Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dot. zamówienia nr MR-AG-3121-8/23 na zad. pn.: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości budynków i posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

 

                                                                                                                       Stalowa Wola, dnia 20.09.2023

 

 

 

B I U L E T Y N     I N F O R M A C J I     P U B L I C Z N E J

E – Z A M O W I E N I A

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając w trybie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr MR – AG – 3121 – 8/23 pn.: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości budynków i posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale 14 SWZ.

 

Do realizacji zamówienia wybrana została oferta złożona przez Konsorcjum Firm:

ROKO Małgorzata Bąk – Lider Konsorcjum

39-331 Chorzelów 196

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOP-SERVIS

Mirosław Bąk

39-331 Chorzelów 196

 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości: 282 246,42 zł (brutto)

słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć zł 42/100.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta Wykonawcy Konsorcjum Firm: ROKO Małgorzata Bąk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOP-SERVIS Mirosław Bąk spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert.

 

Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia o 22 246,42 zł tj. do ceny najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną niepodlegającym odrzuceniu ofertom:

Nr oferty

Nazwa i adres

Wykonawcy

Kryterium 1

 

Kryterium 2

 

Kryterium 3

 

Punktacja

łączna

1

PROMETEUSZ Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 16A

37-450 Stalowa Wola

52,503 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

 

92,503 pkt.

2

F.U. M.A.D. SERVICE Mirosław Droń Jamielnik Kolonia 11A

21-450 Stoczek Łukowski

 

40,119 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

80,119 pkt.

3

Konsorcjum Firm: ROKO Małgorzata Bąk, 39-331 Chorzelów 196 oraz

PW TOP-SERWIS Mirosław Bąk

39-331 Chorzelów 196

60,000 pkt

20,00 pkt.

20,00 pkt.

100,000 pkt

4

Alpaline Sp. z o.o.

ul. Połonińska 8

35-082 Rzeszów

19,174 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

59,174 pkt.

5

EWENEMENT Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 77A

60-529 Poznań

25,538 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

65,538 pkt.

6

Skarem Sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 24

37-450 Stalowa Wola

55,931 pkt.

20,00 pkt.

20,00 pkt.

95,931 pkt.

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-09-20
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-20 13:00:35
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-09-20 12:00:00
Liczba wyświetleń: 38
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-20 13:00:35 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj