Konkurs na wynajem i prowadzenie kawiarni plenerowej podczas imprezy plenerowej „FINAŁ III FESTIWALU KULTURY LASOWIACKIEJ” - na Rynku w Stalowej Woli-Rozwadowie w dniu 30 lipca 2023 r.

 

Nr sprawy: MRAG221/4/2023                                                                        Stalowa Wola, dnia 11.07.2023

 

 

 KONKURS

na wynajem i prowadzenie kawiarni plenerowej

podczas imprezy plenerowej „FINAŁ III FESTIWALU KULTURY LASOWIACKIEJ”

- na Rynku w Stalowej Woli-Rozwadowie w dniu 30 lipca 2023 r.

 

 

I.          INFORMACJE O WYNAJMUJACYM

Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

II.        PRZEDMIOT NAJMU

1.      Przedmiotem konkursu jest wynajem wyposażenia mobilnej kawiarni plenerowej – ogródka kawiarnianego, przeznaczonej do organizacji imprez plenerowych. 

2.      Niniejszy konkurs ma na celu wyłonienie najemcy, który w czasie trwania imprezy plenerowej FINAŁ III FESTIWALU KULTURY LASOWIACKIEJ  na Rynku w Stalowej Woli-Rozwadowie, w dniu 30 lipca 2023 będzie prowadził kawiarenkę plenerową na płycie Rynku w Rozwadowie-Stalowej Woli. 

3.      Na przedmiot najmu składa się profesjonalne wyposażenie ogródka kawiarnianego, w tym:

a)      modułowa mobilna podłoga drewniana o konstrukcji stalowej i powierzchni 60 m2

b)      20 kpl. mebli plenerowych złożonych z 4 krzeseł + 1 stolik ogródka kawiarnianego

c)      20 szt. lamp plenerowych ogródka kawiarnianego

d)      10 szt. parasoli wolnostojących z podstawą

e)      40 szt. leżaków drewnianych       

4.      Szczegółowy opis przedmiotu najmu (wyposażenia mobilnej kawiarni plenerowej) – zawiera Załącznik A do niniejszego ogłoszenia o konkursie. 

5.      Szczegółowe warunki najmu (w tym warunki kaucji, transportu, ubezpieczenia, istotne postanowienia umowy) – zawiera Załącznik B do niniejszego ogłoszenia o konkursie: Regulamin udostępniania wyposażenia zakupionego w ramach Projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”.

6.      Organizatorem imprezy plenerowej jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. 

7.      Program imprezy jest następujący:

11:00 Msza Święta Inauguracyjna w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej

12:00 Uroczyste przejście z Kościoła na płytę Rynku w Rozwadowie

12:30 Powitanie

13:00 Chór „Lasowiacy” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli

14:00 Kapela „Lasowiacy” Mietka Parucha z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli

14:30 Występy solistów i zespołów artystycznych z miejsc festiwalowych

16:00 Oficjalne przemówienia, ogłoszenie zwycięzców w konkursach festiwalowych z prezentacjami laureatów, wręczenie nagród w konkursie LegoLas

18:15 Lasowiacki Quizspotter dla przedstawicieli – Operatorów III FKL

19:00 Koncert zespołów folklorystycznych MDK w Stalowej Woli: ZPiT „Lasowiacy” im. I. Wachowiaka oraz ZPiT „Mali Lasowiacy”, Chór „Lasowianka” oraz „Kapela Lasowianka”

20:00 Lasowiacki Koncert Karoliny Matuszkiewicz z zespołem

 

Podczas wydarzenia będzie prezentacja wszystkich operatorów III Festiwalu Kultury Lasowiackiej na stoiskach promocyjnych z atrakcjami, degustacje potraw kuchni lasowiackiej, warsztaty i pokazy rzemiosł lasowiackich (rzeźbienie w drewnie, zabawkarstwo, pokazy szkutnicze, wikliniarstwo, garncarstwo, pszczelarstwo, flisactwo, tkactwo, hafciarstwo) oraz wystawa LEGOlas – Lasowiackie technologie w konstrukcjach LEGO, rozstrzygnięcie 5 konkursów festiwalowych

8.      Wynajmujący jest zobowiązany po zakończeniu Imprezy plenerowej do zwrotu wypożyczonego sprzętu (wyposażenia kawiarenki plenerowej) w stanie i ilości takiej samej jak przed udostępnieniem, we wskazane przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli miejsce. W przypadku stwierdzenia zniszczeń bądź nieoddania wypożyczonego sprzętu Wynajmujący zostanie obciążony kosztami naprawy bądź zakupu nowego.

9.      Wynajmujący zobowiązuje się do bieżącego utrzymania porządku i czystości kawiarenki plenerowej, posiadania kubła na śmieci oraz uprzątnięcia terenu zajmowanego przez kawiarenkę po zakończeniu Imprezy plenerowej.

10.    Wynajmujący obsługujący stoisko gastronomiczne zobowiązany jest do posiadania ważnej książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz aktualne badania sanitarne dopuszczające do kontaktu z żywnością.

