XML
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. postępowania nr MR-AG-3121-7/22 pn.: Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne (Etap V)

 
                                              
MR-AG-3121-7/22                                                                                            Stalowa Wola, 10.08.2022 r.
 
 
 
 
B I U L E T Y N     I N F O R M A C J I     P U B L I C Z N E J
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 Zamawiający, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając w trybie art. 253 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym nr postępowania MR-AG-3121-7/22 pn.:
Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne (Etap V)
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdz. XIX SWZ.
 
Do realizacji zamówienia wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
PPU WOMA Marek Woźniak, ul. Wieniawskiego 64/21, 31-436 Kraków,
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 299 737,32 zł brutto.
słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć zł siedemset trzydzieści siedem zł 32/100 gr.
 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert (cena 60%; okres gwarancji jakości 40%) oraz łączną punktację.
 
 
Lp.
Nazwa
Wykonawcy
Cena łączna brutto (zł)
 
Punktacja Okres gwarancji jakości Punktacja Łączna punktacja
1 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SMART
Sławomir Taracha,
Dąbrowa Rzeczycka 168, 37-455 Dąbrowa Rzeczycka
 
 
299 925,69 zł
 
 
59,96 pkt.
 
 
48 m-cy
 
 
40,00 pkt.
 
 
99,96 pkt.
2 PPU WOMA
Marek Woźniak,
ul. Wieniawskiego 64/21
31-436 Kraków
 
299 737,32 zł
 
60,00 pkt.
 
48 m-cy
 
40,00 pkt.
 
100,00 pkt.
 

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy PPU WOMA Marek Woźniak, ul. Wieniawskiego 64/21, 31-436 Kraków spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz nie podlega odrzuceniu, w związku z powyższym ww. oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 
 
 
 
Podmiot publikującyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
WytworzyłAneta Garanty - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli2022-08-10
Publikujący Marcin Młynarski - Spec. ds. zam. publicznych i promocji 2022-08-10 13:30