XML
ZAPYTANIE OFERTOWE MR-AG-ZO-312-36-22 na zad. pn.: Wykonanie audytu części projektu realizowanego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli pn.: „Muzea Pogranicza – Przestrzeń Dialogu Międzykulturowego”
 

MR–AG–ZO–312–36/22                                                                                     Stalowa Wola, dnia 20.09.2022
           
           
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Wykonanie audytu części projektu realizowanego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
pn.: „Muzea Pogranicza – Przestrzeń Dialogu Międzykulturowego”

 
 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach merytorycznych i formalno-prawnych są:
Ewelina Wiechnik, e-mail: ewiechnik@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
 2. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatków części projektu odpowiadającego zakresowi rzeczowemu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli pn.: „Muzea Pogranicza – Przestrzeń Dialogu Międzykulturowego”. Projekt „Muzea Pogranicza – Przestrzeń Dialogu Międzykulturowego” realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, 1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii.
 2. Audytor zewnętrzny zobowiązany będzie zapoznać się z dokumentacją projektową, w tym w szczególności z umową o dofinansowanie nr PLBU.01.01.00-UA-1093/20-01 wraz ich załącznikami  tj. szczegółowym opisem projektu oraz budżetem projektu, Podręcznikiem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz Wytycznymi do weryfikacji wydatków w ramach Programu.
 3. Szczegółowy tryb pracy audytora oraz wzory dokumentów niezbędnych przy realizacji zamówienia określają Wytyczne do weryfikacji wydatków w ramach Programu dostępne pod adresem: http://pbu2020.eu/files/uploads/pages_en/Programme%20documents/Guidelines%20on%20expenditure%20verification_ver%203.0%20July%202019.zip.
 4. Audytor powinien zapoznać się z kompletem dokumentów Programu dostępnych na stronie internetowej
 1. Do zadań audytora należeć będzie sprawdzenie czy wydatki w ramach projektu są zgodne  z prawem krajowym, z prawodawstwem unijnym, a także zostały poniesione zgodnie  z wymaganiami dokumentów programowych i postanowieniami umowy. Zadaniem audytora będzie potwierdzenie ścieżki audytu w tym, potwierdzenie, że usługi i dostawy zostały wykonane, dostarczone lub zainstalowane oraz, że wydatki deklarowane przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zostały zapłacone. W tym celu audytor przeprowadzi weryfikację formalną, rachunkową i merytoryczną wydatków przedstawionych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w raporcie z realizacji projektu, aby zapewnić, że wydatki: 
 
 1. zostały poniesione zgodnie warunkami umowy o dofinansowanie oraz budżetem projektu,
 2. mieszczą  się  w  katalogu  wydatków  kwalifikowalnych  określonym  w  dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania wydatków i umowie o dofinansowanie,
 3. zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków projektu,
 4. zostały  poniesione  zgodnie  z  zasadami  racjonalnej  gospodarki  finansowej w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów,
 5. zostały prawidłowo udokumentowane,
 6. zostały ujęte w ewidencji księgowej.
 
 1. Audytor prowadzi weryfikację wydatków na podstawie obowiązujących go procedur kontroli ustanowionych w Programie oraz zgodnie z:
 1. Międzynarodowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 Usługi wykonywania procedur przewidzianych dla informacji finansowych w wersji wydanej przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).
 2. Kodeksem etyki zawodowych księgowych opracowanym i wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych IFAC.
 
 1. Zgodnie z zapisami projektu zaplanowane jest złożenie jednego raportu końcowego z realizacji projektu.
 2. Dokumenty wymagane od Audytora:
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje audytora (np. certyfikat potwierdzający bycie członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest członkiem IFAC; certyfikat potwierdzający bycie zarejestrowanym jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów).
 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na co najmniej poziomie B2.
 
 1. Podstawowe informacje na temat projektu „Muzea pogranicza – Przestrzeń dialogu międzykulturowego”:
 1. Projekt „Muzea pogranicza – Przestrzeń dialogu międzykulturowego”, którego partnerem Wiodącym jest Wołyńska rada Obwodowa, a Beneficjentami – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli i Centrum Regionalnych Inicjatyw z Wołynia – jest realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, 1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii. Terytorialnie projekt obejmuje województwo podkarpackie i obwód wołyński. Zadaniem, jakie stawiają sobie partnerzy projektu, jest promocja kultury lokalnej oraz zachowanie historycznego dziedzictwa. Muzea odgrywają tu ważną rolę jako platforma do budowania historycznej pamięci, narodowej tożsamości oraz poznawania kulturowego i historycznego krajobrazu innych krajów.
 2. Głównym celem projektu jest przekształcenie transgranicznego regionu Wołyńsko-Podkarpackiego w wysokiej jakości obszar turystyczny, będący konkurencyjnym i dobrze znanym miejscem, dzięki ustanowieniu skutecznego dialogu międzykulturowego między muzeami. Efektem zwiększenia atrakcyjności muzeów będzie wzrost liczby gości odwiedzających wystawy, korzystających z muzealnej oferty naukowej i edukacyjnej.
 3. Jednym z kluczowych produktów inicjatywy ma być poprawa dostępności muzeów dla osób z niepełnosprawnościami, dlatego współpraca transgraniczna uważana jest przez ukraińskich partnerów za niezwykle istotną. 
 4. W ramach projektu powstanie trójjęzyczna strona internetowa Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego (wersja ukraińska, polska i angielska), zostanie opublikowany trójjęzyczny katalog zawierający skarby dziedzictwa kulturowego i historycznego pogranicza ukraińsko-polskiego z kolekcji Muzeum Wołyńskiego i Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, wyprodukowane zostaną dwa filmy promocyjne o partnerskich muzeach (w języku ukraińskim i polskim, z angielskimi napisami). W trakcie realizacji projektu, w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku zostanie zaprezentowana wystawa „Sztuka dla wszystkich. Porcelana”, stanowiąca prezentację ceramiki ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Wystawa będzie dostosowana dla zwiedzających m.in. z dysfunkcjami wzroku.
 5. Zaplanowano również w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli i na Ukrainie wspólne eventy, tj. szkolenia i warsztaty. Do poprowadzenia szkoleń i warsztatów zaproszeni zostaną eksperci posiadający doświadczenie w zakresie dostarczania wiedzy i rozwijania umiejętności dostosowywania wystaw dla osób z niepełnosprawnościami, a także tworzenia i wdrażania innowacyjnych programów edukacyjnych. Część warsztatowa będzie poświęcona najlepszym praktykom stosowania nowych podejść do organizowania działań wystawienniczych. Podczas wizyty w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli muzealnicy poznają również tajniki marketingu i promocji muzeów. Działania szkoleniowe dla personelu przyczynią się do zwiększenia jego zdolności do lepszego promowania i reklamowania swoich muzeów oraz podwyższenia poziomu usług. W ostatnim kwartale realizacji projektu w Łucku zorganizowana zostanie konferencja  dla personelu partnerskich placówek.
 6. Zakładanym efektem realizacji projektu ma być poprawa wizerunku pogranicza ukraińsko-polskiego, następująca w procesie promocji dziedzictwa kulturowego; zaspokojenie potrzeb odwiedzających muzeum osób w różnym wieku i różnych kategorii; zwiększenie rodzaju oraz jakości usług turystycznych na pograniczu polsko-ukraińskim; poprawa dostępności i atrakcyjności muzeów na obszarze Programu; podniesienie zdolności personelu muzeów do świadczenia usług lepszej jakości dla osób z niepełnosprawnościami, zacieśnienie kontaktów i współpracy pomiędzy muzeami sąsiadujących krajów; poprawa instytucjonalnych zdolności partnerskich muzeów na polu kultury i turystyki. Wzrost liczby odwiedzających muzea powinien przynieść partnerom po obu stronach granicy także korzyści gospodarcze. Dzięki waloryzacji zasobów kulturowych i historycznych transgraniczna przestrzeń dialogu międzykulturowego zostanie rozszerzona. Przyczyni się to do usunięcia istniejących uprzedzeń oraz lepszego zrozumienia między narodami i poznawania nawzajem swojej kultury.
 7. Kwota jaką uzyskało Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na realizację projektu wynoszą 18 637,80 euro. (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem zł 80/100). Działania, które obejmują wydatkowanie środków to:
 
