Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie kawiarni w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17. Nr sprawy: MR–AG–221/3/2023

Nr sprawy: MRAG221/3/2023                                                                        Stalowa Wola, dnia 19.09.2023

 

 

KONKURS OFERT na:

Wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie kawiarni

w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17

 

 

I.          INFORMACJE O WYNAJMUJACYM

Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

Aneta Garanty Dyrektor Muzeum

e-mail: agaranty@muzeum.stalowawola.pl

e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

II.        PRZEDMIOT NAJMU, LOKALIZACJA

1.      Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty w pisemnym konkursie ofert na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli.

2.      Celem konkursu jest dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty najmu lokalu w celu prowadzenia przez najemcę we własnym zakresie i na własny rachunek działalności gastronomicznej w postaci kawiarni zlokalizowanej w budynku Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.

3.      Klientami kawiarni będą osoby zwiedzające ekspozycję (w tym polscy i zagraniczni turyści, uczniowie szkół, przedszkoli), a także goście oraz pracownicy Muzeum. Wg dotychczasowych statystyk Muzeum COP w całym 2022 r. odwiedziło blisko 35 000 zwiedzających.

4.      Budynek, w którym mieści się lokal wpisany jest do rejestru zabytków i podlega szczególnej ochronie służb konserwatorskich. Przedmiot najmu nie jest obciążony żadnymi innymi prawami i roszczeniami osób trzecich.

5.      Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego ma charakter muzeum technicznego. Wystawa główna prezentuje wyjątkowy rozdział w historii Polski XX w. oraz ważny przykład patriotycznego, twórczego zrywu jakim była budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dotyka unikatowej w skali kraju tematyki historii gospodarczej, przemysłowej i technologicznej, ilustruje związki historyczne technologii z kulturą i codziennym życiem. Pokazuje jak wiele obszarów w naszej kulturze było, jest i będzie przestrzenią dla innowacji i produkcji, opowiada o wykuwaniu się tożsamości regionu Podkarpacia, który do dziś kojarzony jest z produktami, zakładami, czy nowoczesną myślą techniczną, czego źródeł należy szukać w latach 30. XX w. Otwarte  dla zwiedzających w lipcu 2022 r. Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego cieszy się popularnością zarówno pośród mieszkańców Stalowej Woli, regionu jak i gości spoza województwa podkarpackiego.

6.      Strona internetowa Muzeum COP: https://muzeumcop.pl/

7.      Lokal  użytkowy przeznaczony na prowadzenia kawiarni zlokalizowany jest parterze budynku Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego i składa się z następujących pomieszczeń:

 

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA NETTO (M2)

A 025

KAWIARNIA

85,05

A 026

BAR

8,87

A 027

POMIESZCZENIE POMOCNICZE

5,56

A 028

POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE

6,80

A 029

TOALETA PRACOWNICZA

3,33

A 030

ZAPLECZE

6,43

A 031

PRZEDSIONEK

3,06

A 032

TOALETA

3,24

Łącznie

122,34

 

8.      Lokal jest wyremontowany i zaaranżowany w nowoczesnej stylistyce.

9.      Lokal jest wyposażony w wysokiej jakości szafy gastronomiczne oraz meble użytkowe.

10.   Lokal nie posiada kuchni do przygotowywania posiłków od podstaw.

11.   Lokal nie jest przygotowany do prowadzenia restauracji z pełnym zapleczem kuchennym, a do serwowania posiłków gotowych.

12.   W lokalu mogą być sprzedawane napoje gorące, napoje zimne w butelkach, puszkach i opakowaniach kartonowych, wyroby cukiernicze, opakowane artykuły spożywcze itp. Żywność serwowana i sprzedawana w lokalu oraz warunki jej przygotowywania i przechowywania, muszą spełniać wymagania wskazane w obowiązujących przepisach prawnych z zakresu wymagań prawa żywieniowego oraz jakości zdrowotnej i higieny środków spożywczych.

13.   Lokal jest wyposażony w lodówkę gastronomiczną.

14.   Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, instalację sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania.

15.   Wynajmujący wymaga, aby wystrój i aranżacja kawiarni odpowiadała stylowi ekspozycji Muzeum C.O.P.

16.   Ogłaszający Konkurs Ofert zastrzega sobie prawo do jego zmiany lub odwołania bez obowiązku podania przyczyny.

17.   Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.

18.   Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

19.   Organizator nie zezwala na umieszczanie na terenie lokalu reklam, tablic, sprzętu lub innych elementów wyposażenia zawierających nazwy, logotypy lub znaki towarowe najemcy lub innych podmiotów (tzw. branding). Oznaczenie kawiarni nazwą własną (fantazyjną) wymaga uzyskania zgody Organizatora.

