Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko pracy: Pracownik ds. administracyjno-biurowych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

 

 

Stalowa Wola, 15.03.2023 r.

 

 

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy  Pracownik ds. administracyjno-biurowych

w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1,  37-450 Stalowa Wola

 

 

1.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1.      Obywatelstwo polskie,

2.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      Wykształcenie wyższe -preferowane kierunki to administracja, zarządzanie, ekonomia lub prawo

4.      Min. 2 lata staż pracy,

5.      Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności  dokumentów lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania:

1.      umiejętność obsługi komputera oraz programu OPTIMA (moduł Kasa i Bank, Handel),

2.      znajomość oprogramowania Excel i Word,

3.      znajomość w stopniu dobrym j. angielskiego,

4.      doświadczenie w pracy w obsłudze klienta,

5.       nienaganna prezencja, dobra dykcja i miły głos,

6.       komunikatywność, rzetelność, dynamika w działaniu,

7.      odporność na stres oraz umiejętność współpracy z innymi pracownikami,

 1. samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji,
 2. odpowiedzialność i zaangażowanie,
 3. dobra organizacja pracy,
 4. kreatywność, pomysłowość i profesjonalizm,
 5. dyspozycyjność, praca w równoważnym czasie pracy,

13.  znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umiejętności dotyczące sporządzania dokumentacji przetargowej, formułowania pism i ofert.

Dodatkowe atuty:

1.      Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury.

Podstawowe obowiązki:

 1. obsługa gości i zwiedzających,
 2. znajomość usług oferowanych przez Muzeum, profesjonalne  informowanie o nich zwiedzających i zachęcanie do korzystania z nich,
 3. obsługa skrzynki pocztowej (zarządzanie mailami oraz raportowanie  o najważniejszych wiadomościach Dyrektorowi),
 4. pomoc klientom w rozwiązaniu problemów,
 5. przygotowanie dokumentów do archiwizacji,
 6. obsługa programu Optima- moduł Handel, Kasa i Bank,
 7. obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego,
 8. praca w zakresie korespondencji oraz paczek, współpraca z pocztą,
 9. przygotowanie wydawnictw oraz innych materiałów  do wysyłki,
 1. utrzymywanie właściwych relacje z podmiotami, z którymi podejmowana jest współpraca (szkoły, instytucje, stowarzyszenia, media itp.).
 2. wykonywanie zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych, wewnętrznymi regulaminami udzielania zamówień publicznych oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie do udzielania zamówień publicznych

 

Oferujemy:

     wymiar czasu pracy: pełny etat

      zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

          miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto od 3600,00 złotych.

 

 

Termin składania aplikacji: 31 marca 2023 r.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji:  kwiecień 2023 r.

 

Zgłoszenia proszę kierować na adres: rpac@muzeum.stalowawola.pl 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.muzeum.stalowawola.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wymagane dokumenty:

•            C.V.,

•            list motywacyjny,

•            kopia dyplomu,

•            certyfikaty, opinie, rekomendacje,

•            poświadczenie znajomości języka obcego,

•            kopie świadectw pracy.

·                     oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. Nr 1)

·                     oświadczenie o niekaralności (zał. Nr 2)

 

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Pracownik ds. administracyjno-biurowych ogłoszonego 14.03.2023  r. i prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana /y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1           

 

Procedura naboru:

Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci/kandydatki w ramach I etapu rekrutacji.

 

II Etap - rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 5. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

 1. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
 2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 
 4. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Regionalne w Stalowej Woli od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. E-mail kontaktowy: iod@carit.pl
 6. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

b)     prawo do usunięcia danych;

c)    ograniczenia przetwarzania danych;

d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)     prawo do przenoszenia danych;

f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji.
Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-03-15
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-03-15 10:39:14
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-03-15 09:00:00
Liczba wyświetleń: 688
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-15 10:39:14 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj