Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko pracy: Przewodnik-Edukator w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Stalowa Wola, 16.03.2023 r.

 

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Przewodnik- Edukator

 w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

 

Zadania wykonywane na w/w stanowisku:

 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych – lekcji muzealnych, warsztatów, oprowadzania po wystawach
 2. Opracowywanie ofert edukacyjnych do wystaw stałych i czasowych oraz wydarzeń okazjonalnych, opracowywanie pomocy dydaktycznych.
 3. Kreowanie i realizacja oferty edukacyjnej.
 4. Prowadzenie kalendarza zajęć edukacyjnych.
 5. Organizowanie zajęć i projektów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych i społecznych – szczególnie dla przedszkoli, uczniów, seniorów, rodzin i osób z niepełnosprawnościami.
 6. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi, placówkami oświatowymi, uczelniami i szkołami.
 7. Włączanie się w działalność popularyzatorską i promocyjną Muzeum.
 8. Współpraca z działami merytorycznymi i technicznymi Muzeum.

Wymagania:

 1. Ukończone studia wyższe o profilu humanistycznym, preferowane kierunki ze specjalnością edukacyjną – historia, sztuka, kulturoznawstwo i pokrewne.
 2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych i społecznych w instytucjach kultury lub szkole.
 3. Znajomość historii Centralnego Okręgu Przemysłowego, regionu nadsańskiego oraz ogólna wiedza historyczna, o sztuce, kulturze etc., umiejętność interpretacji tychże.
 4. Znajomość zasad dydaktyki i metodyki.
 5. Zdolności manualne.
 6. Otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu.
 7. Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji.
 8. Odpowiedzialność i zaangażowanie.
 9. Dobra organizacja pracy.
 10. Kreatywność i pomysłowość.
 11. Etyka zawodowa i profesjonalizm.
 12. Dyspozycyjność-praca w równoważnym czasie pracy
 13. Obsługa urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office oraz podstawowych nowych mediów i narzędzi do komunikacji online.

Dodatkowe atuty:

 1. Doświadczenie muzealne.
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 3. Predyspozycje artystyczne, własna twórczość artystyczna.
 4. Ukończony kurs kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku.

 

 

 1. Umiejętność pisania tekstów edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych.
 2. Znajomość podstaw programowych/umiejętność korzystania z podstaw programowych polskiego szkolnictwa.
 3. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

Oferujemy

          wymiar czasu pracy: pełny etat

          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

                    miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto od 3600,00 złotych

 

Termin składania aplikacji: 31.03.2023 r.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: kwiecień 2023 r.

 

Zgłoszenia proszę kierować na adres: rpac@muzeum.stalowawola.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.muzeum.stalowawola.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wymagane dokumenty

        C.V.,

        list motywacyjny,

        kopia dyplomu,

        certyfikaty, opinie, rekomendacje,

        kopie świadectw pracy.

        oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie(zał. Nr 1)

        oświadczenie o niekaralności (zał. Nr 2)

 

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko przewodnik - edukator  ogłoszonego 15.03.2023 r. i prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.         

   

Procedura naboru:

Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci/kandydatki w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

1.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

2.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

 1. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
 2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 
 4. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Regionalne w Stalowej Woli od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. E-mail kontaktowy: iod@carit.pl
 6. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

b)    prawo do usunięcia danych;

c)    ograniczenia przetwarzania danych;

d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)     prawo do przenoszenia danych;

f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji.
Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-03-16
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-03-16 10:21:33
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-03-15 14:00:00
Liczba wyświetleń: 441
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-16 10:21:33 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj