Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Stalowa Wola,  2.02.2023 r.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli,

ul. Rozwadowska 12,  37-450 Stalowa Wola

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki,
  • doświadczenie zawodowe - praca w muzeach minimum rok lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą,
  • praktyczna umiejętność obsługi komputera,
  • doświadczenie w organizacji wystaw stałych i/lub czasowych,
  • dobra znajomość w mowie i piśmie języka obcego,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • znajomość programów służących do opracowania i ewidencjonowania zbiorów muzealnych,
 • doświadczenie w zakresie pracy ze zbiorami muzealnymi,
 • wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,
 • nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów muzealnych,
 • rekomendacje w zakresie zakupów,
 • przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
 • przygotowywanie propozycji i scenariuszy wystaw,
 • realizacja wystaw,
 • opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw; pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych,
 • przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych,
 • przygotowywanie i prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych,
 • reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc.,
 • uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,
 • prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.
 • zlecanie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej i fotograficznej konserwowanych dzieł,
 • asystowanie przy przemieszczaniu dzieł, pakowaniu i transporcie z uwzględnieniem delegacji,

Oferujemy

•      wymiar czasu pracy: pełny etat

 • praca w równoważnym czasie pracy
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3600,00 – 4000,00 PLN (w zależności 
   od udokumentowanego doświadczenia)

Termin składania aplikacji: 28 lutego 2023 r.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji:  marzec 2023.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: rpac@muzeum.stalowawola.pl 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.muzeum.stalowawola.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

Wymagane dokumenty

•            C.V.,

•            list motywacyjny,

•            kopia dyplomu,

•            certyfikaty, opinie, rekomendacje,

•            poświadczenie znajomości języka obcego,

•            kopie świadectw pracy.

 •  oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie(zał. Nr 1)
 •  oświadczenie o niekaralności (zał. Nr 2)

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko asystent - historyk sztuki ogłoszonego 2 lutego 2023 r. i prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1                                                                                                                

Procedura naboru:

Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 5. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.
 6. Rekrutacja na stanowisko „Asystent -historyk sztuki” jest prowadzona w wyniku realizacji projektu:  pn. Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

 1. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
 2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 
 4. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Regionalne W Stalowej Woli od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. E-mail kontaktowy: iod@carit.pl
 6. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

b)     prawo do usunięcia danych;

c)    ograniczenia przetwarzania danych;

d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)     prawo do przenoszenia danych;

f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji.
 2. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Ogłoszenie o naborze wraz z oświadczeniami w formacie edytowalnym dostępne w załącznikach (plik PDF, plik DOC.)

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Aneta Garanty 2023-02-02
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-02-02 15:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-02-02 14:05:45
Liczba wyświetleń: 469
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-02 15:00:00 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj