XML
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-2/22 na zad. pn.: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
MR-AG-ZO-312-2/22                                                                                        Stalowa Wola, dnia 7.01.2022
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dyrektor Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
 
 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
Halina Sobol, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
 2. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
 
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1.
 2. Szczegółowy opis zamówienia na sukcesywną dostawę materiałów biurowych zawiera Załącznik A.
 3. Dostawa materiałów biurowych realizowana będzie transzami wg potrzeb Zamawiającego.
 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał zamówiony towar (transzę) nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia drogą elektroniczną (e-mail) lub zgłoszenia telefonicznego.
 5. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który zaoferuje najniższą cenę brutto za pełny zakres zamówienia zgodny z Załącznikiem A.
 6. Zamawiający wymaga, by dostawa materiałów biurowych realizowana była wg stawek cenotwórczych przedstawionych w formularzu ofertowym.
 7. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. Artykuły biurowe będą dostarczane do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
 9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patenty czy pochodzenie urządzeń należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych takich samych lub lepszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, standardu materiałów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Niespełnienie tego warunku powodowało będzie odrzucenie oferty lub zwrot towarów w trakcie realizowania usługi.
 10. Oferowane materiały biurowe muszą:
 • być fabrycznie nowe,
 • posiadać oświadczenia producentów potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europejskiej określającymi wymogi bezpieczeństwa (CE).
 1. W razie stwierdzenia wad lub braku towaru Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wskutek pisemnej reklamacji odbiorcy towaru wolnego od wad lub towaru brakującego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji - maksymalnie w ciągu 3 dni od zgłoszenia (reklamacja może być złożona pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 2. Ilości materiałów biurowych wskazane w Załączniku A   wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania i przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.
 3. Zamawiający przewiduje, że z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia minimalna kwota wyniesie 70% ceny podanej przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niewykonania pełnego zakresu dostawy materiałów biurowych.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia większej ilości materiałów jednak nie więcej niż o 50% ilości przedmiarowych.  
 5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji gdy dostarczony towar nie będzie spełniał wymogów określonych przez Zamawiającego w Załączniku A do zapytania ofertowego, w przypadku braku możliwości wymiany lub zwrotu towaru.
 
 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Zamawiający nie nakłada szczegółowego wymagania w tym zakresie.
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
 
 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie dostawy materiałów biurowych dla min. 3 Zamawiających na wartość nie mniejszą niż 10 000 zł brutto każda w skali roku.
 
 • Zamawiający wymaga załączenia dowodów określających czy dostawy te zostały zrealizowane w sposób należyty i prawidłowo ukończone (np.: poświadczenia, referencje, protokoły odbioru, itp.).
 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Zamawiający nie nakłada szczegółowego wymagania w tym zakresie.
 
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
 6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 8. W przypadku gdy dostarczony przedmiot zamówienia nie odpowiada pod względem ilościowym, jakościowym lub trwałości produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji lub nie przyjęcia towaru, jako nie spełniającego wymagań minimalnych.
 
 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy.
 1. Opis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 2. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
 3. Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, wraz z załączeniem dowodów określających, czy wykazane dostawy zostały wykonane w sposób należyty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (np.: referencje, protokoły odbioru).
 
 1. TERMINY REALIZACJI
 1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. Zamawiający szacuje, iż podpisanie umowy powinno nastąpić niezwłocznie po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.   
 2. Zamawiający wymaga, by materiały dostarczane były sukcesywnie przez okres czasu określony w ust. 1, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę zapotrzebowania przekazanego za pomocą poczty elektronicznej lub zgłoszonego telefonicznie.
 3. Zamawiający będzie zlecał dostawę materiałów nie częściej niż 2 razy w miesiącu.
 4. W przypadku pilnych potrzeb Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielania zleceń jednostkowych częściej.    
 
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
 1. pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE MR-AG-ZO-312-10/21
 
 1. elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego w okresie max. 7 dni od dnia terminu składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia, chyba, że oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
 
 1. Termin złożenia oferty
Termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2022 r. do godz. 12.00
 
 
 
 1. Informacja o otwarciu ofert
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2022 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert ma charakter jawny.
 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 2. Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
 2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
 
 1. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, INFORMACJE POZOSTAŁE
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100 %
 
Opis
kryterium
Znaczenie
kryterium [%]
Opis metody przyznawania punktów
Cena
(łączna wartość asortymentu z tabeli przedmiarowej Załącznika A)
 przedmiotu zamówienia
wraz z podatkiem VAT
100 Proporcje matematyczne wg wzoru:
CENA min / CENA oferty badanej
´ 100 [pkt]
gdzie:
CENA - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT badanej oferty
CENA min - cena całości przedmiotu zamówienia wraz z VAT najtańszej oferty spośród złożonych ofert podlegających badaniu
 
 
 1. Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.
 2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
 7. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
 8. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
 10. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.
 11. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.  
 12. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 13. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 14. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
 
 1. Załączniki
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Wzór umowy – Załącznik nr 2
 3. Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3
 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik 4
 5. Załącznik A – wykaz materiałów biurowych
 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2022-01-07
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2022-01-07 12:27