bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-10/20 na zad. pn.: Usługa poligraficzna - druk offsetowy publikacji pt.: Kresy moje utracone. Ze wspomnień mieszkańców Stalowej Woli

 

MR – AG – ZO – 312 – 10/20                                                Stalowa Wola, dnia 20.07.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

Usługa poligraficzna - druk offsetowy publikacji pt.: Kresy moje utracone. Ze wspomnień mieszkańców Stalowej Woli

 

I.          INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, fax 15 844 85 57

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

Elżbieta Skromak, e-mail: eskromak@muzeum.stalowawola.pl

 

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej zwana ustawą Pzp). Zgodnie z regulaminem wewnętrznym dokonywania zakupów towarów i usług o równowartości kwoty poniżej 30 000 Euro Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na druku offsetowym publikacji pt.: „Kresy moje utracone. Ze wspomnień mieszkańców Stalowej Woli” wydanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, wg następującej szczegółowej specyfikacji wykonawczej:

 

PUBLIKACJA „Kresy moje utracone. Ze wspomnień mieszkańców Stalowej Woli”

Ø  format wys. 21 cm szer. 29,5 cm (poziom),

Ø  objętość: 70 stron w pełnym kolorze 4/4,

Ø  okładka 4/4 miękka,

Ø  papier - kreda mat min. 170 g/m2; lakier dyspersyjny matowy zabezpieczający,

Ø  całość w pełnym kolorze 4+4,

Ø  katalog klejony oraz szyty, niciowany,

Ø  okładka miękka z lakierowanymi elementami, folia aksamitna (soft) + lakier UV wybiórczo, skrzydełka o dł. nie większej niż 1/3 okładki, kreda mat., gramatura 350 w pełnym kolorze (4+4),

Ø  druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego (PDF drukarski),

Ø  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt,

Ø  nakład: 200 egz. (dwieście),

Ø  Zamawiający nadaje własny numer ISBN,

Ø  termin wykonania: 14 dni od dnia przekazania plików.

 

2.   Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez „wydruk próbny” Zamawiający rozumie wydruk „PROOF” min. 2 strony publikacji wskazanych przez Zamawiającego, na papierze właściwym w końcowej produkcji i wymaganym przez Zamawiającego. Wydruk próbny nie może odbiegać sposobem wykonania od docelowej technologii produkcji.

3.   W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto dokładnie te materiały, które wskazano w specyfikacji zapytania ofertowego.

4.   Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym w specyfikacji zapytania ofertowego.

 

IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)         posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

b)         posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonali minimum 2 katalogi lub albumy lub publikacje z reprodukcjami dzieł sztuki.

 

Oferent powinien wypełnić Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta” wraz z podaniem rodzaju przedmiotu zamówienia, wartości zamówienia, oraz dat wykonania. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument potwierdzający, że usługi poligraficzne zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, poświadczenia, itp.

a)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

b)         znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 

2.     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.

3.     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń.

 

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy:

a)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – Formularz oferty będący jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego

b)         Wzór umowy, będący jednocześnie oświadczeniem, że w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.

c)         Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym Oferenta – zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji zapytania ofertowego.

 

VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia przekazania plików produkcyjnych

Zamawiający planuje przekazanie plików niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą.  

1.    Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

a)    pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter

b)    elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego w okresie max. 7 dni od dnia terminu składania ofert, chyba, że oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

 

2.    Termin składania ofert: 28.07.2020 r. godz. 12.00.

3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2020 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

4.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

1.   Na formularzu oferty należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.   Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w zapytaniu ofertowym.

3.   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100%.

 

IX.       Informacje końcowe

1.   Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.

2.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.

4.   Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

5.   Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania całego postępowania bez podania przyczyny.

7.   Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.

8.   W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. 

9.   Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

10. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

 

X.         Załączniki

1.    Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

2.    Wzór umowy – Załącznik nr 2

3.    Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3

4.     Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik 4

 
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył2020-07-17
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2020-07-20 10:11
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 30 lipca 2021r. 15:57:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.