ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO PONOWNYM BADANIU OFERT. Dotyczy postepowania MR-AG-3121-4/23 pn.: Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Data publikacji: 2023-04-24 09:33:37

 

 

                                                                                                                       Stalowa Wola, dnia 24.04.2023

 

 

 

B I U L E T Y N     I N F O R M A C J I     P U B L I C Z N E J

E – Z A M O W I E N I A

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając w trybie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że po ponownym badaniu ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr postępowania MR – AG – 3121 – 4/23 pn.: Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Rozdziale 14 SWZ.

 

Do realizacji zamówienia w zakresie części I wybrana została oferta złożona przez:

Cleaning House / Beauty House

Robert Rutkowski

Krzyszkowice 590

32-445 Krzyszkowice

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości:

część I: 284 850,00 zł (brutto)

słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt zł 00/100.

 

Do realizacji zamówienia w zakresie części II wybrana została oferta złożona przez:

Cleaning House / Beauty House

Robert Rutkowski

Krzyszkowice 590

32-445 Krzyszkowice

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości:

część II: 277 470,00 zł (brutto)

słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem zł czterysta siedemdziesiąt zł 00/100.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta Wykonawcy Cleaning House / Beauty House Robert Rutkowski spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert.

Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację części I zamówienia o 44 850,00 zł (w skali 2 lat budżetowych) tj. do ceny najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację części II zamówienia o 17 470,00 zł (w skali 2 lat budżetowych) tj. do ceny najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

           

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną niepodlegającym odrzuceniu ofertom:

 

CZĘŚĆ I

Nr oferty

Nazwa i adres

Wykonawcy

KRYTERIUM 1

Punktacja

KRYTERIUM 2

Punktacja

PUNKTACJA

ŁĄCZNA

1

Wash Serwis Dorota i Artur Szczupak sp.j,

37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1

43,73 pkt.

40,00 pkt.

83,73 pkt.

2

Skarem Sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 24

37-450 Stalowa Wola

47,64 pkt.

40,00 pkt.

87,64 pkt.

3

Lider: ADS ŚWIECH SP. J., ul. Spacerowa 1 32-088 Brzozówka, pozostali Wykonawcy: ADS Sp. z o.o., ul. Spacerowa 1

32-088 Brzozówka

52,91 pkt.

40,00 pkt.

92,91 pkt.

4

Cleaning House / Beauty House

Robert Rutkowski Krzyszkowice 590

32-445 Krzyszkowice

60,00 pkt.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

5

Konsorcjum Firm: ROKO Małgorzata Bąk 39-331 Chorzelów 196 oraz

PW TOP-SERWIS Mirosław Bąk

39-331 Chorzelów 196

58,22 pkt.

40,00 pkt.

98,22 pkt.

6

EWENEMENT Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 77A

60-529 Poznań

 

Oferta odrzucona

7

PROMETEUSZ Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 16A

37-450 Stalowa Wola

53,68 pkt.

40,00 pkt.

93,68 pkt.

 

CZĘŚĆ II

Nr oferty

Nazwa i adres

Wykonawcy

KRYTERIUM 1

Punktacja

KRYTERIUM 2

Punktacja

PUNKTACJA

ŁACZNA

1

Wash Serwis Dorota i Artur Szczupak sp.j,

37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1

44,59 pkt.

40,00 pkt.

84,59 pkt.

2

Skarem Sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 24

37-450 Stalowa Wola

48,86 pkt.

40,00 pkt.

88,86 pkt.

3

Lider: ADS ŚWIECH SP. J., ul. Spacerowa 1 32-088 Brzozówka, pozostali Wykonawcy: ADS Sp. z o.o., Spacerowa 1

32-088 Brzozówka

49,78 pkt.

40,00 pkt.

89,78 pkt.

4

Cleaning House / Beauty House

Robert Rutkowski Krzyszkowice 590

32-445 Krzyszkowice

60,00 pkt.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

5

Konsorcjum Firm: ROKO Małgorzata Bąk 39-331 Chorzelów 196 oraz

PW TOP-SERWIS Mirosław Bąk

39-331 Chorzelów 196

57,87 pkt.

40,00 pkt.

97,87 pkt.

6

EWENEMENT Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 77A

60-529 Poznań

 

Oferta odrzucona

7

PROMETEUSZ Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 16A

37-450 Stalowa Wola

57,53 pkt.

40,00 pkt.

97,53 pkt.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Aneta Garanty

(podpis na oryginale)

 

 

 

 

Otrzymują:

1 x strona internetowa postępowania, BIP

1 x a/a


Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-04-24
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-04-24 09:33:37
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-04-24 09:00:00
Liczba wyświetleń: 72

Wygenerowano: 2023-10-01 02:10:21