bip.gov.pl
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Biuletyn Informacji Publicznej
ZAPYTANIE OFERTOWE MR-AG-ZO-312-37-22 na zad. pn.: Wykonanie szczegółowej mapy i aplikacji wspierającej działanie EKO-punktów - informacji o lokalnym dziedzictwie (w języku polskim i angielskim), pozwalającej odbiorcom na zaplanowanie indywidualnych lub grupowych wycieczek pieszych oraz rowerowych
 
 
MR–AG–ZO–312–37/22                                                                                    Stalowa Wola, dnia 27.09.2022
                       


ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Wykonanie szczegółowej mapy i aplikacji wspierającej działanie EKO-punktów - informacji o lokalnym dziedzictwie (w języku polskim i angielskim), pozwalającej odbiorcom na zaplanowanie indywidualnych lub grupowych wycieczek pieszych oraz rowerowych
 
 
 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych oraz merytorycznych jest:
Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
 2. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 5. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Budżetu Państwa w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli, Program Rozwój Lokalny.
 6. Nazwy i kod robót wiodących wg CPV:
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szczegółowej mapy i aplikacji wspierającej działanie EKO-punktów, tzn. planowanych do wykonania i montażu elementów plenerowych małej infrastruktury w Stalowej Woli (ławeczka, tablica informacyjna, stojak na rowery), na których będą prezentowane w języku polskim i angielskim informacje o lokalnym dziedzictwie, pozwalającej odbiorcom na zaplanowanie indywidualnych lub grupowych wycieczek pieszych oraz rowerowych – zgodnie z następującymi wymaganiami:
 
Zadanie złożone jest z dwóch immanentnych części (etapów), które należy osobno wycenić w formularzu ofertowym.
 
CZĘŚĆ I
Opracowanie pliku graficznego mapy miasta Stalowa Wola
Muzeum dostarczy cyfrowe wersje map topograficznych miasta Stalowa Wola, 8 zoom mapek z zaznaczonymi na nich EKO-punktami (przystanki dla rowerzystów zawierające m. in.: ławeczkę, stand informacyjny, stojak rowerowy) usytuowane w pobliżu zabytkowych budynków i historycznych miejsc na terenie miasta Stalowa Wola. Mapa ma ułatwić mieszkańcom i turystom zapoznanie się z lokalizacją zabytków na terenie miasta, które znajdują się w pobliżu powstających EKO-punktów.
 
Należy zaprojektować i wykonać mapę główną (ogólną) z zaznaczonymi wszystkimi 8 EKO-punktami oraz 8 wersji mapy głównej z uszczegółowionymi informacjami na temat konkretnej lokalizacji, np. opis TU JESTEŚ (szczegółowa).   
 
Pliki graficzne mapy będą wykorzystane do wykonania wydruków wielkoformatowych (przedmiot odrębnego zamówienia) oraz do wykonania aplikacji mobilnej (dwujęzycznej).
 
Mapa zawierać będzie:
 1. nagłówek i stopkę projektową (niezbędne informacje: logotypy oraz treści z o dofinansowaniu, realizatorach, nazwy poszczególnego przystanku). Planowany rozmiar mapy do wydruku 120x70,  bez nagłówku i stopki 100x70.
 2. 8 jednakowych znaków graficznych, odróżniających się kolorem (Znak EKO-punktu). W każdym EKO-punkcie musi być odróżniony pojedynczy znak, adekwatny do miejsca np. powiększony znak EKO-punktu i dodana informacja TU JESTEŚ.
 3. LEGENDĘ  - w języku polskim i angielskim z nazwami 8 Eko-punktów oraz ze znakami/ikonami pobliskich zabytków, np.:  kościół, cmentarz, kirkut, muzeum, kapliczka, młyn, mykwa, ochronka, dworzec PKP, itp.
 1. określenie kierunków: Sandomierz, Nisko, Tarnobrzeg,
 2. znak określający kierunek (północ),
 3. wyznaczoną trasę łączącą wszystkie punkty, z podaniem: odległości w kilometrach, między punktami; czasu przejścia pieszo między punktami; czasu przejazdu rowerem między punktami.
 
Muzeum dostarczy treści nagłówka i stopki, nazwy EKO-punktów, treści i fotografie dotyczące zabytków.
Mapa ma ułatwić zaplanowanie wycieczek pieszych i rowerowych. (w załączeniu poglądowa mapka).
 
CZĘŚĆ II
Wykonanie aplikacji mobilnej - systemu internetowego, który pomoże turystom w zwiedzaniu miasta, na bazie opracowanych map, o responsywnym interfejsie użytkownika dostosowanym do urządzeń mobilnych tj. telefony i tablety, zaprojektowanym tak aby można go było w przyszłości rozwijać.
 
Aplikacja ma być bezpłatna, dostępna na subdomenie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w wersji dwujęzycznej: w języku polskim i angielskim, współpracująca z nawigacją GPS zainstalowaną w telefonie komórkowym użytkownika.
 
 
Aplikacja zawierać będzie:
 1. opracowaną mapę ogólną oraz 8 map szczegółowych z lokalizacją 8 EKO-punktów,
 2. przystępny opis atrakcji turystycznych na szlaku pieszym i  rowerowym (z uwzględnieniem dróg rowerowych) w dwóch wersjach językowych: w języku polskim i angielskim,
 3. zdjęcia i informacje do poszczególnych 8 EKO-punktów,
 4. nagłówek i stopkę projektową (niezbędne informacje: logotypy oraz treści z o dofinansowaniu, realizatorach, nazwę poszczególnego przystanku),
 5. opis miejsca zawsze w jednej formie (np. tekst, ustaloną liczbę zdjęć, ustaloną liczbę nagrań audio w wersjach polskich i angielskich),
Muzeum dostarczy treści nagłówka i stopki, nazwy EKO-punktów, treści i fotografie dotyczące zabytków, nagrania audio - w wersjach polskich i angielskich .
Funkcjonalności, możliwości:
 1. aplikacja powinna się pojawić po zeskanowaniu napotkanego QRCode na urządzeniu użytkownika.
 2. aplikacja powinna wyświetlać informacje o miejscu i dać możliwość przejścia do kolejnych miejsc.
 3. aplikacja ma umożliwić w wygodny sposób zwiedzanie, poprowadzić z łatwością do wybranych zabytków
 4. wybór języka
 5. przystępny opis
 6. pobieranie danych o konkretnym punkcie za pomocą skanu kodu QR
 7. wyświetlanie zdjęć powiązanych z zeskanowanym punktem
 8. wyświetlanie tekstów w języku angielskim / polskim w zależności od wybranego języka
 9. odtworzenie pliku dźwiękowego z odczytywanym przez lektora tekstem
 10. wyświetlenie mapy powiązanej z danym punktem
 11. przedstawienie odległości do następnego proponowanego punktu
 12. powiązanie wykonanej aplikacji z aplikacją Google Maps zainstalowaną w urządzeniu użytkownika (Funkcja: prowadź do).
 
Okres utrzymania aplikacji: 5 lat. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów aplikacji u swoich technologicznych dostawców.
 
Wymagania techniczne:
 1. system powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby po stronie Wykonawcy przez okres trwałości projektu był uruchomiony serwer będący częścią systemu.
 2. system powinien umożliwiać jego dalszą rozbudowy i administrowanie nim bez udziału Wykonawcy, np. przy zmianach merytorycznych w treściach prezentowanych miejsc
 3. dostarczenie  w wersji elektronicznej  i papierowej (1 kpl.) dokumentacji zaprojektowanego systemu.
 4. uruchomienie serwera dostępnego 24h na dobę wraz z bazą danych (po stronie Wykonawcy),
 5. wykonanie oprogramowania np. typu BackEnd (serca systemu umożliwiającego jego rozbudowę)
 6. na serwerze powinna znajdować się baza danych oraz program (tzw. BackEnd), który będzie łącznikiem pomiędzy bazą danych a urządzeniem użytkownika końcowego (turysty).
 7. Wykonanie aplikacji do zarządzania treścią znajdującą się w bazach danych (umożliwiającej dostęp dla wybranych użytkowników/pracowników Muzeum)
 8. Wykonanie aplikacji/systemu dla turysty, który się pojawi po zeskanowaniu napotkanego QRCode.
 
 1. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną i kody źródłowe aplikacji mobilnej, wszystkich stworzonych w ramach zamówienia tekstów, grafik, fotografii.
 2. Wykonawca dostarczy 2 egzemplarze instrukcji obsługi panelu administracyjnego w języku polskim.
 3. Wykonawca zapewni 5-letni serwis aplikacji, gwarantujący utrzymanie poprawnego jej działania wraz z wprowadzanymi przez pracowników Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zmianami treści.
 4. W okresie gwaranci Wykonawca zobowiązuje się do:
 1. nieodpłatnego usuwania wad, usterek, awarii w terminie określonym każdorazowo przez Zamawiającego,
 2. udzielania Zamawiającemu telefonicznego wsparcia w zakresie eksploatacji aplikacji,
 3. pomocy w analizie kodu źródłowego oraz dokumentacji systemu,
 4. udzielania administratorom wyjaśnień dotyczących użytkowania i eksploatacji wykonanej aplikacji,
 5. pomocy w dokonywaniu zmian w systemie.
 1. Wykonawca zapewni 5 letni hosting aplikacji/bazy danych od dnia podpisania umowy, a po zakończeniu hostingu dostarczenie nośnika z aplikacją w formie umożliwiającej przeniesienie jej na inny serwer oraz instrukcji instalacji i konfiguracji na innym serwerze.
 2. Wykonawca powinien zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w kwestiach merytorycznych dotyczących przedmiotu umowy,
 3. Wraz z zapłatą całego wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektu będącego przedmiotem umowy polegające na prawie do wykorzystania tego projektu. Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy.
 4. Zamawiający przewiduje, że wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy w terminie 4 miesiące od daty podpisania umowy.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym etapie, bez podania przyczyny.
 7. Przygotowując wycenę, Oferent powinien skalkulować koszt dojazdu, transportu oraz wszystkich innych kosztów, które poniesie w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.
 8. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 9. Zamawiający informuje, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym pliku i opisane „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
 
 1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Pośredniczącą,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
 
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
 
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 
 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 
 1. zdolności technicznej lub zawodowej:
 
 • zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi informatyczne polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu, wdrożeniu i dostarczeniu do klienta aplikacji webowej lub ze sklepu (np. Google Play,… itp.) prawidłowo działających m.in. na urządzeniach mobilnych, o wartości minimum 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy zł) każda.
 
Poprzez aplikację webową Zamawiający rozumie: program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera. (w tym celu wykorzystuje przeglądarkę internetową użytkownika, będącego interaktywnym klientem aplikacji internetowej) – zgodnie z definicją: https://pl.wikipedia.org/wiki/Aplikacja_internetowa
 
Zamawiający wymaga załączenia dowodów określających, czy dostawy te zostały zrealizowane w sposób należyty (np.: poświadczenia, referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty z których wynika należyta realizacja zamówienia przez Wykonawcę).
 
 1. Doświadczenie Oferenta musi być podparte referencjami, protokołami odbioru lub innymi dokumentami poświadczającymi należyte wykonania zamówienia.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
 5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
 
 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
 1. Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz parafowany wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.
 2. Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w tym posiadania wiedzy i doświadczenia – wg Załącznika nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia.
 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).
 4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 5. Opis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 6. Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić oświadczenie o podleganiu bądź nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – wg Załącznika nr 5.
 
 1.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 1. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompletnej usługi w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający planuje podpisanie umowy niezwłocznie po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
 2. Termin określony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez Zamawiającego materiałów wyjściowych, terminy umowne przekazania dokumentacji zostaną przesunięte o okres wymienionego powyżej opóźnienia.
 
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
 1. pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter.
 2. elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (pod rygorem nieważności) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
 
 1. Termin złożenia oferty
Termin składania ofert upływa w dniu 7.10.2022 r. do godz. 12.00
 
 1. Informacja o otwarciu ofert
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.10.2022 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
 2. Otwarcie ofert ma charakter jawny.
 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 2. Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli ona jest sprzeczna z treścią zapytania ofertowego wytycznymi lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.
 3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
 2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
 
 1. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena                                        – 100 %        =         100 pkt
Badaniu w kryteriach oceny ofert podlegać będą oferty niepodlegające odrzuceniu.
 
 1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Zamawiający ofercie o najniżej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 100 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
 
  C = C min x 100 pkt
  C o
gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
  C o – cena brutto badanej oferty (zł)
 
 
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.
 2. Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
 1. INFORMACJE KOŃCOWE
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów.
 2. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
 3. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 7. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
 
 1. Załączniki
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Wzór umowy – Załącznik nr 2
 3. Doświadczenie Oferenta – Załącznik nr 3
 4. Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 4
 5. Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – Załącznik nr 5
 6. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – Załącznik nr 6
 
powrot
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2022-09-27
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2022-09-27 11:58
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, e-mail muzeum@muzeum.stalowawola.pl
Wygenerowano: 10 grudnia 2022r. 10:36:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.