 1. Zatrudnienia Managera projektu po stronie polskiej
 2. Produkcji plansz do wystawy, współorganizacji wystawy w Łucku
 3. Koszty wynagrodzenia dla 6 ekspertów na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów, wyboru fotografii do katalogu
 4. Organizacji dwudniowych warsztatów i dwudniowych szkoleń dla edukatorów z Polski i z Ukrainy (zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i cateringowych)
 5. Działania promocyjne,
 6. Wykonanie tłumaczeń dokumentów na język angielski
 
 1. Zamawiający przewiduje, że wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy.
 2. Termin wykonania zamówienia:
 • Od dnia podpisania umowy do dnia zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji projektu (do końca I kwartału 2023 r.)
 • Planowany termin wykonania audytu: przeprowadzenie audytu do 30 dni dla raportu końcowego (od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych materiałów).
 1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 12 m-cy. 
 
 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Pośredniczącą,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
 
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
 
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 
 • o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają lub będą posiadali osobę na stanowisku audytora posiadającego kwalifikacje audytora (np. certyfikat potwierdzający bycie członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest członkiem IFAC; certyfikat potwierdzający bycie zarejestrowanym jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów).
 
 • o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają lub będą posiadali osobę na stanowisku audytora posiadającego certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na co najmniej poziomie B2.
 
 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 
 1. zdolności technicznej lub zawodowej:
 
 • o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi audytu projektów dofinansowanych ze środków UE o wartości usługi audytorskiej min. 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące zł) każda.
 
Zamawiający wymaga załączenia dowodów określających, czy dostawy te zostały zrealizowane w sposób należyty (np.: poświadczenia, referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty z których wynika należyta realizacja zamówienia przez Wykonawcę).
 
 1. Doświadczenie Oferenta musi być podparte referencjami, protokołami odbioru lub innymi dokumentami poświadczającymi należyte wykonania zamówienia.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
 5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym etapie, bez podania przyczyny.
 2. Przygotowując wycenę, Oferent powinien skalkulować koszt dojazdu, transportu oraz wszystkich innych kosztów, które poniesie w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.
 3. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Zamawiający informuje, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 
 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
 1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz parafowany wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.
 2. Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w tym posiadania wiedzy i doświadczenia – wg Załącznika nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia.
 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).
 4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 5. Opis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 6. Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić oświadczenie o podleganiu bądź nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – wg Załącznika nr 5.
 7. Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje audytora (np. certyfikat potwierdzający bycie członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest członkiem IFAC; certyfikat potwierdzający bycie zarejestrowanym jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów).
 8. Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na co najmniej poziomie B2.
 
 1.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia upływa od dnia podpisania umowy do dnia zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji projektu do końca I kwartału 2023 r. Planowany termin wykonania audytu: przeprowadzenie audytu do 30 dni dla raportu końcowego (od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych materiałów).
 
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
 1. pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter.
 
 1. elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (pod rygorem nieważności) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
 
 1. Termin złożenia oferty
Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2022 r. do godz. 12.00
 
 1. Informacja o otwarciu ofert
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2022 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert ma charakter jawny.
 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 2. Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli ona jest sprzeczna z treścią zapytania ofertowego wytycznymi lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.
 3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
 2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
 
 1. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena                                        – 100 %        =         100 pkt
Badaniu w kryteriach oceny ofert podlegać będą oferty niepodlegające odrzuceniu.
 
 1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Zamawiający ofercie o najniżej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 100 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
 
  C = C min x 100 pkt
  C o
gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
  C o – cena brutto badanej oferty (zł)
 
 
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.
 2. Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
 1. INFORMACJE KOŃCOWE
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów.
 2. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
 3. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 7. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
 
 1. Załączniki
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Wzór umowy – Załącznik nr 2
 3. Doświadczenie Oferenta – Załącznik nr 3
 4. Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 4
 5. Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – Załącznik nr 5
 6. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – Załącznik nr 6


Uwaga: w dniu 23.09.2022 zmodyfikowano (zaktualizowano) treść Załącznika nr 2 - Wzór umowy.
 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2022-09-20
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2022-09-20 10:21
Modyfikacja Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2022-09-23 09:45