XML
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o nr sprawy MR-AG-3121-9/19 na zad. pn.: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oraz latarni parkowych na potrzeby iluminacji zabytkowego budynku Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego


NAZWA ZAMÓWIENIA
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oraz latarni parkowych na potrzeby iluminacji zabytkowego budynku Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego


 
NR SPRAWY:
Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 9/19
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp, tj. o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro. Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy Pzp.
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
DATA OGŁOSZENIA: 5.09.2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.09.2019
 
 
Załączniki:
Ogłoszenie nr 593579-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
 
 
SIWZ nr MR – AG – 3121 – 9/19
 
  1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – Załącznik nr 1.
  2. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2.
  3. Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3.
  4. Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 4.
  5. Wykaz kadry – Załącznik nr 5.
  6. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 6.
  7. Wzór umowy – Załącznik nr 7.
  8. Wzór oświadczenia dotyczący grupy kapitałowej – Załącznik nr 8.
  9. Klauzula informacyjna dotycząca RODO – Załącznik nr 9.
 
Załącznik A
Dokumentacja projektowa (rysunki, opis techniczy lamp, zestawienie lamp), przedmiar.
 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2019-09-05
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-09-05 13:12
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-09-13 14:33