20.   Najemca będzie utrzymywał lokal w należytym stanie technicznym i sanitarnym, będzie dbał należycie o utrzymanie czystości, a także przestrzegał zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego oraz ponosił odpowiedzialność z tego tytułu.

21.   Najemca będzie zobowiązany do zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu najmu będące następstwem prawidłowego używania; najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu powstałe z przyczyn leżących po jego stronie.

22.   Wynajmujący zastrzega, że nie zgadza się na sprzedaż w lokalu alkoholu pod każda postacią. 

 

III.      OKRES NAJMU

1.      Umowa najmu zostanie zawarta na okres 2 lat od daty podpisania umowy najmu.

2.      Przewidywany termin uruchomienia lokalu powinien być nie dłuższy niż 30 dni od podpisania umowy.

3.      Po wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator konkursu dopuszcza możliwość podpisania umowy przedwstępnej, jednak na okres nie dłuższy niż 30 dni od wyłonienia Wynajmującego.

 

IV.       WARUNKI NAJMU       

A.         OBOWIĄZKI NAJEMCY

1.      W wynajętym lokalu Najemca prowadzić będzie minimum 5 dni w tygodniu działalność związaną z prowadzeniem kawiarni w Muzeum COP.

2.      W konkursie ofert mogą brać udział podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług gastronomicznych lub hotelarskich / agroturystycznych/ itp. (należy wypełnić Załącznik nr 3).

3.      Działalność gastronomiczną najemca prowadzić będzie na własny rachunek i na własne ryzyko.

4.      Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie mogące zaistnieć wypadki i szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością.

5.      Najemca własnym staraniem i na własny koszt uzyska, przed rozpoczęciem działalności w najmowanym lokalu wszelkie zaświadczenia, zezwolenia lub koncesje niezbędne do prowadzenia swojej działalności oraz dokona zgłoszeń wymaganych prawem i uzyska niezbędne opinie.

6.      Najemca zobowiązany jest do zapewnienia należytych w tego typu obiektach warunków bhp i ppoż. oraz przestrzegania przepisów z tym związanych.

7.      Najemca zobowiązuje się, że funkcjonowanie kawiarni nie zakłóci statutowej działalności Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, które czynne będzie czynne dla zwiedzających: w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 8:00 do 15:00, w czwartki w godz. od 8:00 do 18:00 oraz w niedziele od 13:00 do 19:00. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość ewentualnych zmian w godzinach otwarcia Muzeum. 

8.      Najemca nie może zmienić gruntownie aranżacji wnętrza lokalu lub wystroju wnętrza bez konsultacji z Wynajmującym.

9.      Najemca ma obowiązek systematycznie terminowo regulować należności z tytułu czynszu miesięcznego oraz dodatkowych ustalonych kosztów.

10.   Najemca jest zobowiązany do przestrzegania w lokalu zakazu palenia tytoniu oraz sprzedaży alkoholu pod każdą postacią.

11.   Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajmowany lokal i inne powierzchnie, stan estetyczny, sanitarny oraz utrzymanie czystości. Najemca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku w najmowanym lokalu i jego bezpośrednim otoczeniu.

12.   Najemca zobowiązuje się do ubezpieczenia prowadzonej działalności gastronomicznej w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

13.   W dniu zawarcia umowy wybrany Najemca wpłaci kaucję w wysokości 3 miesięcznego czynszu. Kaucja będzie przechowywana na oprocentowanym rachunku bankowym. Kaucja wraz z odsetkami bankowymi zostanie zwrócona po wygaśnięciu umowy po potrąceniu należności przysługujących Wynajmującemu względem Najemcy i należności za prowadzenie rachunku.

 

B.         WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

1.      Najemca przed rozpoczęciem działalności gastronomicznej w lokalu uzyska niezbędne pozwolenia i badania:

a)      umowa licencyjna ZAiKS (jeśli dotyczy),

b)      Sanepid,  

c)      inne wymagane.

2.      Odpowiednie dokumenty Najemca przedłoży Wynajmującemu przed dniem rozpoczęcia działalności w lokalu.

3.      Najemca w okresie najmu jest zobowiązany do prowadzenia niezbędnych prac konserwacji lokalu i urządzeń, będących własnością Wynajmującego.

4.      Najemca zobowiązany jest wykonywać działalność gastronomiczną w sposób umożliwiający prowadzenie statutowej działalności Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.

5.      Najemcy nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego oddać lokalu w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem.

6.      Najemca nie może bez zgody Wynajmującego dokonać żadnych zmian adaptacyjnych w lokalach objętych umową najmu.

7.      Najemca zobowiązany jest dbać o czystość terenu wokół Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gastronomiczną.   

