ZAPYTANIE OFERTOWE: Dot. zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora – osobę prowadzącą zajęcia warsztatowe do realizacji projektu „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”

Data publikacji: 2022-11-29 13:16:00


 
Stalowa Wola, 29.11.2022 r.
 


ZAPYTANIE OFERTOWE


 
Zamówienie dotyczy oferty w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora – osobę prowadzącą zajęcia warsztatowe do realizacji projektu „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”.
 PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Wykonanie obowiązków Edukatora – prowadzącego zajęcia warsztatowe w okresie 24 miesięcy, rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie w ramach projektu „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”.
 
WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW
Wykonawca powinien posiadać niezbędne zasoby, wiedzę i umiejętności konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy.
 
Przedmiotem zamówienia jest oferta edukacyjna Muzeum COP nastawiona na kształtowanie postaw innowacyjnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Elementami tej oferty będą m.in.:
•          Laboratorium Fabryczne – program cykliczny nastawiony na kształtowanie kompetencji technicznych, wzmacniające cechy innowacyjne,
•          Majsterkownia – program w ramach, którego każdy będzie mógł wykazać się innowacyjnością przy wykorzystaniu udostępnionych narzędzi.

 
Wykonawca powinien spełniać łącznie następujące warunki:
 1. Wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
 3. umiejętność obsługi komputera (MS Office).
 4. umiejętność pracy z grupą, dobry kontakt z dziećmi i dorosłymi,
 5. umiejętności manualne i podstawowa wiedza techniczna,
 6. kreatywność (podczas samych zajęć, jak i w fazie ich planowania),
 7. znajomość różnych metod i technik pracy z grupami,
 8. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 9. samodzielność i dobra organizacja,
 10. dyspozycyjność (w ramach wzajemnie ustalonych zasad),
 11. gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 12. pasja i entuzjazm.
 
 
Zakres obowiązków edukatora/osoby prowadzącej warsztaty:
 • prowadzenie warsztatów znajdujących się w ofercie Muzeum COP, w dni ustalone ze zlecającym (w przeważającej części praca z dziećmi/młodzieżą),
 • prowadzenie zajęć z majsterkowania i różnych prac ręcznych z wykorzystaniem narzędzi i rozmaitych materiałów, np. drewna, zajęcia wprowadzające uczestników w świat techniki, rozwijające potencjał innowacyjności,
 • prowadzenie i zaangażowanie w organizację zajęć i wydarzeń o charakterze okolicznościowym, okazjonalnym, weekendowym,
 • przygotowywanie i realizacja scenariuszy zajęć (mile widziane autorskie scenariusze) według tematyki i programu przyjętych przez zlecającego.
 • przygotowanie i prowadzenie warsztatów tematycznych związanych z wystawami;
 • przygotowanie prezentacji multimedialnych;
 • nawiązywanie pozytywnego kontaktu ze zwiedzającymi, zapewnienie gościnnej atmosfery; utrzymywanie korzystnych relacji z gośćmi i współpracownikami;
 • troska o jakość swojej pracy i usług oferowanych zwiedzającym;
 • przyjmowanie i analizowanie opinii zwiedzających oraz przekazywanie jej przełożonym.
 
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE WYKONAWCĘ USŁUG
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli będzie przekazywało telefonicznie lub e-mailowo zapotrzebowanie na wykonanie usług z trzydniowym wyprzedzeniem. Przewidywana ilość godzin – 20 godzin tygodniowo (uzależnione od zapotrzebowania-rezerwacji).
 
Termin wykonania usługi: 24 miesiące
 
Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania uwzględniając oczekiwane wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków Edukatora. Wynagrodzenie powinno także zawierać koszty usług telekomunikacyjnych niezbędnych przy realizacji projektu oraz ewentualne koszty podróży związane z koniecznością realizacji projektu.
 
Oferty należy składać we wskazanym terminie. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków będzie skutkować odrzuceniem oferty, tj. nie będzie brana ona pod uwagę przy ocenie ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenia wskazane w Wymaganiach dotyczących edukatora.
 
Wybór Wykonawcy
Wybór kandydata do wykonywania obowiązków Edukatora – prowadzącego zajęcia warsztatowe ze strony polskiej projektu zostanie dokonany na podstawie złożonych ofert przez Komisję Oceniającą, powołaną przez dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Zamawiający poinformuje Oferentów telefonicznie o zakwalifikowaniu się do projektu.
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Wnioskodawcy składają oferty (formularz zgłoszeniowy oraz dokumentację potwierdzającą wymagania kwalifikacyjne) w terminie do 7.12.2022 roku. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na Edukatora” w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli pod adresem: ul. Sandomierska1, 37-450 Stalowa Wola.
Oferty dostarczone lub przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do MR) nie będą brane pod uwagę.

INFORMACJE DODATKOWE
Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia dokumentów i danych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Instytucjom kontrolnym zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości. 
Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Aneta Garanty 2022-11-29
Opublikował w BIP: Marcin Młynarski 2022-11-29 13:16:00
Liczba wyświetleń: 12175

Wygenerowano: 2023-12-06 05:38:51