XML
Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-2/20 na zad. pn.: Projekt graficzny, skład oraz przygotowanie do druku publikacji towarzyszącej wystawie „Kresy moje utracone”
MR–AG–ZO–312–2/20                                                                                       Stalowa Wola, dnia 4/02/2020 r.
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJA O WYNIKU PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-2/20 zgodnie z regulaminem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na zadanie pn.:
 

Projekt graficzny, skład oraz przygotowanie do druku publikacji towarzyszącej wystawie
„Kresy moje utracone”
 
  1. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 23.01.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
  2. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe:
 
Oferta nr 1
Pracownia C&C Sp. z o. o., ul. Porannej Bryzy 33, 03-284 Warszawa
3 624,60 zł (brutto)
słownie: trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery zł 60/100. 
 

Oferta nr 2
APLAN MEDIA Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź
15 744,00 zł (brutto)
słownie: piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery zł 00/100.
 

Oferta nr 3
TBC Project Sp. z o. o., ul. Straszewskiego 2/9, 31-101 Kraków
5 535,00 zł (brutto)
słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć zł 00/100.
 
  1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
Lp. Kryterium %
1 Cena 60
2 Przykładowa koncepcja graficzna publikacji przedłożona przez Oferenta:  40
 
  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Nr oferty Kryterium I Kryterium II Punktacja łącznie
I 60,00 pkt. 26,00 pkt. 86,00 pkt.
II 13,82 pkt. 32,00 pkt. 45,82 pkt.
III 39,29 pkt. 19,00 pkt. 58,29 pkt.
 
  1. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Firmę: Pracownia C&C Sp. z o. o., ul. Porannej Bryzy 33, 03-284 Warszawa. Uzasadnienie: Oferent spełnia wymagania specyfikacji zapytania ofertowego oraz uzyskał najwyższą punktację w kryterium oceny ofert.
  2. Informację o wynikach zapytania ofertowego zamieszczono na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano uczestnikom postępowania.
 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2020-02-04
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2020-02-04 18:30
Dodano do archiwum