Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 4/23

NAZWA ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Zamówienie z podziałem na dwie części.

Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 4/23

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu strony internetowej  https://ezamowienia.gov.pl/

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-d91f0830-b82a-11ed-9236-36fed59ea7dd

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00116422/01.

DATA OGŁOSZENIA: 1.03.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.03.2023 godz. 12:00.  

 

Spis załączników:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

  1. Przedmiar usług (FORMULARZ OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY) Załącznik nr 1
  2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 2
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3
  4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia Załącznik nr 4
  5. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby Załącznik nr 5
  6. Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 6
  7. Wzór umowy Załącznik nr 7
  8. Wykaz osób-kadry Wykonawcy Załącznik nr 8
  9. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 9
  10. Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. Załącznik nr 10

ZAŁĄCZNIK A:  Opis przedmiotu zamówienia części I

ZAŁĄCZNIK B:  Opis przedmiotu zamówienia części II

Załącznik: Foto. budynków objętych zakresem

Załącznik: Wykaz pojemników TORK w toaletach Muzeum COP (dot. części II)

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-03-01
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-03-02 08:35:05
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-03-01 10:00:40
Liczba wyświetleń: 97
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-02 08:35:05 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj