XML
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zamówienia o nr sprawy MR-AG-3121-4/20 na zadanie pn.: Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli w zakresie wymiany okien oraz remontu klatki schodowej
                                                                                   Stalowa Wola, dnia 15.07.2020 r.
 
 
 
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli w zakresie wymiany okien oraz remontu klatki schodowej nr postępowania MR-AG-3121-4/20, do realizacji zamówienia wybrana została w dniu 15.07.2020 r. oferta złożona przez firmę: Centrum Stolarki Budowlanej DOMLUX Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 11, 37-450 Stalowa Wola.
 
Uzasadnienie
Kryterium wyboru oferty była cena (60%) oraz okres gwarancji (40%). Oferent Centrum Stolarki Budowlanej DOMLUX Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 11, 37-450 Stalowa Wola - złożył ofertę cenową na kwotę 194 448,22 zł (brutto), słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem zł 22/100 oraz zaoferował okres gwarancji jakości na wykonane roboty: 60 miesięcy. Wybrana oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta cenowa ww. firmy mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Oferta ww. firmy odpowiada treści SIWZ, Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W związku z powyższym oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 
Zamawiający przyznał oferentom następującą punktację:

 
 
Lp.
Nr oferty Kryterium Nr 1 Kryterium Nr 2 Razem
 
1
 Centrum Stolarki Budowlanej DOMLUX Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 11
37-450 Stalowa Wola
60,00 pkt. 40 pkt. 100,00 pkt.
 
2
REM-BUD-I
Bronisław Drąg Spółka Jawna
Al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola
34,69 pkt. 40 pkt. 74,69 pkt.
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, które w niniejszym postępowaniu jest przysłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłLucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2020-07-15
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2020-07-15 12:15