bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
ZAPYTANIE OFERTOWE MR-AG-ZO-312-20-22 na zad. pn.: Usługa poligraficzna - druk offsetowy 2 publikacji dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 

MR – AG – ZO – 312 – 20/22                                                                            Stalowa Wola, dnia 10.05.2022
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Usługa poligraficzna
- druk offsetowy 2 publikacji dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 1. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
 2. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
 5. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 6. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
 7. Zamawiający przewidział możliwości składania ofert częściowych.
 8. Oferenci mogą złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZEŚĆ I
 1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest usługa poligraficzna polegająca na druku offsetowym publikacji zatytułowanej „Karykatury lotnicze”, zgodnie z poniższą specyfikacją:
 
 • format: A4 poziom (+/- 5 mm),
 • kolor 4+4,
 • ilość stron 192
 • papier: Arctic Volume White 130 - 140 g/m2 lub równoważny o nie gorszych parametrach estetycznych i użytkowych: +/- 10% (rodzaj papieru, gramatura, nieprzezroczystość, białość, jasność, gładkość),
 • lakier dyspersyjny na całości,
 • oprawa: twarda + lakier UV
 • publikacja szyta
 • druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego (PDF drukarski)
 • Zamawiający nadaje własny numer ISBN
 • Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt,
 • nakład: 200 szt. (słownie: dwieście szt.),
 • termin wykonania: 14 dni od dnia przekazania plików produkcyjnych.
 
CZEŚĆ II
 1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części II jest usługa poligraficzna polegająca na druku offsetowym katalogu wystawy Takie było lasowiackie życie... Dawna wieś w rzeźbie Jana Puka, zgodnie z poniższą specyfikacją:
 
 • format: 220 mm x 220 mm (poziom x pion),
 • objętość: 48 stron bez okładki
 • okładka: offset 300g, druk 4+4, papier typu Munken Lynx lub równoważny o nie gorszych parametrach.
Przez papier równoważny o nie gorszych parametrach Zamawiający rozumie poniżej wskazane właściwości papieru z dopuszczalnymi odchyłkami: +/- 20%. Papier offsetowy o gładkiej powierzchni i naturalnym kolorze, nieprzezroczystość 100%, grubość 420 [µm], wolumen 1,4 [grubość/gramatura], białość 116 [CIE], jasność 96 [ISO 2470/D65 %], szorstkość 550 [ml/min],
 • środek: offset 130g, druk 4+4, papier typu Munken Lynx lub równoważny o nie gorszych parametrach +/- 20%:
Przez papier równoważny o nie gorszych parametrach Zamawiający rozumie poniżej wskazane właściwości papieru z dopuszczalnymi odchyłkami: Papier offsetowy o gładkiej powierzchni i naturalnym kolorze, nieprzezroczystość 93%, grubość 140 [µm], wolumen 1,4 [grubość/gramatura], białość 116 [CIE], jasność 96 [ISO 2470/D65 %], szorstkość 550 [ml/min],
 • oprawa szyto-klejona
 • druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego (PDF drukarski)
 • Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt
 • nakład: 200 szt. (dwieście)
 • Zamawiający nadaje własny numer ISBN
 • termin wykonania: 14 dni od dnia przekazania plików
 
 1. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez „wydruk próbny” Zamawiający rozumie wydruk „PROOF” min. 2 strony publikacji wskazanych przez Zamawiającego, na papierze właściwym w końcowej produkcji i wymaganym przez Zamawiającego. Wydruk próbny nie może odbiegać sposobem wykonania od docelowej technologii produkcji. Zamawiający uwzględnia możliwość wydłużenia terminu realizacji o czas potrzebny na akceptację wydruku „PROOF”, nie zaś na produkcję i dostawę. Akceptacja wydruku „PROOF” nie powinna trwać dłużej niż 2 dni robocze.  
 2. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto dokładnie te materiały, które wskazano w specyfikacji zapytania ofertowego.
 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym w specyfikacji zapytania ofertowego.
 
 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonali co najmniej 2 katalogi wystaw lub albumy.
 
Oferent powinien wypełnić Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta” wraz z podaniem rodzaju przedmiotu zamówienia, wartości zamówienia, oraz dat wykonania. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument potwierdzający, że usługi poligraficzne zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, poświadczenia, itp.
 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 1. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.
 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 3. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń.
 
 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy:
 1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – Formularz oferty będący jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego
 2. Wzór umowy, będący jednocześnie oświadczeniem, że w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.
 3. Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym Oferenta – zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji zapytania ofertowego.
 
 1.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 1. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia przekazania plików produkcyjnych.
(dotyczy części I oraz części II).
 1. Termin określony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez Zamawiającego materiałów wyjściowych, o okres opóźnienia.
 
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
 1. pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter.
 2. elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (pod rygorem nieważności) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
 
 1. Termin złożenia oferty
Termin składania ofert upływa w dniu 16.05.2022 r. do godz. 12.00
 
 1. Informacja o otwarciu ofert
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2022 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert ma charakter jawny.
 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 2. Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli ona jest sprzeczna z treścią zapytania ofertowego wytycznymi lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.
 3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 1. INFORMACJE O KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 1. Na formularzu oferty należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w zapytaniu ofertowym.
 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA 100%.
 
 1. Informacje końcowe
 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
 5. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania całego postępowania lub poszczególnej części zamówienia bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.
 8. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. 
 9. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 
 
 1. Załączniki
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Wzór umowy – Załącznik nr 2
 3. Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3
 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik 4
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2022-05-10
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2022-05-10 14:44
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 21 maja 2022r. 08:47:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.