bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-6/21 na zadanie pn.: Wymiana stolarki okiennej (kontynuacja) w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli

 
MR–AG–ZO–312–6/21                                                                                      Stalowa Wola, dnia 27.07.2021
                                                                
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Wymiana stolarki okiennej (kontynuacja)
w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli
 
 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Janusz Gajda, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
 2. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Programu Ochrona zabytków oraz środków własnych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 4. Zamawiający przewidział możliwości składania ofert częściowych.
 1. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
 2. Oferenci mogą złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
 1. Remontowany budynek wraz z otoczeniem stanowi zabytek wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podkarpackiego pod nr A-1199 (wpis z 22.11.2013 r.).
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 4. Nazwy i kod robót wiodących wg CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kolejnego etapu inwestycji w zabytkowym budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli w zakresie wymiany okien 12 okien (w tym w ramach części I wymiana 5 okien oraz w ramach części II wymiana 7 okien) na I piętrze budynku, obecnie Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, dalej GMAK.
 2. Lokalizacja budynku GMAK: Stalowa Wola, ul. Rozwadowska 12.
 1. Charakterystyka budynku: Budynek wybudowany został w 1905 r. jako obiekt wolnostojący w technologii tradycyjnej murowanej, 1-piętrowy z nieużytkowym strychem, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym. Budynek wymurowany został z cegły ceramicznej pełnej (częściowo z dziurawki) na zaprawie cementowo-wapiennej, na fundamentach żelbetowych. W roku 2018, 2019 i 2020 w budynku przeprowadzony został gruntowny remont (etap I, II. III, IV). Od 2019 r. w budynku funkcjonuje Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego. Roboty będą realizowane w trakcie funkcjonowania budynku, jednak w pomieszczeniach wyłączonych z dostępności dla zwiedzających.
 1. Szczegółowy zakres prac – CZĘŚĆ I pn.: Wymiana 5 szt. okien
 1. demontaż, wykucie z muru okien istniejących oraz odtworzenie 5 szt. zabytkowych okien na I piętrze budynku GMAK,
 2. montaż nowych okien drewnianych 5 szt. wg rysunku dokumentacji wykonawczej, zgodnie z następującą specyfikacją:
 • okna drewniane skrzynkowo – krosnowe, zespolone, fabrycznie wykończone,
 • standardowy pakiet szybowy w skrzydle zewnętrznym: 4-16-4 z jedną szybą niskoemisyjną (termofloat) i wypełnieniu przestrzeni międzyszybowej argonem (minimum 90 %), w skrzydle wewnętrznym szklenie pojedyncze,
 • max U=1,6 W/m2K,
 • współczynnik przenikania ciepła Ug=1,0W/m2K,
 • transmisja światła (Lt) 80%,
 • całkowity współczynnik przenikania energii słonecznej (g) 62% skrzydło wewnętrzne;
 • otwieranie skrzydeł rozwieralne,
 • okna wyposażonych w szprosy poziome,
 • uzupełnienie tynków wewnętrznych w szpaletach,
 • materiał: klejonka meranti lub sosna lub dąb,
 • okna mają być malowane w kolorze: skrzydło zewnętrzne pokryte kolorem białym kryjącym, uwidaczniającym strukturę słoi drewna (patrząc pod światło), skrzydło wewnętrzne pokryte kolorem np. biały lazur – dający efekt tzw. drewna bielonego
 • z uwagi na wykonane w 2018 r. prace renowacyjne elewacji oraz krat okiennych, wymaga się, aby montaż okien przeprowadzony był od wewnątrz budynku,
 • wykonanie nowych parapetów wewnętrznych laminowanych na wysoki połysk w kolorze jasnym pastelowym analogicznym do istniejących,
 • uzupełnienie tynków wewnętrznych w szpaletach,
 • podmalowania ewentualnych uszkodzeń po montażu okien,
 • wykonanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo cynkowej dopasowanych do wykonywanej stolarki okiennej.
 1. Szczegółowy zakres prac – CZĘŚĆ II pn.: Wymiana 7 szt. okien
 1. demontaż, wykucie z muru okien istniejących oraz odtworzenie 7 szt. zabytkowych okien na I piętrze budynku GMAK,
 2. montaż nowych okien drewnianych 7 szt. wg rysunku dokumentacji wykonawczej, zgodnie z następującą specyfikacją:
 • okna drewniane skrzynkowo – krosnowe, zespolone, fabrycznie wykończone,
 • standardowy pakiet szybowy w skrzydle zewnętrznym: 4-16-4 z jedną szybą niskoemisyjną (termofloat) i wypełnieniu przestrzeni międzyszybowej argonem (minimum 90 %), w skrzydle wewnętrznym szklenie pojedyncze,
 • max U=1,6 W/m2K,
 • współczynnik przenikania ciepła Ug=1,0W/m2K,
 • transmisja światła (Lt) 80%,
 • całkowity współczynnik przenikania energii słonecznej (g) 62% skrzydło wewnętrzne;
 • otwieranie skrzydeł rozwieralne,
 • okna wyposażonych w szprosy poziome,
 • uzupełnienie tynków wewnętrznych w szpaletach,
 • materiał: klejonka meranti lub sosna lub dąb,
 • okna mają być malowane w kolorze: skrzydło zewnętrzne pokryte kolorem białym kryjącym, uwidaczniającym strukturę słoi drewna (patrząc pod światło), skrzydło wewnętrzne pokryte kolorem np. biały lazur – dający efekt tzw. drewna bielonego
