Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-10/23 na zad. pn.: Usługi malarskie i inne okołobudowlane związane z montażem wystaw i przestrzeni ekspozycyjnych w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Data publikacji: 2023-04-17 12:34:07

 

 

MR-AG-ZO-312-10/23                                                                                       Stalowa Wola, dnia 17.04.2023

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

Usługi malarskie i inne okołobudowlane związane z montażem wystaw i przestrzeni ekspozycyjnych w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 

 

I.          INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

W sprawach merytorycznych związanych z zamówieniem:

Paweł Szegda - Autor specyfikacji

W sprawach formalnych: Marcin Młynarski

e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. INFORMACJE OGÓLNE

1.     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

2.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4.     Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

 

III.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.     Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę świadczenia usług malarskich oraz innych okołobudowlanych na potrzeby realizacji wystaw i przestrzeni ekspozycyjnych w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli:

 

1)   Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, siedziba główna, ul. Sandomierska 1

2)   Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, Stalowa Wola, ul. Rozwadowska 12

3)   Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17  

 

2.     Główny przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bieżących usług malarskich związanych z odnawianiem sal ekspozycyjnych (ZAKRES PODSTAWOWY) oraz montaż elementów aranżacji wystaw (PRACE NIEOBJĘTE ZAKRESEM PODSTAWOWYM).

 

2.1. Zakres podstawowy przedmiotu (rozliczane ze stawki ceny jednostkowej za malowanie 1 m2)

a)    miejscowe, doraźne naprawy oraz przecierki tynków i gładzi gipsowych po kołkach, gwoździach lub uszkodzeniach

b)    dwukrotne malowanie sal ekspozycyjnych oraz elementów wystawienniczych (gabloty, kubiki, podesty, itp.), farbami dostarczonymi przez Zamawiającego

c)     zabezpieczanie elementów: wystawienniczych, podłóg, wykładzin, instalacji i urządzeń technicznych  (np.: głośniki, lampy, kamery, czujki, klimatyzatory, sterowniki, klamki, osprzęt elektryczny: gniazdka, łączniki, itp.) przed zabrudzeniem, uszkodzeniem, zniszczeniem

d)    sprzątanie po w/w pracach wraz zagospodarowaniem odpadów po pracach

e)    zapewnienie materiałów eksploatacyjnych i narzędzi niezbędnych do realizacji zamówienia, typu: folie, taśmy, wałki, pędzle, itp., za wyjątkiem: farb, mas szpachlujących, środków gruntujących, które będą dostarczane przez Zamawiającego.

f)     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli planuje w latach 2023 – 2024 malowanie ok. 3500 m2 powierzchni (+/- 25%), nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

2.2. Prace nieobjęte zakresem podstawowym:

a)    drobne bieżące prace remontowe związane z budową aranżacji wystaw lub eksploatacją budynków Muzeum, wykonywane w miarę bieżących potrzeb – rozliczenie wg stawki roboczogodzinowej, zlecane nie częściej niż raz na kwartał, zapotrzebowanie najczęściej na 2-3 dni robocze dla 2 pracowników.

b)    drobne prace montażowe, demontażowe, załadunkowe, rozładunkowe – rozliczenie wg stawki roboczogodzinowej, zlecane nie częściej niż raz na kwartał, zapotrzebowanie najczęściej na 2-3 dni robocze dla 2 pracowników.

c)     prace ogólnobudowlane nieujęte w pkt. 2.1, i 2.2 a), b) rozliczane będą na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego.

 

2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (charakteru pracy):

a)    Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie na prace z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

b)    Prace malarskie i montażowe będą wykonywane w godzinach urzędowania Muzeum, tj. od 7.00 do 15.00 w poniedziałki, wtorki, środy piątki oraz od 7.00 do 19.00 we czwartki. W szczególnych wypadkach praca odbywać się może w dni wolne i świąteczne, również w godzinach wieczornych i nocnych.

c)     Przy realizacji prac związanych z realizacją projektów artystycznych polegających na aranżacji wnętrz sal wystawowych wymagana jest od Wykonawcy stała współpraca z kuratorami wystaw oraz z pracownikami Działu Administracyjno - Gospodarczego Muzeum.

d)    Wykonawca musi uwzględniać polecenia lub sugestie Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w kwestii zastosowania innych wymaganych rozwiązań, mających wpływ na oczekiwany i ostateczny efekt ekspozycji.

e)    Specyfika działalności Muzeum sprawia, że Wykonawca będzie działał niejednokrotnie pod presją czasu przy bezwzględnym zachowaniu ustalonego terminu. Wymaga się zatem dyspozycyjności pracowników i dysponowanie pracownikami w liczbie zapewniającej wykonywanie koniecznych prac niejednokrotnie w godzinach wieczornych.

f)     Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminu ruchu osobowego w Muzeum oraz przepisów bhp i ppoż. w czynnym zakładzie z uwzględnieniem ochrony osób trzecich na terenie muzeum.

g)    Wymagany okres gwarancji na wykonane prace wynosi 12 miesięcy.

h)    Oferta składana przez wykonawcę musi obejmować całość zamówienia, tzn. wszystkie rodzaje prac wymienione w zakresie podstawowym, stawkę roboczogodziny oraz stawki nośników cenotwórczych.

i)      Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania zamówienia przez podwykonawców.

 

UWAGI:

3.     Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń i przestrzeni ekspozycyjnych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

4.     Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami, wg dostarczonej dokumentacji lub poleceń Zamawiającego, zgodnie z załączoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru robót budowlanych STWiOBR – związanych z budową aranżacji wystawy.

5.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6.     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

 

IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)         posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich na kwotę minimum 5 000 zł netto każda.

b)         dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

 

2.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.

 

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

a)         Opis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

b)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie.

c)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, tzn.: wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, np. protokoły odbioru, referencje, itp.

 

VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielone na okres: od daty podpisania umowy do 31.12.2024 r.

 

VII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

a)    pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE MR-AG-ZO-312-10/23

b)    elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego w okresie max. 7 dni od dnia terminu składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia, chyba, że oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

 

2.     Termin złożenia oferty:

Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2023 r. do godz. 12.00.

 

3.     Informacja o otwarciu ofert

1)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2023 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

2)    Otwarcie ofert ma charakter jawny.

4.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1)    Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

2)    Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

5.     Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

6.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.    Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.

2.    W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

3.    Wykonawca w ofercie musi uwzględnić następujące czynniki cenotwórcze:

 

I.    ZAKRES PODSTAWOWY:

Cena jednostkowa za malowanie 1 m2 powierzchni (dwukrotne, na gotowo)

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, takie jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty związane z odbiorami wykonanych robot. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

II.  PRACE NIEOBJĘTE ZAKRESEM PODSTAWOWYM (rozliczenie kosztorysem powykonawczym)

stawka roboczogodziny kosztorysowej bez narzutów R: …….. zł (słownie ……………………………… złotych)

wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Kp, liczony od R i S: …….. zł (słownie …………………………… złotych

wskaźnik narzutu zysku Z, liczony od R, S, Kp: ……….. zł (słownie …………………………………… złotych

 

Stawka roboczogodziny kosztorysowej i wskaźniki narzutów, określone wyżej, będą obowiązywać przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy i nie mogą być zmienione powinny być wyrażone w złotych polskich i podane w zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem powyższych nośników cenotwórczych, wg odpowiednich Katalogów i Nakładów Rzeczowych.

Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych prac.

 

III.PRACE NIEOBJĘTE ZAKRESEM PODSTAWOWYM (rozliczenie wg stawki roboczogodziny)

Oferowana godzinowa stawka roboczogodziny, powiększona o narzut kosztów pośrednich i narzut zysku kalkulacyjnego, tj. Rzn wynosi: ………….. zł (słownie …………………………………… złotych

 

Formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie wg przepracowanych roboczo-godzin, ustalone na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych prac, tzn., że ostateczna wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od ilości przepracowanych godzin.

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

 

IX.       INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

Opis kryterium

Znaczenie kryterium [%]

Opis metody przyznawania punktów

KRYTERIUM NR I

ZAKRES PODSTAWOWY

Cena jednostkowa za malowanie 1 m2 powierzchni.

 

70

Proporcje matematyczne wg wzoru:

CENA min ´ 70 [pkt]

CENA

KRYTERIUM NR II

PRACE NIEOBJĘTE ZAKRESEM PODSTAWOWYM

(rozliczenie kosztorysem powykonawczym)

 

20

Proporcje matematyczne wg wzoru:

CENA min ´ 20 [pkt]

CENA

KRYTERIUM NR III

PRACE NIEOBJĘTE ZAKRESEM PODSTAWOWYM

(rozliczenie wg stawki roboczogodziny)

 

10

Proporcje matematyczne wg wzoru:

CENA min ´ 10 [pkt]

CENA

 

2.    Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

3.    Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.    Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.

5.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.

6.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.

8.    Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

9.    Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

11.  Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.

12.  W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.  

13.  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

14.  O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

15.  Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

 

X.         Załączniki

1.    Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

2.    Wzór umowy – Załącznik nr 2

3.    Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3

4.    Wzór zamówienia jednostkowego / Wzór protokołu odbioruZałącznik 4.1, 4.2

a.     Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik nr 5

b.     Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – Załącznik nr 6

 


Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-04-17
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-04-17 12:34:07
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-04-17 12:00:00
Liczba wyświetleń: 96

Wygenerowano: 2023-10-01 00:20:11