Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko kierownicze w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

 

Stalowa Wola, 28.08.2023 r.

 

 

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko kierownicze w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

 

STANOWISKO PRACY:  Kierownik Oddziału – Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

 

Poszukujemy dynamicznej, samodzielnej i zmotywowanej do pracy osoby, która weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego – samorządowej instytucji kultury odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa Centralnego Okręgu Przemysłowego

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie; preferowane studia humanistyczne, zarządzanie kulturą, administracja
 • co najmniej 3-letni udokumentowany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub  minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem w instytucjach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury i muzeów;
 • znajomość wybranych zagadnień z prawa pracy;
 • znajomość przepisów prawnych zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych
  w zakresie: ustawy o muzeach, ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych
 • ogólna znajomość problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury;

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • posiadanie wiedzy w zakresie realizacji projektów kulturalnych oraz w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel,
 • ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z muzealnictwem, zarządzaniem kulturą i/lub z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
 • znajomość historii Centralnego Okręgu Przemysłowego i regionu;
 • wysoko rozwinięte umiejętności społeczne – komunikatywność, jasność formułowania myśli, inicjatywa, dynamika w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • kreatywność, obowiązkowość i zaangażowanie;
 • umiejętność zarządzania zespołem zadaniowym;
 • samodzielność organizacji pracy, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość języka angielskiego

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • opracowywanie i wdrażanie procedur, zatwierdzanych przez Dyrektora, dotyczących funkcjonowania Oddziału,
 • koordynowanie i nadzorowanie prawidłowej, terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań należących do Oddziału
 • kierowanie bezpośrednio całokształtem działalności Oddziału oraz sprawowanie nadzoru nad zbiorami i majątkiem Oddziału;
 • sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy w zakresie dyscypliny pracy, czasu pracy, udzielanie urlopów i zwolnień od pracy;
 • sporządzanie planów pracy oddziału oraz sprawozdań a także prowadzenie dokumentacji Oddziału w zakresie ewidencji czasu pracy pracowników oddziału, harmonogramu dyżurów na ekspozycjach, także związanej z udostępnianiem wystaw i terenów Oddziału;
 • sprawowanie opieki nad powierzonymi muzealiami, dbałość o właściwy stan zachowania zbiorów, nadzór nad bezpieczeństwem obiektów i kolekcji;
 • nadzór nad działalnością wystawienniczą Oddziału, planowanie budżetów wystaw oraz nadzór nad ich realizacją, w tym współpraca z projektantami i wykonawcami;
 • współpraca z instytucjami kultury, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o profilu zbieżnym z zadaniami Oddziału;
 • odpowiedzialność za powierzone mienie Muzeum i jego właściwe wykorzystanie;
 • planowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych;

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 4. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

6.      oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie;(zał. Nr 1)

7.      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz  o  korzystaniu 
z  pełni praw  publicznych  i  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych
; (zał. Nr 2)

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach; (zał. Nr 3)

9.      oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych(zał. Nr 4).

 

Termin składania aplikacji: 22 września 2023 r.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: październik 2023 r.

 

Zgłoszenia proszę kierować na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola z dopiskiem „Kierownik Oddziału – Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” lub na adres e-mail: rpac@muzeum.stalowawola.pl 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.muzeum.stalowawola.pl) .

 

 

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Kierownik Oddziału – Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana /y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1           

 

Procedura naboru:

Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci/kandydatki w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne w załączonych plikach. 

 

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Aneta Garanty 2023-08-28
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-08-28 14:46:12
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-08-28 14:00:00
Liczba wyświetleń: 172
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-28 14:46:12 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj