bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR – AG – ZO – 312 – 24/19 na zadanie pn.:Modernizacja instalacji nawodnienia na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1
MR – AG – ZO – 312 – 24/19                                                                           Stalowa Wola, dnia 22.10.2019
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe
i zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn.:
Modernizacja instalacji nawodnienia
na potrzeby
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
 
 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Szegda, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
tel. kom. 797 354 245 w godz. 8.00 – 15.00.
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm., dalej zwana ustawą Pzp). Zgodnie z regulaminem wewnętrznym dokonywania zakupów towarów i usług o równowartości kwoty poniżej 30 000 Euro Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji nawodnienia terenów zieleni wokół budynku Muzeum.
Termin realizacji usługi: 20 dni od dnia podpisania umowy.
Lokalizacja: Posesja Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Stalowa Wola, ul. Sandomierska  1.
 
 1. Zakres wymaganych prac:
 
 1. Wykonanie modernizacji instalacji nawodnienia:
 • Instalacja powinna być przyłączona do istniejącej linii nawodnienia, jeśli to możliwe - do istniejącego sterownika.
 • Instalacja musi umożliwiać etapowanie inwestycji.
 • oprócz głównej linii zasilającej należy wykonać nawodnienie istniejących dotychczasowo nie objętych nawodnieniem nasadzeń, trawników, między innymi: rabaty bylin wokół budynku (elewacja północna i wschodnia), wstęgi kwiatowe od strony południowej.
 •  Linię zasilającą należy wyposażyć we wszystkie niezbędne urządzenia, tzn.: skrzynki, zawory, zraszacze, jeśli zajdzie potrzeba - programowalne urządzenie sterujące, itp.
 • Po wykonaniu dostarczyć rysunki warsztatowe (np. schemat połączeń, stref, karty zastosowanych urządzeń, itp.) oraz naniesioną trasę nawodnienia na mapie projektowej.
 
 1. Wszelkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.
 
 1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 
 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
 • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 1 usługę wykonania systemu nawodnienia na powierzchni nie mniejszej niż 500,00 m2
 • Na dowód tego, że usługi zostały wykonane w sposób należyty, należy dołączyć dokumenty: np.: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia, poświadczenia itp.
 
 1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, oraz potencjałem technicznym niezbędnym do jego realizacji.
 
 1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
 1. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
 
 1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
 
 1. Wykaz usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, dotyczących  usługi wykonania systemu nawodnienia na powierzchni nie mniejszej niż 500,00 m2, z załączonymi dokumentami, potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień na: np.: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia, poświadczenia itp.
 
 1.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia:
20 dni od dnia podpisania umowy.
 
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie, zaadresowanej jak niżej:
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
ul. Sandomierska 1,
37-450 Stalowa Wola
 
 
z adnotacją:
Oferta do zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-24/19
 
Usługa wykonania modernizacji instalacji nawodnienia
na potrzeby
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
 
 
 
 
 1. Termin składania ofert: 29 października 2019 r. godz. 12.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2019 w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 
 1. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium CENA: 100%
 
Opis kryterium Znaczenie kryterium [%] Opis metody przyznawania punktów
 
Cena
100 wg wzoru:
CENA min / CENA oferty badanej ´ 100 [pkt.]
 
 
gdzie:
CENA - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT badanej oferty
CENA min - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT najtańszej oferty spośród złożonych ofert podlegających badaniu
 
 1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
 2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
 3. Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz jego poszczególnych części, określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania ofertowego.
 6. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższa ceną.
 
 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 5. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 8. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
 9. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 
 
 
 
 1. Załączniki
 1. Formularz ofertowy – Załącznik 1
 2. Wzór umowy – Załącznik 2
 3. Doświadczenie zawodowe – Załącznik 3
 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik 4
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2019-10-22
Publikujący Paweł Szegda - Specjalista ds. inwestycji 2019-10-22 08:51
Dodano do archiwum
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 28 maja 2020r. 10:13:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.