 • z uwagi na wykonane w 2018 r. prace renowacyjne elewacji oraz krat okiennych, wymaga się, aby montaż okien przeprowadzony był od wewnątrz budynku,
 • wykonanie nowych parapetów wewnętrznych laminowanych na wysoki połysk w kolorze jasnym pastelowym analogicznym do istniejących,
 • uzupełnienie tynków wewnętrznych w szpaletach,
 • podmalowania ewentualnych uszkodzeń po montażu okien,
 • wykonanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo cynkowej dopasowanych do wykonywanej stolarki okiennej,
 • przełożenie okablowania i kontraktonów instalacji SSWiN i SSP ponad otwory okienne (demontaż i ponowny montaż).
 1. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym postepowaniu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. Harmonogram zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z przyjętymi normami i sztuką budowlaną, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
 3. Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami BHP i sztuką budowlaną.
 4. Zakres robót określa:
  1. Dokumentacja projektowa (rysunki)
  2. STWiOR
  3. Przedmiar robót (dokument pomocniczy)
Dokumenty wymienione powyżej staną się integralną częścią specyfikacji zapytania ofertowego oraz umowy.
 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: Roboty ogólnobudowlane związane z montażem stolarki okiennej.
 2. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować fabrycznie nowe materiały i wyroby. Wszelkie stosowane technologie, materiały i wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również posiadać aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 3. Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
 4. Wykonawca ma obowiązek konsultować z Zamawiającym jakość i kolorystykę materiałów przed wbudowaniem.
 5. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przez niego w rzeczowych składnikach majątkowych Zamawiającego powstałe w związku z wykonaniem prac.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
 1. uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją prac,
 2. utrzymywania miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód,
 3. gromadzenia, zabezpieczenia i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, wszelkich odpadów, śmieci i opakowań oraz innych pozostałości,
 4. zorganizowania oraz należytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie,
 5. skoordynowania wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
 1. Cenę oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie ryczałtowe, zawierające wszelkie opłaty, koszty robocizny i materiałów.
 2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zadania udzielił min. 24 – miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego.
 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patenty czy pochodzenie urządzeń należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca na etapie składania oferty, musi przedłożyć dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (udowodnienie technicznej, funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego). Niespełnienie tego warunku powodowało będzie odrzucenie oferty.
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do przygotowania oferty wykonawcy mogą kontaktować się z: P. Pawłem Szegda lub P. Januszem Gajda tel. 15 844 02 21 w godz. od 8:00 do 15:30.
 5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 6. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia części lub całego postępowania bez podania przyczyny.
 8. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków dotyczących:
  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 1. Zdolności technicznej lub zawodowej:
  1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadań, każde polegające na projektowaniu i budowie lub budowie lub remoncie lub modernizacji lub rozbudowie / przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynku o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 brutto).
 1. Winien dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.:
 • kierownikiem budowy, posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający kwalifikacje uprawniające do kierowania robotami w obiektach zabytkowych zgodnie z wymaganiami przepisami o ochronie zabytków i odbyła co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych. Wskazana osoba winna być członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
 • Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w prawie budowlanym. Osoby wskazane powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa – zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego.
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
 1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o pomocniczy przedmiar robót. Kosztorys ofertowy będzie wykorzystany w celach sprawozdawczych i informacyjnych dla MKDNiS, które dofinansowuje przedmiotową inwestycję. Kosztorys ofertowy może być sporządzony metodą uproszczoną lub szczegółową, jednak przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, oferent wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową.
 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 
Na dowód, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone należy dołączyć dokumenty potwierdzające: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia, poświadczenia itp.
 
 1. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).
 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 3. Opis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 1.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia części I (wymiana 5 szt. okien): do dnia 30.10.2021.
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia części II (wymiana 7 szt. okien): do dnia 15.12.2021.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie, zaadresowanej jak niżej:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
z adnotacją:
Oferta do zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-6/21 na zadanie pn.:
Wymiana stolarki okiennej (kontynuacja) w budynku dawnego
C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli
 
 1. Termin składania ofert: 9 sierpnia 2021 r. godz. 12.00.
 2. Otwarcie ofert: 9 sierpnia 2021 r. godz. 12.15.
 3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
 2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
 1. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli (dotyczy wszystkich części):
Nazwa kryterium nr 1 Waga Sposób oceny Wzór
Cena – Kc 60% = 60 pkt Matematyczny Najniższa cena ofertowa
---------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena ofert badanej
 
Nazwa kryterium nr 2 Waga Sposób oceny
Okres gwarancji jakości – Kg od 0 pkt
do 40 pkt
Zgodnie z deklaracją Wykonawcy:
24 miesięczny okres gwarancji jakości – 0 pkt
36 miesięczny okres gwarancji jakości – 10 pkt
48 miesięczny  okres gwarancji jakości – 20 pkt
60 miesięczny okres gwarancji jakości – 40 pkt
            Kryterium „Okres gwarancji jakości” będzie rozpatrywany na podstawie deklarowanej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
UWAGA:
 1. Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 24 miesiące od daty odbioru końcowego.
 2. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniany przy ocenie ofert: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
 3. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości tylko w pełnych miesiącach, tj.:
24 m-ce lub 36 m-cy lub 48 m-cy lub 60 m-cy.
 1. Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty okresu gwarancji lub gdy błędnie wypełni ofertę w zakresie tego kryterium (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego) Zamawiający przyzna ofercie zero (0) pkt w tym kryterium i do umowy zostanie przyjęty 48 miesięczny okres gwarancji, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w lit. f).
 2. Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji poniżej 24 miesięcy Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z zapytaniem ofertowym.
 3. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji powyżej 60 miesięcy, Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 40 pkt, a do Umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.
 4. Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
Łączna ocena oferty: O = Kc (max. 60 pkt.) + Kg (max. 40 pkt)
 1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 2. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w  oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
 3. Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wypełnionym przedmiarem robót.
 4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 1. INFORMACJE KOŃCOWE
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów.
 2. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
 3. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia części lub całego postępowania bez podania przyczyny.
 6. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
 7. Zamawiający informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 9. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
 
 1. Załączniki
 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wzór umowy – załącznik nr 2
 3. Doświadczenie Oferenta – załącznik nr 3
 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – załącznik nr 4
 5. Dokumentacja projektowa: rysunki, STWiOR, przedmiar robót
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2021-07-27
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2021-07-27 14:09
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2021-08-12 17:36
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 23 września 2021r. 11:33:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.