XML
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne. Nr postępowania przetargowego: MR–AG–3121–10/19),
Stalowa Wola, dnia 4.10.2019 r.


 
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne (Nr postępowania przetargowego: MR – AG – 3121 – 10/19), wybrana została w dniu 1.10.2019 r. oferta złożona przez firmę: Gold Hand Usługi Remontowe Bogusław Wcisło, ul. Starowiejska 53, 37-450 Stalowa Wola.
 
Uzasadnienie
Kryterium wyboru oferty była cena (60%) oraz okres gwarancji (40%). Oferent nr 2, firma Gold Hand Usługi Remontowe Bogusław Wcisło złożył ofertę cenową na kwotę 101 842,00 zł (brutto), słownie: sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa zł 00/100 zł oraz zaoferował okres gwarancji jakości na wykonane roboty: 48 miesięcy. Oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów w 2 kryteriach oceny ofert: 80,00 pkt. Oferta cenowa ww. firmy mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Oferta ww. firmy odpowiada treści SIWZ, Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W związku z powyższym oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 
Zamawiający przyznał oferentom następującą punktację:
 
Lp.
Nr oferty Liczba pkt
w kryterium nr 1
 
Liczba pkt
w kryterium nr 2
 
Razem
 
1
P.P.U. „WOMA” Marek Woźniak
ul. Chmielna 41
37-464 Stalowa Wola
24,93 pkt. 0,00 pkt. 24,93 pkt.
 
2
Gold Hand Usługi Remontowe Bogusław Wcisło
ul. Starowiejska 53
37-450 Stalowa Wola
60,00 pkt. 20,00 pkt. 80,00 pkt.
 
3
Firma Budowlano – Handlowa
BUDREM Zbigniew Kulczyk
ul. Sopocka 75A, 37-400 Nisko
39,47 pkt. 40,00 pkt. 79,47 pkt.
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, które w niniejszym postępowaniu jest przysłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.                                   
 
 
Otrzymują:
  1. BIP na stronie internetowej Zamawiającego
  2. tablica ogłoszeń
 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2019-10-04
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-10-04 14:25
Dodano do archiwum