bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-9/21 na zad. pn.: Wykonanie digitalizacji zabytków ruchomych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
 

MR–AG–ZO–312–9/21                                                                                      Stalowa Wola, dnia 16.09.2021
           
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Wykonanie digitalizacji zabytków ruchomych na potrzeby
Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.
 
 
 
 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest:
Romuald Chagowski, e-mail: rchagowski@muzeum.stalowawola.pl
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych jest:
Agata Hryc-Ląd, e-mail: agata.hryc@gmail.com
Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
 2. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 5. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.
 6. Nazwy i kod robót wiodących wg CPV:
72252000-6            Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71354100-5            Usługi odwzorowania cyfrowego
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie digitalizacji 100 zabytków ruchomych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, wg wykazu z Załącznika A, zgodnie z poniższym zakresem:
 1. digitalizacja 2D metodą fotograficzną w wysokiej rozdzielczości;
 2. wykonane fotografie powinny służyć celom budowy katalogu zbiorów online, dokumentacyjnym, inwentaryzacyjnym, publikacyjnym (drukowany katalog zbiorów).
 3. wymagane jest przekazanie na rzecz Zamawiającego pełnych praw majątkowych wynikających z prawa autorskiego dotyczących nieograniczonego w czasie, obszarze, sposobie, polu eksploatacji, wolnego eksploatowania wizerunków cyfrowych dokumentowanych obiektów muzealnych.
 4. fotografie powinny ukazywać możliwie pełny wizerunek i cechy właściwe danemu obiektowi, w sposób, który zminimalizuje potrzebę wykorzystywania programów graficznych do obróbki plików pierwotnych. Wyklucza się dokonywanie zmian proporcji wizerunku cyfrowego.
 5. Zamawiający wymaga wykonania po jednym zdjęciu z wzornikiem koloru, szarości, wymiaru, a także takich zdjęć,
 6. wyklucza się stosowanie innego oświetlenia poza światłami studyjnymi (stałymi, panelowymi, wyładowczymi) o jak najniższej emisji ciepła, stabilnych parametrach oświetlenia, stałej i kontrolowalnej temperaturze barwowej, wysokim współczynniku oddawania barw [CRI], w przypadku lamp panelowych możliwie najwyższą częstotliwość świecenia. Obiekty muzealne winny być umieszczone na neutralnym barwnie i fakturowo tle.
 7. wymaga się zapisu zdjęć w formatach graficznych: źródłowy RAW (minimum 2 ujęcia w najwyższej możliwej jakości przód i tył obiektu) oraz TIFF i JPEG.
 8. w czasie całego procesu fotografowania wymagane jest korzystanie z jednakowych wzorców barwnych (wg zaleceń NIMOZ), wzorców szarości oraz wzorców określających wymiary fotografowanego obiektu.
 9. wykonana dokumentacja winna być dostarczona na płycie/ach DVD lub twardym dysku zewnętrznym 2.5”.
 10. opracowanie metadanych opisujących obiekty (informacje merytoryczne do metadanych będą pochodziły od pracowników Muzeum).
 11. opracowanie metadanych technicznych dotyczących samego procesu digitalizacji.
 12. przeniesienie na zamawiającego całości zbywalnych praw majątkowych do wykonanego dzieła (produktów digitalizacji i metadanych).
 13. usługę digitalizacji muzealiów należy wykonać zgodnie z zaleceniami NIMOZ dotyczącymi digitalizacji muzealiów - Katalogiem Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych:
 1. Miejsce wykonania usługi: magazyny Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, ul. Hutnicza 17.
 2. Zamawiający przewiduje, wynagrodzenie ryczałtowe.
 3. Usługę należy wykonać przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonych usług.
 4. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z ewentualnym zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą eksponatów objętych niniejsza umową.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania rzeczoznawcy, który dokona oceny należytego wykonania konserwacji oraz odebrania usługi.  
 6. Usługę należy wykonać przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonych usług.
 7. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z ewentualnym zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą eksponatów objętych niniejsza umową.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania rzeczoznawcy, który dokona oceny należytego wykonania konserwacji oraz odebrania usługi.
 9. W celu prawidłowego sporządzenia wyceny Wykonawca powinien zapoznać się szczegółowo z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
 10. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zadania udzielił min. 24 – miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego.
 11. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patenty czy pochodzenie urządzeń należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca na etapie składania oferty, musi przedłożyć dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (udowodnienie technicznej, funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego). Niespełnienie tego warunku powodowało będzie odrzucenie oferty.
 12. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się szczegółowo z dokumentami zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
 13. Zamawiający dopuszcza indywidualny termin wizji lokalnej, który należy ustalić z Panem Romualdem Chagowskim, e – mail: rchagowski@muzeum.stalowawola.pl
 14. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia części lub całego postępowania bez podania przyczyny.
 16. Przygotowując wycenę, Oferent powinien skalkulować koszt dojazdu, transportu własnego sprzętu, przeniesienia praw autorskich oraz wszystkich innych kosztów, które poniesie w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.
 17. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 
 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w wykonywaniu profesjonalnej fotografii i dokumentacyjnej dzieł sztuki.
 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi polegające na digitalizacji 2D zbiorów muzealnych o wartości zamówienia minimum 10.000,00 zł brutto każde (słownie: dziesięć tysięcy zł).
 
 1. Doświadczenie Oferenta musi być podparte referencjami, protokołami odbioru lub poświadczeniami wystawionymi przez Zamawiających.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
 7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
 1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz parafowany wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.
 2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).
 4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 5. Opis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 
 1.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompletnej usługi w terminie: 45 dni.
Zamawiający planuje podpisanie umowy i przekazanie zabytków do digitalizacji ok. 1.10.2021.  
 
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
 1. pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE MR-AG-ZO-312-9/21
 
 1. elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego w okresie max. 7 dni od dnia terminu składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia, chyba, że oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
 
 1. Termin złożenia oferty
Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2021 r. do godz. 12.00
 
 1. Informacja o otwarciu ofert
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2021 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert ma charakter jawny.
 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 2. Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
 2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
 
 1. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena 100%.
 2. Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
 1. INFORMACJE KOŃCOWE
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów.
 2. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
 3. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia części lub całego postępowania bez podania przyczyny.
 6. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
 7. Zamawiający informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 9. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2021-09-16
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2021-09-16 18:44
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 20 października 2021r. 09:01:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.