ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora – osobę prowadzącą zajęcia warsztatowe do realizacji projektu „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”

Data publikacji: 2023-01-08 18:51:14

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie dotyczy oferty w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora – osobę prowadzącą zajęcia warsztatowe do realizacji projektu „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”.

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Wykonanie obowiązków Edukatora – prowadzącego zajęcia warsztatowe w okresie styczeń 2023 r. – styczeń 2025 r., rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie w ramach projektu „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”.

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW

Wykonawca powinien posiadać niezbędne zasoby, wiedzę i umiejętności konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy.

Przedmiotem zamówienia jest oferta edukacyjna Muzeum COP nastawiona na kształtowanie postaw innowacyjnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Elementami tej oferty będą m.in.:

•          Laboratorium Fabryczne – program cykliczny nastawiony na kształtowanie kompetencji technicznych, wzmacniające cechy innowacyjne,

•          Majsterkownia – program w ramach, którego każdy będzie mógł wykazać się innowacyjnością przy wykorzystaniu udostępnionych narzędzi.

Wykonawca powinien spełniać łącznie następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
 3. umiejętność obsługi komputera (MS Office).
 4. umiejętność pracy z grupą, dobry kontakt z dziećmi i dorosłymi,
 5. umiejętności manualne i podstawowa wiedza techniczna,
 6. kreatywność (podczas samych zajęć, jak i w fazie ich planowania),
 7. znajomość różnych metod i technik pracy z grupami,
 8. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 9. samodzielność i dobra organizacja,
 10. dyspozycyjność (w ramach wzajemnie ustalonych zasad),
 11. gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 12. pasja i entuzjazm.

Zakres obowiązków edukatora/osoby prowadzącej warsztaty:

 • prowadzenie warsztatów znajdujących się w ofercie Muzeum COP, w dni ustalone ze zlecającym (w przeważającej części praca z dziećmi/młodzieżą),
 • prowadzenie zajęć z majsterkowania i różnych prac ręcznych z wykorzystaniem narzędzi i rozmaitych materiałów, np. drewna, zajęcia wprowadzające uczestników w świat techniki, rozwijające potencjał innowacyjności,
 • prowadzenie i zaangażowanie w organizację zajęć i wydarzeń o charakterze okolicznościowym, okazjonalnym, weekendowym,
 • przygotowywanie i realizacja scenariuszy zajęć (mile widziane autorskie scenariusze) według tematyki i programu przyjętych przez zlecającego.
 • przygotowanie i prowadzenie warsztatów tematycznych związanych z wystawami;
 • przygotowanie prezentacji multimedialnych;
 • nawiązywanie pozytywnego kontaktu ze zwiedzającymi, zapewnienie gościnnej atmosfery; utrzymywanie korzystnych relacji z gośćmi i współpracownikami;
 • troska o jakość swojej pracy i usług oferowanych zwiedzającym;
 • przyjmowanie i analizowanie opinii zwiedzających oraz przekazywanie jej przełożonym.

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE WYKONAWCĘ USŁUG

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli będzie przekazywało telefonicznie lub e-mailowo zapotrzebowanie na wykonanie usług z trzydniowym wyprzedzeniem. Przewidywana ilość godzin – 20 godzin tygodniowo(uzależnione od zapotrzebowania-rezerwacji). Termin wykonania usługi: 20.01.2023 – 20.01.2025 r.

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania uwzględniając oczekiwane wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków Edukatora. Wynagrodzenie powinno także zawierać koszty usług telekomunikacyjnych niezbędnych przy realizacji projektu oraz ewentualne koszty podróży związane z koniecznością realizacji projektu.

Oferty należy składać we wskazanym terminie. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków będzie skutkować odrzuceniem oferty, tj. nie będzie brana ona pod uwagę przy ocenie ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenia wskazane w Wymaganiach dotyczących edukatora.

Wybór Wykonawcy

Wybór kandydata do wykonywania obowiązków Edukatora – prowadzącego zajęcia warsztatowe ze strony polskiej projektu zostanie dokonany na podstawie złożonych ofert przez Komisję Oceniającą, powołaną przez dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Zamawiający poinformuje Oferentów telefonicznie o zakwalifikowaniu się do projektu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wnioskodawcy składają oferty (formularz zgłoszeniowy oraz dokumentację potwierdzającą wymagania kwalifikacyjne) w terminie do 18.01.2023 roku. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na Edukatora” w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli pod adresem: ul. Sandomierska1, 37-450 Stalowa Wola.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do MR) nie będą brane pod uwagę.

INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia dokumentów i danych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Instytucjom kontrolnym zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Aneta Garanty 2023-01-08
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-01-08 18:51:14
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-01-06 12:00:00
Liczba wyświetleń: 107

Wygenerowano: 2023-12-06 06:22:52