8.      Ubezpieczenie jakie opłaca Wynajmujący dotyczy mienia przekazanego w dniu zawarcia umowy najmu.

9.      W związku z wynajęciem przedmiotu najmu, Wynajmujący zobowiązuje się wobec Najemcy do ustanowienia świadczeń dodatkowych związanych z eksploatacją lokalu. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe dokonane będą w sposób następujący:

a)      koszty za zużyte media: energię elektryczną, opłaty za ogrzewanie, poboru ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków do kanalizacji, ponosi Najemca wg przedstawionego przez Wynajmującego zestawienia pn.: „Rozliczenie zużycia mediów kawiarni w Muzeum COP” – zwanym dalej Zestawieniem, sporządzonego na podstawie otrzymanych faktur oraz spisanego każdorazowo na początku miesiąca protokołu wskazań liczników (podlicznika energii elektrycznej, wszystkich liczników i podliczników wody),

b)      Wynajmujący każdorazowo do 15 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym dostarczy Najemcy fakturę za zużycie mediów wraz z zestawieniem w oparciu, o które została ona wystawiona oraz kserokopie otrzymanych faktur za zużycie: energii elektrycznej oraz wody i odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej,

c)      opłaty za ogrzewanie Najemca ponosi w wysokości 4/100, kwoty określonej w rachunku za c.o. otrzymanym przez Wynajmującego, a dotyczącym lokalu.

d)      opłaty za wywóz nieczystości stałych płaci Najemca na podstawie aktualnej deklaracji Wynajmującego wg kwoty z deklaracji + VAT.

 

V.         OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

2.      Oferta i wszystkie załączone do oferty dokumenty (załączniki) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i wskazane jest aby były ponumerowane liczbami całkowitymi.

3.      Oferentem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Oferenci występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

4.      Ofertę mogą złożyć oferenci lub podmioty występujące wspólnie, którzy uzyskali Warunki najmu od Wynajmującego w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie ofert. Oferenci powinni zapoznać się z całością Warunków najmu, których integralną część stanowią załączniki.

5.      Oferenci występujący wspólnie winni dołączyć umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6.      Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (wg Załącznika nr 1).

7.      Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1)      Aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający uprawnienia Oferenta do prowadzenia działalności w zakresie usług gastronomicznych.

2)      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie wystawione musi być nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3)      Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Najemca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Najemca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4)      parafowany wzór umowy (wg Załącznika nr 2).

5)      wykaz doświadczenia Oferenta w branży gastronomicznej (wg Załącznika nr 3).

8.      Zaleca się, by Oferent dokonał wizji lokalnej przedmiotu wynajmu. Wizja obiektu może być przeprowadzona w terminie wcześniej uzgodnionym z Wynajmującym.

9.      Oferta musi zostać podpisane przez osobę (osoby) wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającą pełnomocnictwo. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą:potwierdzam za zgodność z oryginałem" lub równoważną i poświadczone przez osobę (osoby) wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającą pełnomocnictwo. W przypadku gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres uprawnień dla pełnomocnika.

10.    Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na Wynajmującego na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola i oznaczonej hasłem:

 

Konkurs oferty na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie kawiarni

w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17

 

11.    Najemca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Wynajmujący otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiemzmianalubwycofanie.

 

VI.       TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie organizatora konkursu, w Muz­­eum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola.

2.      Termin składania ofert upływa 6.10.2023 r. godz. 12:00, przy czym wiążący jest dzień i godzina wpływu oferty do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

3.      Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez ich otwierania.

 

VII.     KRYTERIUM OCENY OFERT

1.     Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena czynszu brutto miesięcznie. Wynajmujący podpisze umowę na najem pomieszczeń z Oferentem, który spełni wymagania Wynajmującego oraz zaproponuje najwyższą cenę czynszu.

2.     Oferty oceniane będą na podstawie kryterium: 100% - stawka miesięcznej opłaty czynszowej.

3.     Oceny ofert i wyboru Oferenta dokona komisja powołana przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

4.     W przypadku złożenia równorzędnych najwyższych ofert zostanie zorganizowany dodatkowy konkurs ustny ograniczony dla Oferentów, którzy złożyli te oferty. W takim przypadku komisja poinformuje Oferentów o terminie dodatkowego konkursu oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

5.     Rozstrzygnięcie konkursu może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym postępowaniu.

6.     W przypadku niepodpisania umowy z wybranym najemcą, Organizator wybierze kolejnego uczestnika konkursu z największą liczbą punktów.

7.     Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn w każdym momencie, a także zamknięcie konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, w sytuacji gdy warunki najkorzystniejszej oferty nie spełniają oczekiwań Wynajmującego.

8.     Ogłoszenie o wynikach postępowania zostanie umieszczone na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VIII.   ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Doświadczenie Oferenta

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-09-19
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-19 11:37:26
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-09-19 11:30:00
Liczba wyświetleń: 43
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-19 11:37:26 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj