XML
Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-9/19 na zadanie pn.: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oraz latarni parkowych na potrzeby iluminacji zabytkowego budynku Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
MR – AG – 3121 – 9/19                                                                                   
Stalowa Wola, 24.09.2019
 


 
Informacja z otwarcia ofert
 


Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oraz latarni parkowych na potrzeby iluminacji zabytkowego budynku Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego.
 
Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, zwana dalej ustawą Pzp), przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 24.09.2019 r. o godz. 12:15. 
 
  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 121 374,33 zł (brutto), słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery zł 33/100.
  2. W postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
 
 
Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
 
Dane zawarte w ofertach wykonawcy
Cena
brutto
Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności
1 Firma Usługowa EL-MAG
Magdalena Mysona
ul. Wojska Polskiego 18
39-215 Czarna
 
38 169,90 zł
 
zgodny
z SIWZ
 
48 m-cy
 
zgodnie
z SIWZ
2 EL-TECH Adam Kochan
ul. J. Poniatowskiego 38/11
37-450 Stalowa Wola
 
137 391,00 zł
 
zgodny
z SIWZ
 
36 m-cy
 
zgodnie
z SIWZ
3 Elektro-Mel Adam Olko
Nowosielec 245
37-400 Nisko
 
105 165,00 zł
 
zgodny
z SIWZ
 
48 m-cy
 
zgodnie
z SIWZ
4 Firma Usługowo Handlowa ELEKTRO-INSTAL
Bogusław Jodłowski
ul. Brandwicka 154
37-464 Stalowa Wola
 
 
115 800,01 zł
 
zgodny
z SIWZ
 
 
48 m-cy
 
zgodnie
z SIWZ
5 Zakład Usług Elektrycznych
ELSAMP Wiesław Płocica
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
 
230 256,00 zł
 
zgodny
z SIWZ
 
36 m-cy
 
zgodnie
z SIWZ
6 CZARLI electric power
Cezary Dziadura
ul. Łęgowa 45
36-121 Wilcza Wola
 
72 023,75 zł
 
zgodny
z SIWZ
 
48 m-cy
 
zgodnie
z SIWZ
 
  1. Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - w terminie 3 dni od zamieszczenia ww. informacji na stronie internetowej Zamawiającego.
 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2019-09-24
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-09-24 15:47
Dodano do archiwum