ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy postępowania MR-AG-3121-6/23 pn.: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania ...

 

                                                                                               Stalowa Wola, dnia 27.04.2023

 

 

B I U L E T Y N     I N F O R M A C J I     P U B L I C Z N E J

B I U L E T Y N   Z A M Ó W I E Ń   P U B L I C Z N Y C H  E-ZAMOWIENIA

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając w trybie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr MR-AG-3121-6/23 dot. zamówienia pn.:

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 8 Eko-punktów informacji historycznej „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII” - w ramach Projektu pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli, Program Rozwój Lokalny

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Rozdziale 14 SWZ.

 

Wybrana została oferta złożona przez: Smartta Sp. z o. o., ul. Wyspiańskiego 48 42-160 Krzepice,

 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości: 329 640,00 PLN

słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści zł 00/100.

Okres gwarancji jakości: 36 miesięcy

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa

oferenta

Punktacja

Kryterium nr I

Punktacja

Kryterium nr II

Punktacja

łączna

1.

SORTED Sp. z. o.o. Chyliczki

ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno

41,42 pkt.

 

40,00 pkt.

 

 

81,42 pkt.

2.

IMSTUDIO.PL Architektura miejska Producent reklam Marcin Waśko, ul. Grunwaldzka 178, 33-300 Nowy Sącz

58,99 pkt.

 

40,00 pkt.

 

 

98,99 pkt.

 

3.

ZANO Mirosław Zarotyński,

ul. Lindego 7A,

30-148 Kraków

49,74 pkt.

 

40,00 pkt.

 

 

89,74 pkt.

 

4.

 

Smartta Sp. z o. o.

ul. Wyspiańskiego 48

42-160 Krzepice

60,00 pkt.

 

40,00 pkt.

 

 

100,00 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta Wykonawcy Smartta Sp. z o. o., ul. Wyspiańskiego 48, 42-160 Krzepice spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy Pzp.  

 

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 

Aneta Garanty

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-04-27
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-04-27 16:47:54
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-04-27 13:00:00
Liczba wyświetleń: 92
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-27 16:47:54 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj