XML
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-1/22 na zad. pn.: Dostawa i montaż profesjonalnych urządzeń pomiarowych i kontrolnych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
 
MR–AG–ZO–312–1/22                                                                                      Stalowa Wola, dnia 4.01.2022
           


 
ZAPYTANIE OFERTOWE


 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

Dostawa i montaż profesjonalnych urządzeń pomiarowych
i kontrolnych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
 
 
 
 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych jest:
Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach technicznych jest:
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeu.stalowawola.pl
Romuald Chagowski, e-mail: rchagowski@muzeum.stalowawola.pl
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
 2. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 5. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.
 6. Nazwy i kod robót wiodących wg CPV:
 
38400000-9            Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38410000-2            Przyrządy pomiarowe
38412000-6            Termometry
38414000-0            Higrometry
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego będzie mieściło się w wyremontowanej Hali byłych Warsztatów Szkolnych przy ZS nr 1, której powierzchnia całkowita netto wynosi 3 775,29 m2, kubatura 19 973,49 m2, zaś wysokość ścian wewnętrznych min. 7 m. Urządzenia do utrzymywania pożądanej temperatury i wilgotności, zgodnie z wytycznymi NIMOZ, w otwartej hali, w przestrzeniach ekspozycyjnych i przestrzeniach magazynowych, gdzie przechowywane będą eksponaty zostały przewidziane w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz zamontowane. Jednakże ze względu na podział przestrzeni ekspozycyjnej na poszczególne moduły, przedzielone niejednokrotnie wysokimi elementami aranżacyjnymi, które mogą mieć wpływ na obieg powietrza, a tym samym na wilgotność i temperaturę istnieje bezwzględna konieczność zamontowania profesjonalnych urządzeń do pomiaru temperatury i wilgotności w kilku newralgicznych strefach. Czujniki te (częściowo mobilne) umożliwią dokładny pomiar parametrów i dostosowanie pracy urządzeń do utrzymywania temperatury i wilgotności do parametrów, które są zalecane dla muzeów. Zaplanowane urządzenia mają umożliwić rejestrację parametrów, ich zapisanie (w cyklu co 15 min lub co 1 godz.) oraz analizę w skali dnia, tygodnia, miesiąca, roku, a tym samym zapewnią: możliwość regulacji urządzeń do utrzymania temperatury i wilgotności i szybkie reakcje na zmienne warunki oraz stabilne warunki konserwatorskie dla przechowywanych zabytków.
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż profesjonalnych urządzeń pomiarowych i kontrolnych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, zlokalizowanego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17, zgodnie z poniższymi wymaganiami i zakresem:
 
Profesjonalne urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności w Muzeum (łącznie 22 szt.)
 1. do gablot – bez wyświetlaczy, WIFI – 6 szt.
 2. do przestrzeni wystawienniczych – mogą być z wyświetlaczem (niekoniecznie), LAN lub WIFI – 12 szt.
 3. czujki do magazynów z wyświetlaczami, 2 LAN i 2 WIFI – 4 szt.
 4. Luksomierz – 2 szt.
 
Parametry, które muszą spełniać profesjonalne urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności:
 
 • zapis co przynajmniej co 1 min; 15 min; 30 min; 1 godz; 12 godz.; 24 godz. (programowany),
 • zasilane w gablotach bateryjne, pozostałe sieciowe lub bateryjne,
 • dokładność max. +- 2%RH oraz 0,4*C,
 • oprogramowanie do podglądu aktualnych parametrów i przeglądania zapisanej  historii (opcjonalnie z funkcją generowania alarmów o przekroczeniu minimalnej i maksymalnej wartości),
 • program w chmurze, możliwość odczytu na 2-3 komputerach,
 • urządzenia przystosowane do pracy w muzeach,
 • zakres pomiarowy temperatury co najmniej: -30 do +70 (stopni),
 • zakres pomiarowy wilgotności: 0 – 100% (pełny zakres),
 • sonda (czujnik pomiaru wewnętrzny lub zewnętrzny),
 • w przypadku urządzeń na baterie – działanie min. 12 miesięcy przy próbkowaniu co 1 godz.
 • pojemność pamięci wewnętrznej min. 30 000, w przypadku braku możliwości przesłania danych do programu,
 • wymiary i waga: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań,
 • kolor biały lub szary,
 • oprócz czujników potrzebne będą urządzenia do przechwytywania sygnału wifi tzw. odbiorniki (trzeba wykonać pomiary siły sygnału po zainstalowaniu czujników, może być, że wystarczy 1, ale może się okazać, że potrzebne będą 2 lub nawet 3).
 
