XML
Informacja o wyniku zapytania ofertowego na zad. pn.: Wykonanie usług cateringowych i hotelarskich dla uczestników szkoleń organizowanych w Stalowej Woli – CZĘŚĆ II, na potrzeby projektu: „Muzea Pogranicza – Przestrzeń Dialogu Międzykulturowego”


                                                                                                                     Stalowa Wola, dnia 20.09.2022
 


Wykonawcy
uczestniczący w zapytaniu ofertowym
MR–AG–ZO–312–32/22

 
B i u l e t y n    I n f o r m a c j i    P u b l i c z n e j
INFORMACJA O WYNIKU PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) - na zadanie pn.: Wykonanie usług cateringowych i hotelarskich dla uczestników szkoleń organizowanych w Stalowej Woli – CZĘŚĆ II, na potrzeby projektu: „Muzea Pogranicza – Przestrzeń Dialogu Międzykulturowego”
 
  1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało opublikowane w dniu 6.09.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
  1. Zamawiający, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, na podstawie zapisów pkt VII zapytania ofertowego informuje równocześnie wszystkich wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt VIII zapytania ofertowego.
 
  1. Do dnia 14.09.2022 r. godz. 11:00 w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
Oferta nr 1
Firma Wielobranżowa PROMUS Katarzyna Gancarz-Sobiło, ul. Podlądzie, 37-410 Ulanów
Cena: 6 750,00 zł (brutto)
 
Oferta nr 2
Zakład Produkcyjno – Handlowy „Wodex” Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
Cena: 7 250,00 zł (brutto)
 
  1. Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom:
Lp. Nr oferty KRYTERIUM: Cena (100%) Punktacja łączna
1 I 6 750,00 (brutto) x 100 / 6 750,00 zł (brutto) = 100,00 100,00 pkt.
2 II 6 750,00 (brutto) x 100 / 7 250,00 zł (brutto) = 93,10 93,10 pkt.
 
  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrana została oferta złożona przez Firmę Wielobranżową PROMUS Katarzyna Gancarz-Sobiło, ul. Podlądzie, 37-410 Ulanów z ceną wykonania przedmiotu zamówienia 6 750,00 zł (brutto). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta Firmy Wielobranżowej PROMUS Katarzyna Gancarz-Sobiło spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów, w związku z czym uznana została za najkorzystniejszą. Miejsce świadczenia usługi: Hotel Hutnik, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 12, 37-450 Stalowa Wola.
 
Zamawiający dziękuje za złożenie ofert i zaprasza do udziału w kolejnych postępowaniach.
 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2022-09-20
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2022-09-20 11:25