XML
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: MR–AG–3121–9/19. Dot. zam. pn.: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oraz latarni parkowych na potrzeby iluminacji zabytkowego budynku Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego
MR – AG – 3121 – 9/19                                     
 
Stalowa Wola, dnia 7.10.2019 r.
 
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oraz latarni parkowych na potrzeby iluminacji zabytkowego budynku Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego (Nr postępowania przetargowego: MR – AG – 3121 – 9/19), wybrana została w dniu 7.10.2019 r. oferta złożona przez firmę: Elektro-Mel Adam Olko Nowosielec 245, 37-400 Nisko


Uzasadnienie
 
Kryterium wyboru oferty była cena (60%) oraz okres gwarancji (40%). Oferent nr 3, firma Elektro-Mel Adam Olko Nowosielec 245, 37-400 Nisko złożył ofertę cenową na kwotę 105 165,00 zł (brutto) słownie: sto pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć zł 00/100 oraz zaoferował okres gwarancji jakości na wykonane roboty: 48 miesięcy. Oferta nr 3 otrzymała największą ilość punktów w 2 kryteriach oceny ofert spośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu. Oferta cenowa ww. firmy mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Oferta ww. firmy odpowiada treści SIWZ, Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W związku z powyższym oferta została uznana za najkorzystniejszą. Punktacja przyznana ofertom:

 
 
Lp.
Nr oferty LICZBA PKT
W KRYTERIUM NR 1
Cena (maksymalnie 60,00 pkt)
LICZBA PKT
W KRYTERIUM nr 2
Okres gwarancji jakości
 (maksymalnie 40 pkt)
RAZEM
 
1
Firma Usługowa EL-MAG
Magdalena Mysona
ul. Wojska Polskiego 18
39-215 Czarna
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
2
EL-TECH Adam Kochan
ul. J. Poniatowskiego 38/11
37-450 Stalowa Wola
45,93 pkt. 36 miesięcy
= 20,00 pkt.
65,93 pkt.
 
3
Elektro-Mel Adam Olko
Nowosielec 245
37-400 Nisko
60,00 pkt. 48 miesięcy
= 40,00 pkt.
100,00 pkt.
 
4
Firma Usługowo Handlowa
ELEKTRO-INSTAL
Bogusław Jodłowski
ul. Brandwicka 154
37-464 Stalowa Wola
54,49 pkt. 48 miesięcy
= 40,00 pkt.
94,49 pkt.
 
5
Zakład Usług Elektrycznych
ELSAMP Wiesław Płocica
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
27,41 pkt. 36 miesięcy
= 20,00 pkt.
47,41 pkt.
 
6
CZARLI electric power
Cezary Dziadura
ul. Łęgowa 45
36-121 Wilcza Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
Zamawiający odrzucił oferty wykonawców:
  1. Firma Usługowa EL-MAG Magdalena Mysona, ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna.
  2. CZARLI electric power Cezary Dziadura ul. Łęgowa 45, 36-121 Wilcza Wola.
  
- o czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, które w niniejszym postępowaniu jest przysłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 
 
Otrzymują:
  1. BIP na stronie internetowej Zamawiającego
  2. tablica ogłoszeń
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty _MR-AG-3121-9/19 Plik pdf 927.14 KB
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłMarcin Młynarski - Spec. ds. zamówień publicznych i promocji2019-10-07
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2019-10-07 15:26
Dodano do archiwum