Parametry, które muszą spełniać urządzenia typu Luksomierz (2 szt.)
 • Miernik z funkcją Hold
 • Temperatura przechowywania: -30 +50 °C
 • Temperatura pracy: 0 +50 °C
 • Zasilanie bateriami AAA lub AA
 • Żywotność baterii: 200 h
 • Zakres pomiarowy: 0 - 99999 Lux
 • Dokładność: ±5 Lux ±5 % wartości pomiaru (Klasa B, DIN 5032)
 • Rozdzielczość: 1 Lux (0 - 19999 Lux); 10 Lux (pozostały zakres)
 
 1. Miejsce dostawy i montażu: Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17.
 2. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
 3. Usługę należy wykonać przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonych usług.
 4. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zadania udzielił min. 24 – miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego.
 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patenty czy pochodzenie urządzeń należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca na etapie składania oferty, musi przedłożyć dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (udowodnienie technicznej, funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego). Niespełnienie tego warunku powodowało będzie odrzucenie oferty.
 6. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się szczegółowo z dokumentami zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
 7. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia części lub całego postępowania, na każdym etapie, bez podania przyczyny.
 9. Przygotowując wycenę, Oferent powinien skalkulować koszt dojazdu, transportu własnego sprzętu, przeniesienia praw autorskich oraz wszystkich innych kosztów, które poniesie w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.
 10. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 11. Zamawiający informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej w Muzeum COP. Zamawiający dopuszcza indywidualny termin wizji lokalnej, który należy ustalić z P. Romualdem Chagowskim, tel.15 8235064, e-mail: rchagowski@muzeum.stalowawola.pl
W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce, Zamawiający zastrzega, że przedstawiciel Wykonawcy odbywający wizję lokalną, przed jej odbyciem, może zostać zobligowany do zastosowania się do obowiązujących u Zamawiającego podwyższonych standardów higienicznych, takich jak w szczególności użycie środka dezynfekującego do rąk, użycie rękawiczek, użycie maseczki na twarz, zastosowanie wskazanych odległości od pracownika Zamawiającego.
 
 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Pośredniczącą,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
 
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 1. zdolności technicznej lub zawodowej:
 
 • zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 dostawy urządzeń pomiarowych do instytucji przechowujących eksponaty/ zabytki/ dokumenty/ archiwalia, w tym co najmniej jedna o wartości urządzeń pomiarowych minimum 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy zł).
 1. Doświadczenie Oferenta musi być podparte referencjami, protokołami odbioru lub innymi dokumentami poświadczającymi należyte wykonania zamówienia.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
 7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
 
 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
 1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz parafowany wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.
 2. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).
 4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 5. Opis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 
 1.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompletnej usługi w terminie: do 20 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający planuje podpisanie umowy niezwłocznie po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
 
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
 1. pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE MR-AG-ZO-312-1/22
 
 1. elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
 1. za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 
W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego w okresie max. 7 dni od dnia terminu składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia, chyba, że oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
 
 1. Termin złożenia oferty
Termin składania ofert upływa w dniu 13.01.2022 r. do godz. 12.00
 
 1. Informacja o otwarciu ofert
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2022 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert ma charakter jawny.
 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 2. Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli ona jest sprzeczna z treścią zapytania ofertowego wytycznymi lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.
 
 
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
 2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
 
 1. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena                                        – 70 %          =         70 pkt
Okres gwarancji jakości        –  30 %          =         30 pkt
Badaniu w kryteriach oceny ofert podlegać będą oferty niepodlegające odrzuceniu.
 
 1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Zamawiający ofercie o najniżej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 70 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
 
  C = C min x 70 pkt
  C o
gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
  C o – cena brutto badanej oferty (zł)
 
 
 
 
 1. Kryterium „Okres gwarancji jakości”:
W ramach Kryterium Wykonawca deklaruje okres pełnych miesięcy Gwarancji Jakości na dostawy zrealizowane w ramach przedmiotu zamówienia. Minimalny okres Gwarancji Jakości wynosi 24 miesiące.
 
Waga Sposób oceny  
30% = 30 pkt Zgodnie z deklaracją Wykonawcy 24 miesiące – 0 pkt.
36 miesięcy – 10 pkt.
48 miesięcy – 20 pkt.
60 miesięcy – 30 pkt.
 
 1. Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty Okresu Gwarancji jakości lub gdy błędnie wypełni ofertę w zakresie tego kryterium (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego) Zamawiający przyzna ofercie zero (0) pkt w tym kryterium i do Umowy zostanie przyjęty 24 miesięczny okres gwarancji jakości, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w zadaniu następnym. Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji poniżej 24 miesięcy Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z specyfikacją warunków zamówienia. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji powyżej 60 miesięcy, Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 30 pkt, a do Umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę. Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
 
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:    C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena”
   G. - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji jakości”
 
 1. Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
 1. INFORMACJE KOŃCOWE
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów.
 2. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
 3. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 7. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
 
 
 
 1. Załączniki
 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wzór umowy – załącznik nr 2
 3. Doświadczenie Oferenta – załącznik nr 3
 4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 4
 5. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 5
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2022-01-04
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2022-01-04 16:07