XML
Zapytanie ofertowe MR-AG-ZO-312-2/20 na zad. pn.: Projekt graficzny, skład oraz przygotowanie do druku publikacji towarzyszącej wystawie „Kresy moje utracone”

MR – AG – ZO – 312 – 2/20                                                                               Stalowa Wola, dnia 23.01.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na usługę pn.:

Projekt graficzny, skład oraz przygotowanie do druku publikacji towarzyszącej wystawie

„Kresy moje utracone”

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm., dalej zwana ustawą Pzp). Zgodnie z regulaminem wewnętrznym dokonywania zakupów towarów i usług o równowartości kwoty poniżej 30 000 Euro Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert.

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego, skład i łamanie oraz przygotowanie do druku i publikacji online publikacji towarzyszącej wystawie „Kresy moje utracone”, wg następujących założeń i wytycznych Zamawiającego:

Ø  forma nawiązuje do starego albumu na zdjęcia

Ø  wys. 21 cm szer. 29,5 cm (poziom), okładka miękka, z lakierowanymi elementami

Ø  ilość stron A4: ok. 50 stron

Ø  ilość fotografii archiwalnych czarnobiałych: 120 szt.

Ø  ilość fotografii z ekspozycji: 35 szt. (w tym reprodukcji dokumentów, eksponatów, dokumentacja wystawy)

Ø  na czarnym tle zdjęcia archiwalne (imitacja skrzydełek za pomocą, których dawniej wklejano zdjęcia w albumy)

Ø  publikacja ma być podzielona wg części 6 ekspozycji poza wstępem, z  wykorzystaniem kolorystyki aranżacji wystawy do poszczególnych części (wg dokumentacji fotograficznej)

 

·         JEDYNE TAKIE MIEJSCE – kolor pomarańczowo brązowy

·         PEJZAŻ KRESOWY – W TYGLU KULTUR I RELIGII – kolor zielony

·         LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO I HISTORII - czerwony

·         KRESY W ODBUDOWIE - kolor żółty,

·         TUŁACZY LOS – kolor czarny, lub ciemnoszary

·         POWROTY – kolor bladoniebieski

Ø  publikacji zostanie nadany numer ISBN,

Ø  gotową publikację należy przygotować do druku (pliki produkcyjne drukarskie)

Ø  gotową publikację należy przygotować do publikacji na stronie internetowej (pliki produkcyjne skompresowane) 

Ø  projekt szaty graficznej może nawiązywać do layout-u plakatu autorstwa ASC Studio – załącznik.

 

2.     Zamawiający dostarczy Oferentowi w dniu podpisania umowy następujące materiały:

a)    materiał fotograficzny,

b)    materiał tekstowy,

c)     materiał graficzny (logotypy).

 

3.     Wykonawca powinien zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w kwestiach merytorycznych dotyczących projektu szaty graficznej oraz składu.

4.     Wykonawca zobowiązany jest do załączenia plików drukarskich PDF w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

5.     Wraz z zapłatą całego wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektu będącego Przedmiotem Umowy polegające na prawie do wykorzystania tego projektu. Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy.

 

IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)         posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 usługi składu katalogów lub albumów wystaw dzieł sztuki lub publikacji towarzyszących wystawom - o objętości minimum 50 stron, które zostały wydane (wydrukowane) /dotyczy: katalogów, albumów, publikacji.

b)         dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

2.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.

 

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

1.     Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,

2.     Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, tzn.: wykaz zrealizowanych min. 3 usług składu katalogów lub albumów wystaw dziel sztuki lub publikacji towarzyszących wystawom o objętości minimum 50 stron, które zostały wydane (wydrukowane) /dotyczy: katalogów, albumów, publikacji.

 

VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 15 dni od dnia podpisania umowy. 

 

1.    Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

a)    pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter, z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–312–2/20.

b)    elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego w okresie max. 7 dni od dnia terminu składania ofert, chyba, że oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

2.    Termin składania ofert: 31.01.2020 r. godz. 12:00

3.    Termin i miejsce otwarcia ofert: 31.01.2020 r. godz. 12:15, w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro)

4.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Lp.

Kryterium

%

1

Cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:

60

2

Przykładowa koncepcja graficzna publikacji

przedłożona przez Oferenta:

 40

 

Lp. 1. kryterium CENA – 60%. Oferent, który przedstawi najniższą ofertę w zbiorze ofert nie odrzuconych otrzyma 60 pkt., reszta Oferentów zgodnie z wzorem: An= Cmin x 60/Cr

Gdzie: An – wartość punktowa oferty rozpatrywanej w kryterium ceny

Cmin – najniższa cena netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zbiorze ofert nie odrzuconych

Cr – cena netto oferty rozpatrywanej

 

Lp. 2. kryterium PRZYKŁADOWA KONCEPCJA GRAFICZNA PUBLIKACJI PRZEDŁOŻONA PRZEZ OFERENTA – 40%,

Zamawiający oceni załączoną do oferty minimum jedną propozycję koncepcji szaty graficznej PUBLIKACJI przygotowaną przez Oferenta na podstawie załączonych do zapytania ofertowego tekstów i fotografii.

Oferent powinien przygotować własną koncepcję złożoną z okładki oraz minimum 4 stron „środka” publikacji, zapisanych w formacie PDF, nagranych na płycie CD/DVD. 

Każdy z członków komisji oceniającej będzie mógł według własnej oceny przyznać od 1 do 10 pkt. każdej z ofert. Zamawiający powoła na potrzeby rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego 4 członków komisji, która będzie oceniać dołączoną do oferty koncepcję.  

Liczba punktów dla każdej oferty obliczona będzie w ten sposób, że każdy członek komisji przyzna pisemnie na specjalnie przygotowanej KARCIE OCENY od 1 do 10 punktów, a następnie liczba tych punktów zostanie do siebie dodana i podzielona przez liczbę członków komisji oceniającej dokonujących oceny (średnia ocen).

Punkty będą przyznawane wg następujących kategorii: 

9-10 pkt. (= max) dla oceny „doskonałej”

7-8 pkt. dla oceny „bardzo dobrej”

4-6 pkt. dla oceny „dobrej”

2-3 pkt. dla oceny „dostatecznej, wystarczającej, przeciętnej”

1 punkt (= min.) dla oceny „niedostatecznej”

 

2.     Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

3.     Jeżeli koncepcja otrzyma od minimum 1 członka komisji oceniającej po 1 (słownie: jednym) punkcie, odpowiadającym ocenie „niedostatecznej”, Oferent zostanie wykluczony, a oferta odrzucona z uwagi na nie spełnienie wymogów Zamawiającego.

4.     Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów, tzn. która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium nr II (koncepcja szaty graficznej publikacji).

5.     Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja szaty graficznej będzie dla Wykonawcy obowiązująca.

6.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

IX.       INFORMACJE KOŃCOWE

1.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.

3.   Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

4.   Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

6.   Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.

7.   W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. 

8.   Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

9.   O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

10. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

 

X.         Załączniki

1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Wzór umowy – załącznik nr 2

3.      Doświadczenie Oferenta – Załącznik nr 3

4.      Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik 4.

5.      Materiały: tekst + fotografie (na potrzeby wykonania projektu koncepcyjnego szaty graficznej publikacji)

 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2020-01-23
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2020-01-23 15:31
Dodano do archiwum