musi zmieścić się około 50 osób),

Ø  wyposażona w praktykable (3 szt.) o wymiarach minimum 2 m długości jeden (w skład jednego wchodzą 3 schodki)

Ø  wyposażona w barierki zabezpieczające po bokach,

Ø  schody na scenę (tylko jedna strona),

Ø  montaż flagi do dachu sceny, na środku, układ pionowy, flaga o wymiarach ok. 3x10 m

2)   zapewnienie obok sceny namiotu o powierzchni min. 9 m2, pełniącego funkcję garderoby,

3)   zapewnienie cichego agregatu prądotwórczego o mocy adekwatnej dla potrzeb sceny i aparatury, min. 30 kW (1 szt.) oraz zapewnienie rozdzielni i długiego przewodu (ok. 50 m) na potrzeby oświetlenia gości śpiewających ze śpiewników (doświetlenie terenu przed sceną) oraz usług gastronomicznych.

4)    Wymagana jest dobra słyszalność w centralnej części placu na powierzchni nie mniejszej niż 700 m2 (przy pomocy min. 2 zestawów kolumn głośnikowych umieszczonych na odpowiedniej wysokości o sugerowanej mocy min. 4 000 W każdy).

5)   Nagłośnienie musi zawierać co najmniej:

Ø  mikrofony na statywach dla Chóru Dworskiego (4 mikrofony pojemnościowe, w tym jeden dla solisty),

Ø  mikrofony na statywach dla Chóru Grupy Rekonstrukcyjnej (4 mikrofony pojemnościowe lub dynamiczne)

Ø  5 mikrofonów dla: tuby, trąbki, klarnetu, werbla, akordeonu

Ø  1 mikrofon bezprzewodowy dla prowadzącego (konfenansjerka)

Ø  odsłuchy (min. 4 szt.) przed śpiewającymi,

Ø  dmuchawa gorącego powietrza dla występujących na scenie

6)   zapewnienie oświetlenia:

Ø  oświetlenie artystów na cenie: oświetlenie LED teatralne stwarzające klimat koncertu oraz punktowe skupiające na solistów.    

Ø  oświetlenie przybyłych gości, żeby mogli odczytać treści zwarte w śpiewnikach – może być już szarawo o tej godzinie!

2.     Gotowość nagłośnienia należy zapewnić na godz. 13.00 (próby zespołów). Koncert planowany jest o godz. 15.00. Zakończenie imprezy o godz. 18.00.

3.     Szczegółowy program imprezy oraz rzut placu z proponowaną lokalizacją sceny zawiera Załącznik A.

4.     Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej placu Rynek w Rozwadowie, na którym odbędzie się impreza plenerowa. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. Szacunkowa (planowana) liczba uczestników imprezy: 600 osób, w związku z powyższym, impreza nie nosi znamion masowej imprezy plenerowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

5.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6.     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)         posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi nagłośnienia masowych imprez plenerowych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - wg załącznika nr 3

b)         dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

 

Na potwierdzenie do każdej wykonanej usługi podanej w wykazie należy złożyć dokument, potwierdzający należyte jej wykonanie (referencje, protokół odbioru, poświadczenia, itp.). Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które będzie obowiązywać w czasie realizacji niniejszego zamówienia, kopia aktualnej polisy stanowić będzie  załącznik nr 1 do umowy.

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

a)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,

b)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, tzn.: wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

 

VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

niedziela, 10 listopada 2019 r.  

a)    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie, zaadresowanej jak niżej:

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

z adnotacją:  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr sprawy MR-AG-ZO-312-23/19

Realizacja techniczna imprezy plenerowej (scena, światło, nagłośnienie)na Rynku w Rozwadowie - Stalowej Woli w dniu 10 listopada 2019 r. 

b)    Termin składania ofert: 24.10.2019 r. godz. 12.00.

c)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2019 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15.

d)    Dopuszcza się dostarczenie skanu oferty na adres poczty elektronicznej e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

pod warunkiem niezwłocznej dostawy do 3 dni roboczych oryginału oferty. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

e)    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

a)         Na formularzu oferty należy podać cenę netto oraz cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

b)         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

c)         Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

d)         Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

e)         Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

f)          W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z wykonawcami oferującymi najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.  

 

a)         Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium CENA – 100 %:

b)         Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

c)         Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

d)         Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.

e)         Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru:

wartość punktowa A = 100 * Cmin / Cn

gdzie: A - waga

Cmin – cena (brutto jednej roboczogodziny z narzutami) najniższa spośród ofert nieodrzuconych

Cn – cena (brutto jednej roboczogodziny z narzutami) badanej oferty

 

X.         INFORMACJE KOŃCOWE

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.

2.    Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

3.    W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z wykonawcami oferującymi najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia. 

4.    Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

6.    Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  

7.    Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

8.    O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

9.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

10.  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

 

XI.       ZAŁĄCZNIKI

a)      Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

b)      Wzór umowy – Załącznik nr 2

c)      Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3

d)      Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik 4

e)      Program imprezy, lokalizacja sceny – Załącznik A

 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłMarcin Młynarski - Spec. ds. zamówień publicznych i promocji2019-10-18
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-10-18 11:07
Dodano do archiwum
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 28 maja 2020r. 08:22:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.