Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: ASYSTENT - HISTORYK W MUZEUM REGIONALNYM W STALOWEJ WOLI

 
 

Stalowa Wola, 10.08.2022 r.
  
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
 
 


Wymagania:
 • ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii, preferowane kierunki uzupełniające archeologia, historia sztuki, filologie ze specjalnością pedagogiczną.
  • doświadczenie w pracy muzealnej i edukacyjnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu historii,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, kreatywność
 
Wymagania pożądane:
 • znajomość programów służących do opracowania i ewidencjonowania zbiorów muzealnych,
 • doświadczenie w zakresie pracy ze zbiorami muzealnymi,
 • wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
 • wysoka kultura osobista,
  • dobra znajomość w mowie i piśmie języka obcego,
  • dobra znajomość historii Centralnego Okręgu Przemysłowego, Stalowej Woli  i regionu nadsańskiego.
 
 
Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,
 • nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów muzealnych,
 • rekomendacje w zakresie zakupu muzealiów,
 • przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
 • przygotowywanie propozycji i scenariuszy wystaw,
 • realizacja wystaw,
 • opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw; pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych,
 • przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych,
 • przygotowywanie i prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych,
 • reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc.,
 • uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,
 • prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.
 • zlecanie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej i fotograficznej konserwowanych zabytków,
 • asystowanie przy przemieszczaniu zabytków, dzieł, pakowaniu i transporcie z uwzględnieniem delegacji,
 
Oferujemy
•      wymiar czasu pracy: pełny etat
•      zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 
Termin składania aplikacji: 31 sierpnia 2022 r.
Planowany termin zatrudnienia w instytucji:  wrzesień 2022.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne proszę kierować na adres: rpac@muzeum.stalowawola.pl 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.muzeum.stalowawola.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Wymagane dokumenty
•            C.V.,
•            list motywacyjny,
•            kopia dyplomu,
•            certyfikaty, opinie, rekomendacje,
•            poświadczenie znajomości języka obcego,
•            ew. kopie świadectw pracy.
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie(zał. Nr 1)
 • oświadczenie o niekaralności (zał. Nr 2)
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. Nr 3
 
Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko asystent  - historyk  ogłoszonego 9 sierpnia 2022 r. i prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Podstawa prawna:
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1                                                                                                                
 
Procedura naboru:
Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:
I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II Etap - Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 5. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:
 1. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
 2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 
 4. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Regionalne W Stalowej Woli od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. E-mail kontaktowy: iod@carit.pl
 6. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:
a)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
b)     prawo do usunięcia danych;
c)    ograniczenia przetwarzania danych;
d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)     prawo do przenoszenia danych;
f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji.
    

 
Dokumenty dotyczące niniejszego naboru dostępne w załącznikach w wersji
PDF oraz formacie edytowalnym. 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Aneta Garanty 2022-08-10
Opublikował w BIP: Marcin Młynarski 2022-08-10 09:07:00
Modyfikował: Marcin Młynarski 2022-08-10 07:10:38
Liczba wyświetleń: 12154
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-08-10 07:10:38 Utworzono treść Marcin Młynarski Szukaj
        Porównaj