XML
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-13/21 na zad. pn.: Usługa poligraficzna - druk offsetowy publikacji „Rozwadów. Katalog pocztówek z okresu 1895–2020”


MR – AG – ZO – 312 – 13/21                                                                            Stalowa Wola, dnia 17.11.2021
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
 
Usługa poligraficzna - druk offsetowy publikacji „Rozwadów.
Katalog pocztówek z okresu 1895–2020”
 
 
 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
Beata Trybuła, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 1. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
 2. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
 5. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 6. Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na druku offsetowym publikacji „Rozwadów. Katalog pocztówek z okresu 1895–2020”, zgodnie z poniższa specyfikacją:
 
 • format: 170 x 225 mm
 • kolor 4+4, szyta
 • ilość stron 288
 • papier: Arctic Volume White 130 - 140 g/m2 lub równoważny o nie gorszych parametrach estetycznych i użytkowych
 • oprawa: twarda + lakier UV
 • tłok wklęsły
 • wyklejka 1+0
 • druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego (PDF drukarski)
 • Zamawiający nadaje własny numer ISBN
 • Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt,
 • nakład: 340 szt. (słownie: trzysta czterdzieści szt.),
 • termin wykonania: 30 dni roboczych od dnia przekazania plików produkcyjnych.
 
 1. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez „wydruk próbny” Zamawiający rozumie wydruk „PROOF” min. 2 strony publikacji wskazanych przez Zamawiającego, na papierze właściwym w końcowej produkcji i wymaganym przez Zamawiającego. Wydruk próbny nie może odbiegać sposobem wykonania od docelowej technologii produkcji. Zamawiający uwzględnia możliwość wydłużenia terminu realizacji o czas potrzebny na akceptację wydruku „PROOF”, nie zaś na produkcję i dostawę. Akceptacja wydruku „PROOF” nie powinna trwać dłużej niż 2 dni robocze.  
 2. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto dokładnie te materiały, które wskazano w specyfikacji zapytania ofertowego.
 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym w specyfikacji zapytania ofertowego.
 
 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonali co najmniej 2 katalogi lub albumy w tym minimum jeden z reprodukcjami dzieł sztuki.
 
Oferent powinien wypełnić Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta” wraz z podaniem rodzaju przedmiotu zamówienia, wartości zamówienia, oraz dat wykonania. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument potwierdzający, że usługi poligraficzne zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, poświadczenia, itp.
 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 1. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.
 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 3. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń.
 
 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy:
 1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – Formularz oferty będący jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego
 2. Wzór umowy, będący jednocześnie oświadczeniem, że w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.
 3. Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym Oferenta – zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji zapytania ofertowego.
 
 1.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 1. Termin wykonania zamówienia:
30 dni roboczych od dnia przekazania plików produkcyjnych. Zamawiający planuje przekazanie plików produkcyjnych w dniu podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu.
 1. Termin określony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez Zamawiającego materiałów wyjściowych, o okres opóźnienia.
 
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
 1. pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter
 2. elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego w okresie max. 7 dni od dnia terminu składania ofert, chyba, że oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
 
 1. Termin złożenia oferty
Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2021 r. do godz. 12.00
 
 1. Informacja o otwarciu ofert
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2021 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert ma charakter jawny.
 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 2. Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 1. INFORMACJE O KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 1. Na formularzu oferty należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w zapytaniu ofertowym.
 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA 100%.
 
 1. Informacje końcowe
 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
 5. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania całego postępowania lub poszczególnej części zamówienia bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.
 8. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. 
 9. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 
 
 1. Załączniki
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Wzór umowy – Załącznik nr 2
 3. Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3
 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik 4
 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2021-11-17
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2021-11-17 10:59