11.    Wynajmujący jest zobowiązany do posiadania odpowiednich pozwoleń/ uzgodnień/ licencji do prowadzenia działalności, sprzedaży na terenie Imprezy plenerowej, jeśli przepisy prawa przewidują ich posiadanie.

12.    Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie i stosowania wszystkich wymaganych prawem zaleceń sanitarnych.

13.    Organizator wskazuje lokalizację plenerowej kawiarenki na płycie Rynku w Rozwadowie-Stalowej Woli, przy czym zastrzega sobie prawo do jej zmiany z przyczyn organizacyjnych czy technicznych. Wskazane miejsce nie podlega zmianom lub negocjacjom.

14.    W kawiarence mogą być sprzedawane napoje gorące, napoje zimne w butelkach, puszkach i opakowaniach kartonowych, wyroby cukiernicze, opakowane artykuły spożywcze itp. Żywność serwowana i sprzedawana oraz warunki jej przygotowywania i przechowywania, muszą spełniać wymagania wskazane w obowiązujących przepisach prawnych z zakresu wymagań prawa żywieniowego oraz jakości zdrowotnej i higieny środków spożywczych. 

15.    Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wyniki finansowe Najemcy.

16.    Wynajmujący nie odpowiada za formę rozliczenia Najemcy z Urzędem Skarbowym, a także wprowadzania przez Najemcę do obrotu żywności (w tym również słodyczy) w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa.

17.    Wynajmujący ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi w przedmiocie najmu.

18.    Wszelkie kwestie i uwagi dotyczące wynajmowanego wyposażenia plenerowej kawiarenki należy kierować do Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

19.    Zabrania się tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób przejść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, wnoszenia materiałów pirotechnicznych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Imprezy plenerowej.

20.    Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, ochrony środowiska i innych właściwych przepisów prawa oraz poleceń i rozstrzygnięć wydawanych przez Organizatora.

21.    Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie mogące zaistnieć wypadki i szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością na terenie kawiarenki plenerowej.

22.    Najemca zwróci przedmiot najmu czysty oraz w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji. 

23.    Organizator Imprezy plenerowej oraz Wynajmujący zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć grupowych, fotorelacji i filmów, których rozpowszechnianie –zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1231) –nie wymaga wyrażenia zgody przez osoby biorące udział w wydarzeniu. Grupowe zdjęcia, fotorelacje i filmy promocyjne mogą być publikowane na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, jak również w mediach społecznościowych oraz w innych mediach (prasa lokalna) i materiałach promocyjnych Organizatora bez ograniczeń co do czasu, ilości i terytorium (dotyczy zarówno terenu Rzeczpospolitej Polskiej, jak i obszaru poza jej granicami).

24.    Wyposażenie mobilnej kawiarni plenerowej zostało zakupione w ramach Projektu pn. „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

25.    Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do jego zmiany lub odwołania bez obowiązku podania przyczyny.

 

III.       OKRES NAJMU

Impreza plenerowa: 30.07.2023 r.

Przekazanie wyposażenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Wynajmującym, nie wcześniej jednak niż na 2 dni przed imprezą plenerową. 

Zwrot wyposażenia nastąpi najpóźniej w dniu 31.07.2023 r. do godz. 12.00.

 

IV.       WARUNKI NAJMU           

1.      W konkursie mogą brać udział podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług gastronomicznych (należy wypełnić Załącznik nr 2).

2.      Działalność gastronomiczną najemca prowadzić będzie na własny rachunek i na własne ryzyko.

3.      Najemca przed rozpoczęciem działalności gastronomicznej w lokalu uzyska niezbędne pozwolenia i badania: umowa licencyjna ZAiKS (jeśli dotyczy), zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu (jeśli dotyczy), Sanepid (jeśli dotyczy), inne wymagane.

4.      Odpowiednie dokumenty Najemca przedłoży Wynajmującemu przed dniem rozpoczęcia działalności w lokalu.

 

V.         OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1.      Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wg Załącznika nr 1.

2.      Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1)   Aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający uprawnienia oferenta do prowadzenia działalności w zakresie usług gastronomicznych.

2)   wykaz doświadczenia oferenta w branży gastronomicznej - wg załącznika nr 2.

3.      Wynajmujący dopuszcza złożenie oferty w formie:

a)   pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter.

b)   elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

4.      W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest zobowiązany do podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.      Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

6.      Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2023 r. do godz. 12.00

 

VI.       KRYTERIUM OCENY OFERT

1.     Oferty oceniane będą na podstawie kryterium: 100% cena.

2.     Cena wywoławcza zgodna z Regulaminem udostępniania wyposażenia zakupionego w ramach Projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” wynosi 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł). 

 

VII.      ZAŁĄCZNIKI

 

1.             Formularz ofertowy Załącznik nr 1

2.             Doświadczenie oferenta Załącznik nr 2

3.             Zestawienie tabelaryczne wyposażenia kawiarni plenerowej - Załącznik A 

4.    Regulamin udostępniania wyposażenia zakupionego w ramach Projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” - Załącznik B.

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Monika Kuraś 2023-07-11
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-07-11 11:37:34
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Monika Kuraś 2023-07-11 11:35:00
Liczba wyświetleń: 116
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-07-11 11:37:34 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj